{"version":3,"file":"flowbite.js","mappings":"AAAA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA,CAAC;AACD,O;;;;;;;;ACVA;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;ACAO,IAAI,SAAG;AACP;AACA;AACA;AACA;AACA,sBAAsB,SAAG;AACzB;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACP;AACA,CAAC;AACM,IAAI,gBAAU;AACrB;AACA,CAAC,OAAO;;AAED;AACA;AACA,6BAA6B;;AAE7B;AACA;AACA,6BAA6B;;AAE7B;AACA;AACA;AACA;;AC9BQ;AACf;AACA;;ACFe;AACf;AACA;AACA;;AAEA;AACA;AACA;AACA;;AAEA;AACA;;ACXuC;;AAEvC;AACA,mBAAmB,SAAS;AAC5B;AACA;;AAEA;AACA,mBAAmB,SAAS;AAC5B;AACA;;AAEA;AACA;AACA;AACA;AACA;;AAEA,mBAAmB,SAAS;AAC5B;AACA;;;;ACpBsD;AACK,CAAC;AAC5D;;AAEA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA,wCAAwC;;AAExC,SAAS,aAAa,cAAc,WAAW;AAC/C;AACA,MAAM;AACN;AACA;;;AAGA;AACA;AACA;;AAEA;AACA;AACA,QAAQ;AACR;AACA;AACA,KAAK;AACL,GAAG;AACH;;AAEA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA,KAAK;AACL;AACA;AACA,KAAK;AACL;AACA;AACA;AACA;;AAEA;AACA;AACA;;AAEA;AACA;AACA;AACA;AACA,uHAAuH;;AAEvH;AACA;AACA;AACA,OAAO,IAAI,GAAG;;AAEd,WAAW,aAAa,cAAc,WAAW;AACjD;AACA;;AAEA;AACA;AACA;AACA,OAAO;AACP,KAAK;AACL;AACA,EAAE;;;AAGF,0DAAe;AACf;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA,CAAC;;ACnFkC;AACpB;AACf;AACA;;ACHO,IAAI,QAAG;AACP,IAAI,QAAG;AACP;;ACFQ;AACf;;AAEA;AACA;AACA;AACA,KAAK;AACL;;AAEA;AACA;;ACVgD;AACjC;AACf,gDAAgD,WAAW;AAC3D;;ACH2D;AAClB;AACF;AACc;AACtC;AACf;AACA;AACA;;AAEA;AACA;AACA;;AAEA;AACA;AACA;;AAEA,sBAAsB,aAAa;AACnC,uCAAuC,KAAK;AAC5C,wCAAwC,KAAK;AAC7C;;AAEA,aAAa,SAAS,YAAY,SAAS;AAC3C;;AAEA,0BAA0B,gBAAgB;AAC1C;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;;ACxC+D,CAAC;AAChE;;AAEe;AACf,mBAAmB,qBAAqB,WAAW;AACnD;;AAEA;AACA;;AAEA;AACA;AACA;;AAEA;AACA;AACA;;AAEA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;;ACxB+C;AAChC;AACf,2DAA2D;;AAE3D;AACA;AACA,IAAI;AACJ,uBAAuB,YAAY;AACnC;;AAEA;AACA;AACA;AACA,UAAU;;;AAGV;AACA,QAAQ;AACR,MAAM;;;AAGN;AACA;;ACtBuC;AACxB;AACf,SAAS,SAAS;AAClB;;ACH2C;AAC5B;AACf,uCAAuC,WAAW;AAClD;;ACH4C;AAC7B;AACf;AACA,WAAW,SAAS;AACpB;AACA;;ACL2C;AACc;AACV;AAChC;AACf,MAAM,WAAW;AACjB;AACA;;AAEA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA,IAAI,YAAY;AAChB;AACA,IAAI,kBAAkB;;AAEtB;AACA;;AClBuC;AACI;AACU;AACS;AACb;AACF;AACC;;AAEhD;AACA,OAAO,aAAa;AACpB,EAAE,gBAAgB;AAClB;AACA;;AAEA;AACA,EAAE;AACF;;;AAGA;AACA,kCAAkC,WAAW;AAC7C,6BAA6B,WAAW;;AAExC,cAAc,aAAa;AAC3B;AACA,qBAAqB,gBAAgB;;AAErC;AACA;AACA;AACA;;AAEA,oBAAoB,aAAa;;AAEjC,MAAM,YAAY;AAClB;AACA;;AAEA,SAAS,aAAa,0CAA0C,WAAW;AAC3E,cAAc,gBAAgB,eAAe;AAC7C;AACA;;AAEA;AACA;AACA,MAAM;AACN;AACA;AACA;;AAEA;AACA,EAAE;AACF;;;AAGe;AACf,eAAe,SAAS;AACxB;;AAEA,yBAAyB,cAAc,kBAAkB,gBAAgB;AACzE;AACA;;AAEA,uBAAuB,WAAW,6BAA6B,WAAW,6BAA6B,gBAAgB;AACvH;AACA;;AAEA;AACA;;ACpEe;AACf;AACA;;ACF2D;AACpD;AACP,SAAS,QAAO,MAAM,QAAO;AAC7B;AACO;AACP;AACA;AACA;;ACPe;AACf;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;;ACPyD;AAC1C;AACf,yBAAyB,EAAE,kBAAkB;AAC7C;;ACHe;AACf;AACA;AACA;AACA,GAAG,IAAI;AACP;;ACL4D;AACF;AACV;AACc;AACc;AAChC;AACoB;AACN;AACa;AACZ,CAAC;;AAE5D;AACA,oEAAoE;AACpE;AACA,GAAG;AACH,SAAS,kBAAkB,yCAAyC,eAAe,UAAU,cAAc;AAC3G;;AAEA;AACA;;AAEA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA,sBAAsB,gBAAgB;AACtC,aAAa,wBAAwB;AACrC,oBAAoB,IAAI,EAAE,KAAK;AAC/B;;AAEA;AACA;AACA;;AAEA;AACA,kBAAkB,aAAa;AAC/B,+BAA+B,SAAG,GAAG,IAAI;AACzC,+BAA+B,MAAM,GAAG,KAAK;AAC7C;AACA;AACA,0BAA0B,eAAe;AACzC;AACA,uDAAuD;AACvD;;AAEA;AACA;AACA;AACA,eAAe,MAAM,oBAAoB;;AAEzC;AACA,yDAAyD;AACzD;;AAEA,SAAS,YAAM;AACf;AACA;AACA;AACA;;AAEA;AACA;AACA,IAAI;;;AAGJ;AACA;;AAEA;AACA;AACA;AACA;;AAEA,MAAM,KAAqC,EAAE,EAI1C;;AAEH,OAAO,QAAQ;AACf,QAAQ,KAAqC,EAAE,EAE1C;;AAEL;AACA;;AAEA;AACA,EAAE;;;AAGF,oDAAe;AACf;AACA;AACA;AACA;AACA,UAAU,YAAM;AAChB;AACA;AACA,CAAC;;ACpGc;AACf;AACA;;ACF4D;AACE;AACZ;AACkB;AACJ;AACJ;AACR;AACX,CAAC;;AAE1C;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA,GAAG;AACH;AACA;;AAEA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA,OAAO,KAAK;AACZ,OAAO,KAAK;AACZ;AACA;;AAEO;AACP;;AAEA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;;AAEA;AACA;AACA;AACA,GAAG;AACH;AACA;AACA;;AAEA;AACA;AACA;AACA;AACA,cAAc,IAAI;AAClB,cAAc,SAAG;AACjB;;AAEA;AACA,uBAAuB,eAAe;AACtC;AACA;;AAEA,yBAAyB,SAAS;AAClC,qBAAqB,kBAAkB;;AAEvC,UAAU,gBAAgB;AAC1B;AACA;AACA;AACA,MAAM;;;AAGN;;AAEA,sBAAsB,SAAG,mBAAmB,IAAI,kBAAkB,KAAK,mBAAmB,GAAG;AAC7F,cAAc,MAAM;AACpB;AACA;AACA;AACA;AACA;;AAEA,sBAAsB,IAAI,mBAAmB,SAAG,kBAAkB,MAAM,mBAAmB,GAAG;AAC9F,cAAc,KAAK;AACnB;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;;AAEA;AACA;AACA,GAAG;;AAEH;AACA;AACA;AACA,GAAG;AACH;AACA;AACA;;AAEA;AACA;;AAEA;AACA;;AAEA,2BAA2B,oCAAoC;AAC/D;;AAEA,yBAAyB,qCAAqC;AAC9D;;AAEA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;;AAEA,MAAM,KAAqC,EAAE,2BAQ1C;;AAEH;AACA,eAAe,gBAAgB;AAC/B,eAAe,YAAY;AAC3B;AACA;AACA;AACA;AACA;;AAEA;AACA,0CAA0C,mDAAmD;AAC7F;AACA;AACA;AACA;AACA,KAAK;AACL;;AAEA;AACA,yCAAyC,kDAAkD;AAC3F;AACA;AACA;AACA;AACA,KAAK;AACL;;AAEA,4CAA4C;AAC5C;AACA,GAAG;AACH,EAAE;;;AAGF,4DAAe;AACf;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA,CAAC;;ACpLiD,CAAC;;AAEnD;AACA;AACA;;AAEA,SAAS,qBAAM;AACf;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA,eAAe,SAAS;AACxB;;AAEA;AACA;AACA;AACA,KAAK;AACL;;AAEA;AACA;AACA;;AAEA;AACA;AACA;AACA;AACA,OAAO;AACP;;AAEA;AACA;AACA;AACA;AACA,EAAE;;;AAGF,mDAAe;AACf;AACA;AACA;AACA,sBAAsB;AACtB,UAAU,qBAAM;AAChB;AACA,CAAC;;AChDD;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACe;AACf;AACA;AACA,GAAG;AACH;;ACVA,IAAI,kCAAI;AACR;AACA;AACA;AACe;AACf;AACA,WAAW,kCAAI;AACf,GAAG;AACH;;ACRuC;AACxB;AACf,YAAY,SAAS;AACrB;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;;ACT+D;AACN;AACN;AACpC;AACf;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA,SAAS,qBAAqB,CAAC,kBAAkB,kBAAkB,eAAe;AAClF;;ACZuC;AACkB;AACE;AACN;AACtC;AACf,YAAY,SAAS;AACrB,aAAa,kBAAkB;AAC/B;AACA;AACA;AACA;AACA;;AAEA;AACA;AACA;AACA,yBAAyB,gBAAgB;;AAEzC;AACA;AACA;AACA;AACA;;AAEA;AACA;AACA;AACA,WAAW,mBAAmB;AAC9B;AACA;AACA;;AC9ByD;AACJ;AACM;AACR;AACZ,CAAC;AACxC;;AAEe;AACf;;AAEA,aAAa,kBAAkB;AAC/B,kBAAkB,eAAe;AACjC;AACA,cAAc,QAAG;AACjB,eAAe,QAAG;AAClB,kCAAkC,mBAAmB;AACrD;;AAEA,MAAM,gBAAgB;AACtB,SAAS,QAAG;AACZ;;AAEA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;;AC5BqD;AACtC;AACf;AACA,0BAA0B,gBAAgB;AAC1C;AACA;AACA;;AAEA;AACA;;ACT+C;AACE;AACN;AACK;AACjC;AACf,4CAA4C,WAAW;AACvD;AACA;AACA;;AAEA,MAAM,aAAa,UAAU,cAAc;AAC3C;AACA;;AAEA,yBAAyB,aAAa;AACtC;;ACfmD;AACJ;AACR;AACU;AACjD;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;;AAEe;AACf;;AAEA;AACA;AACA;;AAEA,qBAAqB,eAAe;AACpC;AACA,YAAY,SAAS;AACrB,+DAA+D,cAAc;AAC7E;AACA;AACA,uCAAuC,aAAa;AACpD;;ACzBe;AACf,yBAAyB;AACzB;AACA;AACA;AACA;AACA,GAAG;AACH;;ACPuC;AACY;AACA;AACI;AACJ;AACM;AACJ;AACM;AACI;AAChB;AACV;AACM;AACiB;AAChB;;AAE5C;AACA,aAAa,qBAAqB;AAClC;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;;AAEA;AACA,4BAA4B,QAAQ,GAAG,gBAAgB,CAAC,eAAe,uBAAuB,SAAS,0EAA0E,gBAAgB,CAAC,eAAe,CAAC,kBAAkB;AACpO,EAAE;AACF;AACA;;;AAGA;AACA,wBAAwB,iBAAiB,CAAC,aAAa;AACvD,wDAAwD,gBAAgB;AACxE,4CAA4C,aAAa,YAAY,eAAe;;AAEpF,OAAO,SAAS;AAChB;AACA,IAAI;;;AAGJ;AACA,WAAW,SAAS,oBAAoB,QAAQ,oCAAoC,WAAW;AAC/F,GAAG;AACH,EAAE;AACF;;;AAGe;AACf;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA,kBAAkB,QAAG;AACrB,oBAAoB,QAAG;AACvB,qBAAqB,QAAG;AACxB,mBAAmB,QAAG;AACtB;AACA,GAAG;AACH;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;;ACrEqD;AACR;AACwB;AACF;AACpD;AACf;AACA;AACA;AACA,kCAAkC,gBAAgB;AAClD,8BAA8B,YAAY;AAC1C;AACA;AACA;;AAEA;AACA,SAAS,SAAG;AACZ;AACA;AACA;AACA;AACA;;AAEA,SAAS,MAAM;AACf;AACA;AACA;AACA;AACA;;AAEA,SAAS,KAAK;AACd;AACA;AACA;AACA;AACA;;AAEA,SAAS,IAAI;AACb;AACA;AACA;AACA;AACA;;AAEA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;;AAEA,iCAAiC,wBAAwB;;AAEzD;AACA;;AAEA;AACA,WAAW,KAAK;AAChB;AACA;;AAEA,WAAW,GAAG;AACd;AACA;;AAEA;AACA;AACA;;AAEA;AACA;;ACrE8D;AACM;AACM;AACzB;AACI;AAC0D;AACxD;AACE;AACN,CAAC;;AAErC;AACf;AACA;AACA;;AAEA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA,gDAAgD,eAAe;AAC/D;AACA,wDAAwD,QAAQ;AAChE;AACA,0DAA0D,MAAM;AAChE;AACA;AACA;AACA;AACA,sBAAsB,kBAAkB,yCAAyC,eAAe,UAAU,cAAc;AACxH,sCAAsC,MAAM,GAAG,SAAS,GAAG,MAAM;AACjE;AACA;AACA,2BAA2B,eAAe,CAAC,SAAS,gDAAgD,kBAAkB;AACtH,4BAA4B,qBAAqB;AACjD,sBAAsB,cAAc;AACpC;AACA;AACA;AACA;AACA,GAAG;AACH,yBAAyB,gBAAgB,iBAAiB;AAC1D,6CAA6C,MAAM,2CAA2C;AAC9F;;AAEA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA,+CAA+C;;AAE/C,yBAAyB,MAAM;AAC/B;AACA;AACA,sBAAsB,KAAK,EAAE,MAAM;AACnC,kBAAkB,SAAG,EAAE,MAAM;AAC7B;AACA,KAAK;AACL;;AAEA;AACA;;AChE6C;AACkD;AAC9C;AACI;AACtC;AACf;AACA;AACA;;AAEA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA,iEAAiE,gBAAa;AAC9E,kBAAkB,YAAY;AAC9B,gDAAgD,mBAAmB,GAAG,0BAA0B;AAChG,WAAW,YAAY;AACvB,GAAG,IAAI,cAAc;AACrB;AACA;AACA,GAAG;;AAEH;AACA;;AAEA,QAAQ,KAAqC,EAAE,EAE1C;AACL,IAAI;;;AAGJ;AACA,qBAAqB,cAAc;AACnC;AACA;AACA;AACA;AACA,KAAK,EAAE,gBAAgB;AACvB;AACA,GAAG,IAAI;AACP;AACA;AACA,GAAG;AACH;;AC9CoE;AACR;AAC0B;AAC9B;AACY;AACA;AAChB,CAAC;;AAErD;AACA,MAAM,gBAAgB,gBAAgB,IAAI;AAC1C;AACA;;AAEA,0BAA0B,oBAAoB;AAC9C,UAAU,6BAA6B,gCAAgC,6BAA6B;AACpG;;AAEA;AACA;AACA;AACA;;AAEA;AACA;AACA;;AAEA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA,sBAAsB,gBAAgB;AACtC;AACA,iGAAiG,oBAAoB;AACrH;AACA,sBAAsB,gBAAgB,gBAAgB,IAAI,GAAG,oBAAoB;AACjF;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA,KAAK;AACL,GAAG;AACH;AACA;AACA;AACA;AACA;;AAEA,kBAAkB,uBAAuB;AACzC;;AAEA,yBAAyB,gBAAgB;;AAEzC,2BAA2B,YAAY,gBAAgB,KAAK;AAC5D,sBAAsB,SAAG,EAAE,MAAM;AACjC;AACA,mBAAmB,cAAc;AACjC;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA,KAAK;AACL,4DAA4D,KAAK,GAAG,IAAI,sBAAsB,MAAM,GAAG,SAAG;;AAE1G;AACA,0BAA0B,oBAAoB;AAC9C;;AAEA,2BAA2B,oBAAoB;AAC/C;;AAEA;AACA;AACA;;AAEA;AACA;AACA;;AAEA;AACA;AACA,KAAK;AACL;AACA;AACA;AACA;;AAEA;AACA;;AAEA;AACA;AACA;;AAEA;AACA;AACA;;AAEA;AACA;AACA;AACA,WAAW;AACX;AACA,OAAO;;AAEP;AACA;AACA;AACA;AACA;;AAEA,kCAAkC,QAAQ;AAC1C;;AAEA;AACA;AACA;;AAEA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA,EAAE;;;AAGF,mDAAe;AACf;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA,CAAC;;AClJsD;AACC;;AAExD;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;;AAEA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;;AAEA;AACA,UAAU,SAAG,EAAE,KAAK,EAAE,MAAM,EAAE,IAAI;AAClC;AACA,GAAG;AACH;;AAEA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA,0BAA0B,cAAc;AACxC;AACA,GAAG;AACH,0BAA0B,cAAc;AACxC;AACA,GAAG;AACH;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA,4CAA4C;AAC5C;AACA;AACA,GAAG;AACH,EAAE;;;AAGF,mDAAe;AACf;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA,CAAC;;AC5D2D;AACD,CAAC;;AAErD;AACP,sBAAsB,gBAAgB;AACtC,wBAAwB,IAAI,EAAE,SAAG;;AAEjC,mEAAmE;AACnE;AACA,GAAG;AACH;AACA;;AAEA;AACA;AACA,UAAU,IAAI,EAAE,KAAK;AACrB;AACA;AACA,IAAI;AACJ;AACA;AACA;AACA;;AAEA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA,aAAa,uBAAiB;AAC9B;AACA;AACA,GAAG,IAAI;AACP;AACA;AACA;;AAEA;AACA;AACA;AACA;;AAEA;AACA,EAAE;;;AAGF,qDAAe;AACf;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA,CAAC;;ACrDuD;;AAExD;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA,8BAA8B,cAAc;AAC5C;AACA;AACA;AACA;AACA,GAAG;AACH,EAAE;;;AAGF,4DAAe;AACf;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA,CAAC;;ACxBc;AACf;AACA;;ACF8D;AACF;AACgB;AAC5B;AACY;AACF;AACI;AACN;AACJ;AACY;AACE;;AAElE;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA,iBAAiB,cAAc;AAC/B;AACA;AACA;AACA;AACA,GAAG;AACH,sBAAsB,gBAAgB;AACtC,kBAAkB,YAAY;AAC9B;AACA,iBAAiB,wBAAwB;AACzC,gBAAgB,UAAU;AAC1B;AACA;AACA;AACA,4FAA4F;AAC5F;AACA,GAAG;AACH;AACA;AACA;AACA,IAAI;AACJ;AACA;AACA,GAAG;AACH;AACA;AACA;AACA;AACA;;AAEA;AACA;AACA;;AAEA;AACA;;AAEA,sCAAsC,SAAG,GAAG,IAAI;AAChD,qCAAqC,MAAM,GAAG,KAAK;AACnD;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA,+BAA+B,KAAK;AACpC,+BAA+B,KAAK,2CAA2C;AAC/E;;AAEA;AACA,6CAA6C,aAAa;AAC1D;AACA;AACA;AACA,yHAAyH,kBAAkB;AAC3I;AACA,uDAAuD;AACvD;AACA;AACA;AACA;;AAEA,mBAAmB,MAAM;AACzB;AACA;AACA,oDAAoD,eAAe;AACnE;AACA;AACA;AACA;AACA,0BAA0B,MAAM,UAAU,QAAO,yCAAyC,QAAO;AACjG;AACA;AACA;;AAEA;AACA;;AAEA,uCAAuC,SAAG,GAAG,IAAI;;AAEjD,sCAAsC,MAAM,GAAG,KAAK;;AAEpD;;AAEA;;AAEA;;AAEA;;AAEA,wBAAwB,SAAG,EAAE,IAAI;;AAEjC;;AAEA;;AAEA;;AAEA,oDAAoD,cAAc,oCAAoC,MAAM;;AAE5G;AACA;AACA;;AAEA;AACA,EAAE;;;AAGF,8DAAe;AACf;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA,CAAC;;AC7IyD;AACZ;AACgB;AACE;AACpB;AACA;AACI;AACc;;;ACP/C;AACf;AACA;AACA;AACA;AACA;;ACLmD;AACZ;AACS;AACa;AAC9C;AACf,eAAe,SAAS,WAAW,aAAa;AAChD,WAAW,eAAe;AAC1B,IAAI;AACJ,WAAW,oBAAoB;AAC/B;AACA;;ACV+D;AAChB;AACJ;AACK;AACW;AACF;AACR;AACR;;AAEzC;AACA;AACA,eAAe,KAAK;AACpB,eAAe,KAAK;AACpB;AACA,EAAE;AACF;;;AAGe;AACf;AACA;AACA;;AAEA,gCAAgC,aAAa;AAC7C,6BAA6B,aAAa;AAC1C,wBAAwB,kBAAkB;AAC1C,aAAa,qBAAqB;AAClC;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;;AAEA;AACA,QAAQ,WAAW;AACnB,IAAI,cAAc;AAClB,eAAe,aAAa;AAC5B;;AAEA,QAAQ,aAAa;AACrB,gBAAgB,qBAAqB;AACrC;AACA;AACA,MAAM;AACN,kBAAkB,mBAAmB;AACrC;AACA;;AAEA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;;ACzD6C,CAAC;;AAE9C;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA,GAAG,GAAG;;AAEN;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;;AAEA;AACA;AACA;AACA;AACA,KAAK;AACL;AACA;;AAEA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA,GAAG;AACH;AACA;;AAEe;AACf;AACA,2CAA2C;;AAE3C,SAAS,qBAAqB;AAC9B;AACA;AACA,KAAK;AACL,GAAG;AACH;;AC3Ce;AACf;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA,SAAS;AACT,OAAO;AACP;;AAEA;AACA;AACA;;ACde;AACf;AACA;AACA,sDAAsD;AACtD,+BAA+B;AAC/B,4BAA4B;AAC5B,KAAK;AACL;AACA,GAAG,IAAI,GAAG;;AAEV;AACA;AACA,GAAG;AACH;;ACb+D;AACN;AACQ;AACJ;AACE;AACR;AACZ;AACkB;AAClB;AACgB;AACV;AACM;AACD;AACpB;AAClC;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;;AAEA;AACA,sEAAsE,aAAa;AACnF;AACA;;AAEA;AACA;AACA,GAAG;AACH;;AAEO;AACP;AACA;AACA;;AAEA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;;AAEA;AACA;AACA;AACA,+BAA+B;AAC/B,uBAAuB;AACvB;AACA;AACA;AACA,OAAO;AACP,oBAAoB;AACpB;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA,wCAAwC;AACxC;AACA,qBAAqB,SAAS,cAAc,iBAAiB,yCAAyC,iBAAiB;AACvH,kBAAkB,iBAAiB;AACnC,WAAW;AACX;;AAEA,+BAA+B,cAAc,CAAC,WAAW,yDAAyD;;AAElH;AACA;AACA,SAAS,GAAG;AACZ;;AAEA,YAAY,KAAqC,EAAE,qGA+B1C;;AAET;AACA;AACA,OAAO;AACP;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;;AAEA;AACA;AACA,6CAA6C;AAC7C;;AAEA;AACA,cAAc,KAAqC,EAAE,EAE1C;;AAEX;AACA,UAAU;;;AAGV;AACA,qBAAqB,gBAAgB,YAAY,eAAe;AAChE,kBAAkB,aAAa;AAC/B,WAAW;AACX;AACA;AACA;AACA;;AAEA;AACA,mDAAmD;AACnD;AACA;AACA,6CAA6C,KAAK;;AAElD;AACA,sEAAsE;AACtE,SAAS;AACT;;AAEA,4BAA4B,uCAAuC;AACnE,cAAc,KAAqC,EAAE,EAO1C;;AAEX;AACA;AACA;AACA;AACA;;AAEA;AACA;AACA;AACA,gEAAgE;AAChE;;AAEA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA,aAAa;AACb;AACA;AACA,OAAO;AACP;AACA;AACA,cAAc,QAAQ;AACtB;AACA;AACA;AACA,SAAS;AACT,OAAO;AACP;AACA;AACA;AACA;AACA;;AAEA;AACA,UAAU,KAAqC,EAAE,EAE1C;;AAEP;AACA;;AAEA;AACA;AACA;AACA;AACA,KAAK,GAAG;AACR;AACA;AACA;AACA;;AAEA;AACA;AACA;AACA;AACA,oDAAoD;AACpD;;AAEA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA;AACA,WAAW;;AAEX;;AAEA;AACA;AACA,OAAO;AACP;;AAEA;AACA;AACA;AACA,OAAO;AACP;AACA;;AAEA;AACA;AACA;AACO,mDAAmD;;;;AChQU;AACT;AACF;AACA;AACJ;AACV;AACJ;AACsB;AACpB;AACF;AACvC,wBAAwB,cAAc,EAAE,uBAAa,EAAE,uBAAa,EAAE,qBAAW,EAAE,gBAAM,EAAE,cAAI,EAAE,yBAAe,EAAE,eAAK,EAAE,cAAI;AAC7H,IAAI,mBAAY,gBAAgB,eAAe;AAC/C;AACA,CAAC,GAAG;;AAEuE,CAAC;;AAER,CAAC;;;;ACjBD;AACT;AACF;AACA;AACJ;AACrD,IAAI,4BAAgB,IAAI,cAAc,EAAE,uBAAa,EAAE,uBAAa,EAAE,qBAAW;AACjF,IAAI,wBAAY,gBAAgB,eAAe;AAC/C,oBAAoB,4BAAgB;AACpC,CAAC,GAAG;;;;ACRuB;AACU,CAAC;;AAEgE,CAAC;;AAE5D,CAAC;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;ACD5C,IAAM,OAAO,GAAqB;IAC9B,UAAU,EAAE,KAAK;IACjB,aAAa,EAAE,4DAA4D;IAC3E,eAAe,EAAE,kCAAkC;IACnD,MAAM,EAAE,cAAO,CAAC;IAChB,OAAO,EAAE,cAAO,CAAC;IACjB,QAAQ,EAAE,cAAO,CAAC;CACrB,CAAC;AAEF;IAII,mBACI,KAA2B,EAC3B,OAAmC;QADnC,kCAA2B;QAC3B,2CAAmC;QAEnC,IAAI,CAAC,MAAM,GAAG,KAAK,CAAC;QACpB,IAAI,CAAC,QAAQ,yBAAQ,OAAO,GAAK,OAAO,CAAE,CAAC;QAC3C,IAAI,CAAC,KAAK,EAAE,CAAC;IACjB,CAAC;IAEO,yBAAK,GAAb;QAAA,iBAaC;QAZG,IAAI,IAAI,CAAC,MAAM,CAAC,MAAM,EAAE;YACpB,qCAAqC;YACrC,IAAI,CAAC,MAAM,CAAC,GAAG,CAAC,UAAC,IAAI;gBACjB,IAAI,IAAI,CAAC,MAAM,EAAE;oBACb,KAAI,CAAC,IAAI,CAAC,IAAI,CAAC,EAAE,CAAC,CAAC;iBACtB;gBAED,IAAI,CAAC,SAAS,CAAC,gBAAgB,CAAC,OAAO,EAAE;oBACrC,KAAI,CAAC,MAAM,CAAC,IAAI,CAAC,EAAE,CAAC,CAAC;gBACzB,CAAC,CAAC,CAAC;YACP,CAAC,CAAC,CAAC;SACN;IACL,CAAC;IAED,2BAAO,GAAP,UAAQ,EAAU;QACd,OAAO,IAAI,CAAC,MAAM,CAAC,MAAM,CAAC,UAAC,IAAI,IAAK,WAAI,CAAC,EAAE,KAAK,EAAE,EAAd,CAAc,CAAC,CAAC,CAAC,CAAC,CAAC;IAC3D,CAAC;IAED,wBAAI,GAAJ,UAAK,EAAU;;QAAf,iBAyCC;QAxCG,IAAM,IAAI,GAAG,IAAI,CAAC,OAAO,CAAC,EAAE,CAAC,CAAC;QAE9B,6CAA6C;QAC7C,IAAI,CAAC,IAAI,CAAC,QAAQ,CAAC,UAAU,EAAE;YAC3B,IAAI,CAAC,MAAM,CAAC,GAAG,CAAC,UAAC,CAAC;;gBACd,IAAI,CAAC,KAAK,IAAI,EAAE;oBACZ,OAAC,CAAC,SAAS,CAAC,SAAS,EAAC,MAAM,WACrB,KAAI,CAAC,QAAQ,CAAC,aAAa,CAAC,KAAK,CAAC,GAAG,CAAC,EAC3C;oBACF,OAAC,CAAC,SAAS,CAAC,SAAS,EAAC,GAAG,WAClB,KAAI,CAAC,QAAQ,CAAC,eAAe,CAAC,KAAK,CAAC,GAAG,CAAC,EAC7C;oBACF,CAAC,CAAC,QAAQ,CAAC,SAAS,CAAC,GAAG,CAAC,QAAQ,CAAC,CAAC;oBACnC,CAAC,CAAC,SAAS,CAAC,YAAY,CAAC,eAAe,EAAE,OAAO,CAAC,CAAC;oBACnD,CAAC,CAAC,MAAM,GAAG,KAAK,CAAC;oBAEjB,qBAAqB;oBACrB,IAAI,CAAC,CAAC,MAAM,EAAE;wBACV,CAAC,CAAC,MAAM,CAAC,SAAS,CAAC,MAAM,CAAC,YAAY,CAAC,CAAC;qBAC3C;iBACJ;YACL,CAAC,CAAC,CAAC;SACN;QAED,mBAAmB;QACnB,UAAI,CAAC,SAAS,CAAC,SAAS,EAAC,GAAG,WAAI,IAAI,CAAC,QAAQ,CAAC,aAAa,CAAC,KAAK,CAAC,GAAG,CAAC,EAAE;QACxE,UAAI,CAAC,SAAS,CAAC,SAAS,EAAC,MAAM,WACxB,IAAI,CAAC,QAAQ,CAAC,eAAe,CAAC,KAAK,CAAC,GAAG,CAAC,EAC7C;QACF,IAAI,CAAC,SAAS,CAAC,YAAY,CAAC,eAAe,EAAE,MAAM,CAAC,CAAC;QACrD,IAAI,CAAC,QAAQ,CAAC,SAAS,CAAC,MAAM,CAAC,QAAQ,CAAC,CAAC;QACzC,IAAI,CAAC,MAAM,GAAG,IAAI,CAAC;QAEnB,qBAAqB;QACrB,IAAI,IAAI,CAAC,MAAM,EAAE;YACb,IAAI,CAAC,MAAM,CAAC,SAAS,CAAC,GAAG,CAAC,YAAY,CAAC,CAAC;SAC3C;QAED,oBAAoB;QACpB,IAAI,CAAC,QAAQ,CAAC,MAAM,CAAC,IAAI,EAAE,IAAI,CAAC,CAAC;IACrC,CAAC;IAED,0BAAM,GAAN,UAAO,EAAU;QACb,IAAM,IAAI,GAAG,IAAI,CAAC,OAAO,CAAC,EAAE,CAAC,CAAC;QAE9B,IAAI,IAAI,CAAC,MAAM,EAAE;YACb,IAAI,CAAC,KAAK,CAAC,EAAE,CAAC,CAAC;SAClB;aAAM;YACH,IAAI,CAAC,IAAI,CAAC,EAAE,CAAC,CAAC;SACjB;QAED,oBAAoB;QACpB,IAAI,CAAC,QAAQ,CAAC,QAAQ,CAAC,IAAI,EAAE,IAAI,CAAC,CAAC;IACvC,CAAC;IAED,yBAAK,GAAL,UAAM,EAAU;;QACZ,IAAM,IAAI,GAAG,IAAI,CAAC,OAAO,CAAC,EAAE,CAAC,CAAC;QAE9B,UAAI,CAAC,SAAS,CAAC,SAAS,EAAC,MAAM,WACxB,IAAI,CAAC,QAAQ,CAAC,aAAa,CAAC,KAAK,CAAC,GAAG,CAAC,EAC3C;QACF,UAAI,CAAC,SAAS,CAAC,SAAS,EAAC,GAAG,WACrB,IAAI,CAAC,QAAQ,CAAC,eAAe,CAAC,KAAK,CAAC,GAAG,CAAC,EAC7C;QACF,IAAI,CAAC,QAAQ,CAAC,SAAS,CAAC,GAAG,CAAC,QAAQ,CAAC,CAAC;QACtC,IAAI,CAAC,SAAS,CAAC,YAAY,CAAC,eAAe,EAAE,OAAO,CAAC,CAAC;QACtD,IAAI,CAAC,MAAM,GAAG,KAAK,CAAC;QAEpB,qBAAqB;QACrB,IAAI,IAAI,CAAC,MAAM,EAAE;YACb,IAAI,CAAC,MAAM,CAAC,SAAS,CAAC,MAAM,CAAC,YAAY,CAAC,CAAC;SAC9C;QAED,oBAAoB;QACpB,IAAI,CAAC,QAAQ,CAAC,OAAO,CAAC,IAAI,EAAE,IAAI,CAAC,CAAC;IACtC,CAAC;IACL,gBAAC;AAAD,CAAC;AAED,IAAI,OAAO,MAAM,KAAK,WAAW,EAAE;IAC/B,MAAM,CAAC,SAAS,GAAG,SAAS,CAAC;CAChC;AAED,SAAgB,cAAc;IAC1B,QAAQ,CAAC,gBAAgB,CAAC,kBAAkB,CAAC,CAAC,OAAO,CAAC,UAAC,YAAY;QAC/D,IAAM,UAAU,GAAG,YAAY,CAAC,YAAY,CAAC,gBAAgB,CAAC,CAAC;QAC/D,IAAM,aAAa,GAAG,YAAY,CAAC,YAAY,CAAC,qBAAqB,CAAC,CAAC;QACvE,IAAM,eAAe,GAAG,YAAY,CAAC,YAAY,CAC7C,uBAAuB,CAC1B,CAAC;QAEF,IAAM,KAAK,GAAG,EAAqB,CAAC;QACpC,YAAY;aACP,gBAAgB,CAAC,yBAAyB,CAAC;aAC3C,OAAO,CAAC,UAAC,UAAU;YAChB,IAAM,IAAI,GAAG;gBACT,EAAE,EAAE,UAAU,CAAC,YAAY,CAAC,uBAAuB,CAAC;gBACpD,SAAS,EAAE,UAAU;gBACrB,QAAQ,EAAE,QAAQ,CAAC,aAAa,CAC5B,UAAU,CAAC,YAAY,CAAC,uBAAuB,CAAC,CACnD;gBACD,MAAM,EAAE,UAAU,CAAC,aAAa,CAAC,uBAAuB,CAAC;gBACzD,MAAM,EACF,UAAU,CAAC,YAAY,CAAC,eAAe,CAAC,KAAK,MAAM;oBAC/C,CAAC,CAAC,IAAI;oBACN,CAAC,CAAC,KAAK;aACD,CAAC;YACnB,KAAK,CAAC,IAAI,CAAC,IAAI,CAAC,CAAC;QACrB,CAAC,CAAC,CAAC;QAEP,IAAI,SAAS,CAAC,KAAK,EAAE;YACjB,UAAU,EAAE,UAAU,KAAK,MAAM,CAAC,CAAC,CAAC,IAAI,CAAC,CAAC,CAAC,KAAK;YAChD,aAAa,EAAE,aAAa;gBACxB,CAAC,CAAC,aAAa;gBACf,CAAC,CAAC,OAAO,CAAC,aAAa;YAC3B,eAAe,EAAE,eAAe;gBAC5B,CAAC,CAAC,eAAe;gBACjB,CAAC,CAAC,OAAO,CAAC,eAAe;SACZ,CAAC,CAAC;IAC3B,CAAC,CAAC,CAAC;AACP,CAAC;AArCD,wCAqCC;AAED,qBAAe,SAAS,CAAC;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;AC9JzB,IAAM,OAAO,GAAoB;IAC7B,eAAe,EAAE,CAAC;IAClB,UAAU,EAAE;QACR,KAAK,EAAE,EAAE;QACT,aAAa,EAAE,2BAA2B;QAC1C,eAAe,EACX,uEAAuE;KAC9E;IACD,QAAQ,EAAE,IAAI;IACd,MAAM,EAAE,cAAO,CAAC;IAChB,MAAM,EAAE,cAAO,CAAC;IAChB,QAAQ,EAAE,cAAO,CAAC;CACrB,CAAC;AAEF;IAQI,kBACI,KAA0B,EAC1B,OAAkC;QADlC,kCAA0B;QAC1B,2CAAkC;QAElC,IAAI,CAAC,MAAM,GAAG,KAAK,CAAC;QACpB,IAAI,CAAC,QAAQ,kCACN,OAAO,GACP,OAAO,KACV,UAAU,wBAAO,OAAO,CAAC,UAAU,GAAK,OAAO,CAAC,UAAU,IAC7D,CAAC;QACF,IAAI,CAAC,WAAW,GAAG,IAAI,CAAC,OAAO,CAAC,IAAI,CAAC,QAAQ,CAAC,eAAe,CAAC,CAAC;QAC/D,IAAI,CAAC,WAAW,GAAG,IAAI,CAAC,QAAQ,CAAC,UAAU,CAAC,KAAK,CAAC;QAClD,IAAI,CAAC,iBAAiB,GAAG,IAAI,CAAC,QAAQ,CAAC,QAAQ,CAAC;QAChD,IAAI,CAAC,iBAAiB,GAAG,IAAI,CAAC;QAC9B,IAAI,CAAC,KAAK,EAAE,CAAC;IACjB,CAAC;IAED;;OAEG;IACH,wBAAK,GAAL;QAAA,iBAsBC;QArBG,IAAI,CAAC,MAAM,CAAC,GAAG,CAAC,UAAC,IAAkB;YAC/B,IAAI,CAAC,EAAE,CAAC,SAAS,CAAC,GAAG,CACjB,UAAU,EACV,SAAS,EACT,sBAAsB,EACtB,WAAW,CACd,CAAC;QACN,CAAC,CAAC,CAAC;QAEH,0DAA0D;QAC1D,IAAI,IAAI,CAAC,cAAc,EAAE,EAAE;YACvB,IAAI,CAAC,OAAO,CAAC,IAAI,CAAC,cAAc,EAAE,CAAC,QAAQ,CAAC,CAAC;SAChD;aAAM;YACH,IAAI,CAAC,OAAO,CAAC,CAAC,CAAC,CAAC;SACnB;QAED,IAAI,CAAC,WAAW,CAAC,GAAG,CAAC,UAAC,SAAS,EAAE,QAAQ;YACrC,SAAS,CAAC,EAAE,CAAC,gBAAgB,CAAC,OAAO,EAAE;gBACnC,KAAI,CAAC,OAAO,CAAC,QAAQ,CAAC,CAAC;YAC3B,CAAC,CAAC,CAAC;QACP,CAAC,CAAC,CAAC;IACP,CAAC;IAED,0BAAO,GAAP,UAAQ,QAAgB;QACpB,OAAO,IAAI,CAAC,MAAM,CAAC,QAAQ,CAAC,CAAC;IACjC,CAAC;IAED;;;OAGG;IACH,0BAAO,GAAP,UAAQ,QAAgB;QACpB,IAAM,QAAQ,GAAiB,IAAI,CAAC,MAAM,CAAC,QAAQ,CAAC,CAAC;QACrD,IAAM,aAAa,GAAkB;YACjC,IAAI,EACA,QAAQ,CAAC,QAAQ,KAAK,CAAC;gBACnB,CAAC,CAAC,IAAI,CAAC,MAAM,CAAC,IAAI,CAAC,MAAM,CAAC,MAAM,GAAG,CAAC,CAAC;gBACrC,CAAC,CAAC,IAAI,CAAC,MAAM,CAAC,QAAQ,CAAC,QAAQ,GAAG,CAAC,CAAC;YAC5C,MAAM,EAAE,QAAQ;YAChB,KAAK,EACD,QAAQ,CAAC,QAAQ,KAAK,IAAI,CAAC,MAAM,CAAC,MAAM,GAAG,CAAC;gBACxC,CAAC,CAAC,IAAI,CAAC,MAAM,CAAC,CAAC,CAAC;gBAChB,CAAC,CAAC,IAAI,CAAC,MAAM,CAAC,QAAQ,CAAC,QAAQ,GAAG,CAAC,CAAC;SAC/C,CAAC;QACF,IAAI,CAAC,OAAO,CAAC,aAAa,CAAC,CAAC;QAC5B,IAAI,CAAC,cAAc,CAAC,QAAQ,CAAC,CAAC;QAC9B,IAAI,IAAI,CAAC,iBAAiB,EAAE;YACxB,IAAI,CAAC,KAAK,EAAE,CAAC;YACb,IAAI,CAAC,KAAK,EAAE,CAAC;SAChB;QAED,IAAI,CAAC,QAAQ,CAAC,QAAQ,CAAC,IAAI,CAAC,CAAC;IACjC,CAAC;IAED;;OAEG;IACH,uBAAI,GAAJ;QACI,IAAM,UAAU,GAAG,IAAI,CAAC,cAAc,EAAE,CAAC;QACzC,IAAI,QAAQ,GAAG,IAAI,CAAC;QAEpB,qBAAqB;QACrB,IAAI,UAAU,CAAC,QAAQ,KAAK,IAAI,CAAC,MAAM,CAAC,MAAM,GAAG,CAAC,EAAE;YAChD,QAAQ,GAAG,IAAI,CAAC,MAAM,CAAC,CAAC,CAAC,CAAC;SAC7B;aAAM;YACH,QAAQ,GAAG,IAAI,CAAC,MAAM,CAAC,UAAU,CAAC,QAAQ,GAAG,CAAC,CAAC,CAAC;SACnD;QAED,IAAI,CAAC,OAAO,CAAC,QAAQ,CAAC,QAAQ,CAAC,CAAC;QAEhC,oBAAoB;QACpB,IAAI,CAAC,QAAQ,CAAC,MAAM,CAAC,IAAI,CAAC,CAAC;IAC/B,CAAC;IAED;;OAEG;IACH,uBAAI,GAAJ;QACI,IAAM,UAAU,GAAG,IAAI,CAAC,cAAc,EAAE,CAAC;QACzC,IAAI,QAAQ,GAAG,IAAI,CAAC;QAEpB,sBAAsB;QACtB,IAAI,UAAU,CAAC,QAAQ,KAAK,CAAC,EAAE;YAC3B,QAAQ,GAAG,IAAI,CAAC,MAAM,CAAC,IAAI,CAAC,MAAM,CAAC,MAAM,GAAG,CAAC,CAAC,CAAC;SAClD;aAAM;YACH,QAAQ,GAAG,IAAI,CAAC,MAAM,CAAC,UAAU,CAAC,QAAQ,GAAG,CAAC,CAAC,CAAC;SACnD;QAED,IAAI,CAAC,OAAO,CAAC,QAAQ,CAAC,QAAQ,CAAC,CAAC;QAEhC,oBAAoB;QACpB,IAAI,CAAC,QAAQ,CAAC,MAAM,CAAC,IAAI,CAAC,CAAC;IAC/B,CAAC;IAED;;;OAGG;IACH,0BAAO,GAAP,UAAQ,aAA4B;QAChC,QAAQ;QACR,IAAI,CAAC,MAAM,CAAC,GAAG,CAAC,UAAC,IAAkB;YAC/B,IAAI,CAAC,EAAE,CAAC,SAAS,CAAC,GAAG,CAAC,QAAQ,CAAC,CAAC;QACpC,CAAC,CAAC,CAAC;QAEH,gCAAgC;QAChC,aAAa,CAAC,IAAI,CAAC,EAAE,CAAC,SAAS,CAAC,MAAM,CAClC,mBAAmB,EACnB,kBAAkB,EAClB,eAAe,EACf,QAAQ,EACR,MAAM,CACT,CAAC;QACF,aAAa,CAAC,IAAI,CAAC,EAAE,CAAC,SAAS,CAAC,GAAG,CAAC,mBAAmB,EAAE,MAAM,CAAC,CAAC;QAEjE,wBAAwB;QACxB,aAAa,CAAC,MAAM,CAAC,EAAE,CAAC,SAAS,CAAC,MAAM,CACpC,mBAAmB,EACnB,kBAAkB,EAClB,eAAe,EACf,QAAQ,EACR,MAAM,CACT,CAAC;QACF,aAAa,CAAC,MAAM,CAAC,EAAE,CAAC,SAAS,CAAC,GAAG,CAAC,eAAe,EAAE,MAAM,CAAC,CAAC;QAE/D,+BAA+B;QAC/B,aAAa,CAAC,KAAK,CAAC,EAAE,CAAC,SAAS,CAAC,MAAM,CACnC,mBAAmB,EACnB,kBAAkB,EAClB,eAAe,EACf,QAAQ,EACR,MAAM,CACT,CAAC;QACF,aAAa,CAAC,KAAK,CAAC,EAAE,CAAC,SAAS,CAAC,GAAG,CAAC,kBAAkB,EAAE,MAAM,CAAC,CAAC;IACrE,CAAC;IAED;;OAEG;IACH,wBAAK,GAAL;QAAA,iBAMC;QALG,IAAI,OAAO,MAAM,KAAK,WAAW,EAAE;YAC/B,IAAI,CAAC,iBAAiB,GAAG,MAAM,CAAC,WAAW,CAAC;gBACxC,KAAI,CAAC,IAAI,EAAE,CAAC;YAChB,CAAC,EAAE,IAAI,CAAC,iBAAiB,CAAC,CAAC;SAC9B;IACL,CAAC;IAED;;OAEG;IACH,wBAAK,GAAL;QACI,aAAa,CAAC,IAAI,CAAC,iBAAiB,CAAC,CAAC;IAC1C,CAAC;IAED;;OAEG;IACH,iCAAc,GAAd;QACI,OAAO,IAAI,CAAC,WAAW,CAAC;IAC5B,CAAC;IAED;;;OAGG;IACH,iCAAc,GAAd,UAAe,IAAkB;;QAAjC,iBAuBC;QAtBG,IAAI,CAAC,WAAW,GAAG,IAAI,CAAC;QACxB,IAAM,QAAQ,GAAG,IAAI,CAAC,QAAQ,CAAC;QAE/B,qCAAqC;QACrC,IAAI,IAAI,CAAC,WAAW,CAAC,MAAM,EAAE;YACzB,IAAI,CAAC,WAAW,CAAC,GAAG,CAAC,UAAC,SAAS;;gBAC3B,SAAS,CAAC,EAAE,CAAC,YAAY,CAAC,cAAc,EAAE,OAAO,CAAC,CAAC;gBACnD,eAAS,CAAC,EAAE,CAAC,SAAS,EAAC,MAAM,WACtB,KAAI,CAAC,QAAQ,CAAC,UAAU,CAAC,aAAa,CAAC,KAAK,CAAC,GAAG,CAAC,EACtD;gBACF,eAAS,CAAC,EAAE,CAAC,SAAS,EAAC,GAAG,WACnB,KAAI,CAAC,QAAQ,CAAC,UAAU,CAAC,eAAe,CAAC,KAAK,CAAC,GAAG,CAAC,EACxD;YACN,CAAC,CAAC,CAAC;YACH,UAAI,CAAC,WAAW,CAAC,QAAQ,CAAC,CAAC,EAAE,CAAC,SAAS,EAAC,GAAG,WACpC,IAAI,CAAC,QAAQ,CAAC,UAAU,CAAC,aAAa,CAAC,KAAK,CAAC,GAAG,CAAC,EACtD;YACF,UAAI,CAAC,WAAW,CAAC,QAAQ,CAAC,CAAC,EAAE,CAAC,SAAS,EAAC,MAAM,WACvC,IAAI,CAAC,QAAQ,CAAC,UAAU,CAAC,eAAe,CAAC,KAAK,CAAC,GAAG,CAAC,EACxD;YACF,IAAI,CAAC,WAAW,CAAC,QAAQ,CAAC,CAAC,EAAE,CAAC,YAAY,CAAC,cAAc,EAAE,MAAM,CAAC,CAAC;SACtE;IACL,CAAC;IACL,eAAC;AAAD,CAAC;AAED,IAAI,OAAO,MAAM,KAAK,WAAW,EAAE;IAC/B,MAAM,CAAC,QAAQ,GAAG,QAAQ,CAAC;CAC9B;AAED,SAAgB,aAAa;IACzB,QAAQ,CAAC,gBAAgB,CAAC,iBAAiB,CAAC,CAAC,OAAO,CAAC,UAAC,WAAW;QAC7D,IAAM,QAAQ,GAAG,WAAW,CAAC,YAAY,CAAC,wBAAwB,CAAC,CAAC;QACpE,IAAM,KAAK,GACP,WAAW,CAAC,YAAY,CAAC,eAAe,CAAC,KAAK,OAAO;YACjD,CAAC,CAAC,IAAI;YACN,CAAC,CAAC,KAAK,CAAC;QAEhB,IAAM,KAAK,GAAmB,EAAE,CAAC;QACjC,IAAI,eAAe,GAAG,CAAC,CAAC;QACxB,IAAI,WAAW,CAAC,gBAAgB,CAAC,sBAAsB,CAAC,CAAC,MAAM,EAAE;YAC7D,KAAK,CAAC,IAAI,CACN,WAAW,CAAC,gBAAgB,CAAC,sBAAsB,CAAC,CACvD,CAAC,GAAG,CAAC,UAAC,eAA4B,EAAE,QAAgB;gBACjD,KAAK,CAAC,IAAI,CAAC;oBACP,QAAQ,EAAE,QAAQ;oBAClB,EAAE,EAAE,eAAe;iBACtB,CAAC,CAAC;gBAEH,IACI,eAAe,CAAC,YAAY,CAAC,oBAAoB,CAAC;oBAClD,QAAQ,EACV;oBACE,eAAe,GAAG,QAAQ,CAAC;iBAC9B;YACL,CAAC,CAAC,CAAC;SACN;QAED,IAAM,UAAU,GAAoB,EAAE,CAAC;QACvC,IAAI,WAAW,CAAC,gBAAgB,CAAC,0BAA0B,CAAC,CAAC,MAAM,EAAE;YACjE,KAAK,CAAC,IAAI,CACN,WAAW,CAAC,gBAAgB,CAAC,0BAA0B,CAAC,CAC3D,CAAC,GAAG,CAAC,UAAC,YAAyB;gBAC5B,UAAU,CAAC,IAAI,CAAC;oBACZ,QAAQ,EAAE,QAAQ,CACd,YAAY,CAAC,YAAY,CAAC,wBAAwB,CAAC,CACtD;oBACD,EAAE,EAAE,YAAY;iBACnB,CAAC,CAAC;YACP,CAAC,CAAC,CAAC;SACN;QAED,IAAM,QAAQ,GAAG,IAAI,QAAQ,CAAC,KAAK,EAAE;YACjC,eAAe,EAAE,eAAe;YAChC,UAAU,EAAE;gBACR,KAAK,EAAE,UAAU;aACpB;YACD,QAAQ,EAAE,QAAQ,CAAC,CAAC,CAAC,QAAQ,CAAC,CAAC,CAAC,OAAO,CAAC,QAAQ;SAChC,CAAC,CAAC;QAEtB,IAAI,KAAK,EAAE;YACP,QAAQ,CAAC,KAAK,EAAE,CAAC;SACpB;QAED,qBAAqB;QACrB,IAAM,cAAc,GAAG,WAAW,CAAC,aAAa,CAC5C,sBAAsB,CACzB,CAAC;QACF,IAAM,cAAc,GAAG,WAAW,CAAC,aAAa,CAC5C,sBAAsB,CACzB,CAAC;QAEF,IAAI,cAAc,EAAE;YAChB,cAAc,CAAC,gBAAgB,CAAC,OAAO,EAAE;gBACrC,QAAQ,CAAC,IAAI,EAAE,CAAC;YACpB,CAAC,CAAC,CAAC;SACN;QAED,IAAI,cAAc,EAAE;YAChB,cAAc,CAAC,gBAAgB,CAAC,OAAO,EAAE;gBACrC,QAAQ,CAAC,IAAI,EAAE,CAAC;YACpB,CAAC,CAAC,CAAC;SACN;IACL,CAAC,CAAC,CAAC;AACP,CAAC;AA1ED,sCA0EC;AAED,qBAAe,QAAQ,CAAC;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;AC9TxB,IAAM,OAAO,GAAoB;IAC7B,UAAU,EAAE,cAAO,CAAC;IACpB,QAAQ,EAAE,cAAO,CAAC;IAClB,QAAQ,EAAE,cAAO,CAAC;CACrB,CAAC;AAEF;IAMI,kBACI,QAAmC,EACnC,SAAoC,EACpC,OAAkC;QAFlC,0CAAmC;QACnC,4CAAoC;QACpC,2CAAkC;QAElC,IAAI,CAAC,SAAS,GAAG,QAAQ,CAAC;QAC1B,IAAI,CAAC,UAAU,GAAG,SAAS,CAAC;QAC5B,IAAI,CAAC,QAAQ,yBAAQ,OAAO,GAAK,OAAO,CAAE,CAAC;QAC3C,IAAI,CAAC,QAAQ,GAAG,KAAK,CAAC;QACtB,IAAI,CAAC,KAAK,EAAE,CAAC;IACjB,CAAC;IAED,wBAAK,GAAL;QAAA,iBAcC;QAbG,IAAI,IAAI,CAAC,UAAU,EAAE;YACjB,IAAI,IAAI,CAAC,UAAU,CAAC,YAAY,CAAC,eAAe,CAAC,EAAE;gBAC/C,IAAI,CAAC,QAAQ;oBACT,IAAI,CAAC,UAAU,CAAC,YAAY,CAAC,eAAe,CAAC,KAAK,MAAM,CAAC;aAChE;iBAAM;gBACH,2EAA2E;gBAC3E,IAAI,CAAC,QAAQ,GAAG,CAAC,IAAI,CAAC,SAAS,CAAC,SAAS,CAAC,QAAQ,CAAC,QAAQ,CAAC,CAAC;aAChE;YAED,IAAI,CAAC,UAAU,CAAC,gBAAgB,CAAC,OAAO,EAAE;gBACtC,KAAI,CAAC,MAAM,EAAE,CAAC;YAClB,CAAC,CAAC,CAAC;SACN;IACL,CAAC;IAED,2BAAQ,GAAR;QACI,IAAI,CAAC,SAAS,CAAC,SAAS,CAAC,GAAG,CAAC,QAAQ,CAAC,CAAC;QACvC,IAAI,IAAI,CAAC,UAAU,EAAE;YACjB,IAAI,CAAC,UAAU,CAAC,YAAY,CAAC,eAAe,EAAE,OAAO,CAAC,CAAC;SAC1D;QACD,IAAI,CAAC,QAAQ,GAAG,KAAK,CAAC;QAEtB,oBAAoB;QACpB,IAAI,CAAC,QAAQ,CAAC,UAAU,CAAC,IAAI,CAAC,CAAC;IACnC,CAAC;IAED,yBAAM,GAAN;QACI,IAAI,CAAC,SAAS,CAAC,SAAS,CAAC,MAAM,CAAC,QAAQ,CAAC,CAAC;QAC1C,IAAI,IAAI,CAAC,UAAU,EAAE;YACjB,IAAI,CAAC,UAAU,CAAC,YAAY,CAAC,eAAe,EAAE,MAAM,CAAC,CAAC;SACzD;QACD,IAAI,CAAC,QAAQ,GAAG,IAAI,CAAC;QAErB,oBAAoB;QACpB,IAAI,CAAC,QAAQ,CAAC,QAAQ,CAAC,IAAI,CAAC,CAAC;IACjC,CAAC;IAED,yBAAM,GAAN;QACI,IAAI,IAAI,CAAC,QAAQ,EAAE;YACf,IAAI,CAAC,QAAQ,EAAE,CAAC;SACnB;aAAM;YACH,IAAI,CAAC,MAAM,EAAE,CAAC;SACjB;QACD,oBAAoB;QACpB,IAAI,CAAC,QAAQ,CAAC,QAAQ,CAAC,IAAI,CAAC,CAAC;IACjC,CAAC;IACL,eAAC;AAAD,CAAC;AAED,IAAI,OAAO,MAAM,KAAK,WAAW,EAAE;IAC/B,MAAM,CAAC,QAAQ,GAAG,QAAQ,CAAC;CAC9B;AAED,SAAgB,aAAa;IACzB,QAAQ;SACH,gBAAgB,CAAC,wBAAwB,CAAC;SAC1C,OAAO,CAAC,UAAC,UAAU;QAChB,IAAM,QAAQ,GAAG,UAAU,CAAC,YAAY,CAAC,sBAAsB,CAAC,CAAC;QACjE,IAAM,SAAS,GAAG,QAAQ,CAAC,cAAc,CAAC,QAAQ,CAAC,CAAC;QAEpD,qCAAqC;QACrC,IAAI,SAAS,EAAE;YACX,IAAI,QAAQ,CACR,SAAwB,EACxB,UAAyB,CAC5B,CAAC;SACL;aAAM;YACH,OAAO,CAAC,KAAK,CACT,uCAA+B,QAAQ,wEAAoE,CAC9G,CAAC;SACL;IACL,CAAC,CAAC,CAAC;AACX,CAAC;AAnBD,sCAmBC;AAED,qBAAe,QAAQ,CAAC;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;AClGxB,IAAM,OAAO,GAAgB;IACzB,WAAW,EAAE,OAAO;IACpB,MAAM,EAAE,cAAO,CAAC;IAChB,MAAM,EAAE,cAAO,CAAC;IAChB,QAAQ,EAAE,cAAO,CAAC;CACrB,CAAC;AAEF;IAOI,cACI,QAAmC,EACnC,SAAoC,EACpC,QAAmC,EACnC,OAA8B;QAH9B,0CAAmC;QACnC,4CAAoC;QACpC,0CAAmC;QACnC,2CAA8B;QAE9B,IAAI,CAAC,SAAS,GAAG,QAAQ,CAAC;QAC1B,IAAI,CAAC,UAAU,GAAG,SAAS,CAAC;QAC5B,IAAI,CAAC,SAAS,GAAG,QAAQ,CAAC;QAC1B,IAAI,CAAC,QAAQ,yBAAQ,OAAO,GAAK,OAAO,CAAE,CAAC;QAC3C,IAAI,CAAC,QAAQ,GAAG,KAAK,CAAC;QACtB,IAAI,CAAC,KAAK,EAAE,CAAC;IACjB,CAAC;IAED,oBAAK,GAAL;QAAA,iBAqBC;QApBG,IAAI,IAAI,CAAC,UAAU,EAAE;YACjB,IAAM,iBAAiB,GAAG,IAAI,CAAC,qBAAqB,CAChD,IAAI,CAAC,QAAQ,CAAC,WAAW,CAC5B,CAAC;YACF,iBAAiB,CAAC,UAAU,CAAC,OAAO,CAAC,UAAC,EAAU;gBAC5C,KAAI,CAAC,UAAU,CAAC,gBAAgB,CAAC,EAAE,EAAE;oBACjC,KAAI,CAAC,IAAI,EAAE,CAAC;gBAChB,CAAC,CAAC,CAAC;gBACH,KAAI,CAAC,SAAS,CAAC,gBAAgB,CAAC,EAAE,EAAE;oBAChC,KAAI,CAAC,IAAI,EAAE,CAAC;gBAChB,CAAC,CAAC,CAAC;YACP,CAAC,CAAC,CAAC;YACH,iBAAiB,CAAC,UAAU,CAAC,OAAO,CAAC,UAAC,EAAU;gBAC5C,KAAI,CAAC,SAAS,CAAC,gBAAgB,CAAC,EAAE,EAAE;oBAChC,IAAI,CAAC,KAAI,CAAC,SAAS,CAAC,OAAO,CAAC,QAAQ,CAAC,EAAE;wBACnC,KAAI,CAAC,IAAI,EAAE,CAAC;qBACf;gBACL,CAAC,CAAC,CAAC;YACP,CAAC,CAAC,CAAC;SACN;IACL,CAAC;IAED,mBAAI,GAAJ;QACI,IAAI,CAAC,SAAS,CAAC,SAAS,CAAC,GAAG,CAAC,QAAQ,CAAC,CAAC;QACvC,IAAI,IAAI,CAAC,UAAU,EAAE;YACjB,IAAI,CAAC,UAAU,CAAC,YAAY,CAAC,eAAe,EAAE,OAAO,CAAC,CAAC;SAC1D;QACD,IAAI,CAAC,QAAQ,GAAG,KAAK,CAAC;QAEtB,oBAAoB;QACpB,IAAI,CAAC,QAAQ,CAAC,MAAM,CAAC,IAAI,CAAC,CAAC;IAC/B,CAAC;IAED,mBAAI,GAAJ;QACI,IAAI,CAAC,SAAS,CAAC,SAAS,CAAC,MAAM,CAAC,QAAQ,CAAC,CAAC;QAC1C,IAAI,IAAI,CAAC,UAAU,EAAE;YACjB,IAAI,CAAC,UAAU,CAAC,YAAY,CAAC,eAAe,EAAE,MAAM,CAAC,CAAC;SACzD;QACD,IAAI,CAAC,QAAQ,GAAG,IAAI,CAAC;QAErB,oBAAoB;QACpB,IAAI,CAAC,QAAQ,CAAC,MAAM,CAAC,IAAI,CAAC,CAAC;IAC/B,CAAC;IAED,qBAAM,GAAN;QACI,IAAI,IAAI,CAAC,QAAQ,EAAE;YACf,IAAI,CAAC,IAAI,EAAE,CAAC;SACf;aAAM;YACH,IAAI,CAAC,IAAI,EAAE,CAAC;SACf;IACL,CAAC;IAED,uBAAQ,GAAR;QACI,OAAO,CAAC,IAAI,CAAC,QAAQ,CAAC;IAC1B,CAAC;IAED,wBAAS,GAAT;QACI,OAAO,IAAI,CAAC,QAAQ,CAAC;IACzB,CAAC;IAED,oCAAqB,GAArB,UAAsB,WAA4B;QAC9C,QAAQ,WAAW,EAAE;YACjB,KAAK,OAAO;gBACR,OAAO;oBACH,UAAU,EAAE,CAAC,YAAY,EAAE,OAAO,CAAC;oBACnC,UAAU,EAAE,CAAC,YAAY,EAAE,MAAM,CAAC;iBACrC,CAAC;YACN,KAAK,OAAO;gBACR,OAAO;oBACH,UAAU,EAAE,CAAC,OAAO,EAAE,OAAO,CAAC;oBAC9B,UAAU,EAAE,CAAC,UAAU,EAAE,MAAM,CAAC;iBACnC,CAAC;YACN,KAAK,MAAM;gBACP,OAAO;oBACH,UAAU,EAAE,EAAE;oBACd,UAAU,EAAE,EAAE;iBACjB,CAAC;YACN;gBACI,OAAO;oBACH,UAAU,EAAE,CAAC,YAAY,EAAE,OAAO,CAAC;oBACnC,UAAU,EAAE,CAAC,YAAY,EAAE,MAAM,CAAC;iBACrC,CAAC;SACT;IACL,CAAC;IACL,WAAC;AAAD,CAAC;AAED,IAAI,OAAO,MAAM,KAAK,WAAW,EAAE;IAC/B,MAAM,CAAC,IAAI,GAAG,IAAI,CAAC;CACtB;AAED,SAAgB,SAAS;IACrB,QAAQ,CAAC,gBAAgB,CAAC,kBAAkB,CAAC,CAAC,OAAO,CAAC,UAAC,SAAS;QAC5D,IAAM,UAAU,GAAG,SAAS,CAAC,aAAa,CAAC,oBAAoB,CAAC,CAAC;QAEjE,IAAI,UAAU,EAAE;YACZ,IAAM,MAAM,GAAG,UAAU,CAAC,YAAY,CAAC,kBAAkB,CAAC,CAAC;YAC3D,IAAM,OAAO,GAAG,QAAQ,CAAC,cAAc,CAAC,MAAM,CAAC,CAAC;YAEhD,IAAI,OAAO,EAAE;gBACT,IAAM,WAAW,GACb,UAAU,CAAC,YAAY,CAAC,mBAAmB,CAAC,CAAC;gBACjD,IAAI,IAAI,CACJ,SAAwB,EACxB,UAAyB,EACzB,OAAsB,EACtB;oBACI,WAAW,EAAE,WAAW;wBACpB,CAAC,CAAC,WAAW;wBACb,CAAC,CAAC,OAAO,CAAC,WAAW;iBACb,CACnB,CAAC;aACL;iBAAM;gBACH,OAAO,CAAC,KAAK,CACT,uBAAgB,MAAM,sGAAmG,CAC5H,CAAC;aACL;SACJ;aAAM;YACH,OAAO,CAAC,KAAK,CACT,uBAAgB,SAAS,CAAC,EAAE,+FAA4F,CAC3H,CAAC;SACL;IACL,CAAC,CAAC,CAAC;AACP,CAAC;AAhCD,8BAgCC;AAED,qBAAe,IAAI,CAAC;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;ACzJpB,IAAM,OAAO,GAAmB;IAC5B,UAAU,EAAE,oBAAoB;IAChC,QAAQ,EAAE,GAAG;IACb,MAAM,EAAE,UAAU;IAClB,MAAM,EAAE,cAAO,CAAC;CACnB,CAAC;AAEF;IAKI,iBACI,QAAmC,EACnC,SAAoC,EACpC,OAAiC;QAFjC,0CAAmC;QACnC,4CAAoC;QACpC,2CAAiC;QAEjC,IAAI,CAAC,SAAS,GAAG,QAAQ,CAAC;QAC1B,IAAI,CAAC,UAAU,GAAG,SAAS,CAAC;QAC5B,IAAI,CAAC,QAAQ,yBAAQ,OAAO,GAAK,OAAO,CAAE,CAAC;QAC3C,IAAI,CAAC,KAAK,EAAE,CAAC;IACjB,CAAC;IAED,uBAAK,GAAL;QAAA,iBAMC;QALG,IAAI,IAAI,CAAC,UAAU,EAAE;YACjB,IAAI,CAAC,UAAU,CAAC,gBAAgB,CAAC,OAAO,EAAE;gBACtC,KAAI,CAAC,IAAI,EAAE,CAAC;YAChB,CAAC,CAAC,CAAC;SACN;IACL,CAAC;IAED,sBAAI,GAAJ;QAAA,iBAaC;QAZG,IAAI,CAAC,SAAS,CAAC,SAAS,CAAC,GAAG,CACxB,IAAI,CAAC,QAAQ,CAAC,UAAU,EACxB,mBAAY,IAAI,CAAC,QAAQ,CAAC,QAAQ,CAAE,EACpC,IAAI,CAAC,QAAQ,CAAC,MAAM,EACpB,WAAW,CACd,CAAC;QACF,UAAU,CAAC;YACP,KAAI,CAAC,SAAS,CAAC,SAAS,CAAC,GAAG,CAAC,QAAQ,CAAC,CAAC;QAC3C,CAAC,EAAE,IAAI,CAAC,QAAQ,CAAC,QAAQ,CAAC,CAAC;QAE3B,oBAAoB;QACpB,IAAI,CAAC,QAAQ,CAAC,MAAM,CAAC,IAAI,EAAE,IAAI,CAAC,SAAS,CAAC,CAAC;IAC/C,CAAC;IACL,cAAC;AAAD,CAAC;AAED,IAAI,OAAO,MAAM,KAAK,WAAW,EAAE;IAC/B,MAAM,CAAC,OAAO,GAAG,OAAO,CAAC;CAC5B;AAED,SAAgB,aAAa;IACzB,QAAQ,CAAC,gBAAgB,CAAC,uBAAuB,CAAC,CAAC,OAAO,CAAC,UAAC,UAAU;QAClE,IAAM,QAAQ,GAAG,UAAU,CAAC,YAAY,CAAC,qBAAqB,CAAC,CAAC;QAChE,IAAM,UAAU,GAAG,QAAQ,CAAC,aAAa,CAAC,QAAQ,CAAC,CAAC;QAEpD,IAAI,UAAU,EAAE;YACZ,IAAI,OAAO,CAAC,UAAyB,EAAE,UAAyB,CAAC,CAAC;SACrE;aAAM;YACH,OAAO,CAAC,KAAK,CACT,wCAAgC,QAAQ,uEAAmE,CAC9G,CAAC;SACL;IACL,CAAC,CAAC,CAAC;AACP,CAAC;AAbD,sCAaC;AAED,qBAAe,OAAO,CAAC;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;AClEvB,IAAM,OAAO,GAAkB;IAC3B,SAAS,EAAE,MAAM;IACjB,aAAa,EAAE,KAAK;IACpB,QAAQ,EAAE,IAAI;IACd,IAAI,EAAE,KAAK;IACX,UAAU,EAAE,eAAe;IAC3B,eAAe,EACX,iEAAiE;IACrE,MAAM,EAAE,cAAO,CAAC;IAChB,MAAM,EAAE,cAAO,CAAC;IAChB,QAAQ,EAAE,cAAO,CAAC;CACrB,CAAC;AAEF;IAMI,gBACI,QAAmC,EACnC,OAAgC;QADhC,0CAAmC;QACnC,2CAAgC;QAEhC,IAAI,CAAC,SAAS,GAAG,QAAQ,CAAC;QAC1B,IAAI,CAAC,QAAQ,yBAAQ,OAAO,GAAK,OAAO,CAAE,CAAC;QAC3C,IAAI,CAAC,QAAQ,GAAG,KAAK,CAAC;QACtB,IAAI,CAAC,KAAK,EAAE,CAAC;IACjB,CAAC;IAED,sBAAK,GAAL;QAAA,iBAsBC;QArBG,uCAAuC;QACvC,IAAI,IAAI,CAAC,SAAS,EAAE;YAChB,IAAI,CAAC,SAAS,CAAC,YAAY,CAAC,aAAa,EAAE,MAAM,CAAC,CAAC;YACnD,IAAI,CAAC,SAAS,CAAC,SAAS,CAAC,GAAG,CAAC,sBAAsB,CAAC,CAAC;SACxD;QAED,6BAA6B;QAC7B,IAAI,CAAC,oBAAoB,CAAC,IAAI,CAAC,QAAQ,CAAC,SAAS,CAAC,CAAC,IAAI,CAAC,GAAG,CAAC,UAAC,CAAC;YAC1D,KAAI,CAAC,SAAS,CAAC,SAAS,CAAC,GAAG,CAAC,CAAC,CAAC,CAAC;QACpC,CAAC,CAAC,CAAC;QAEH,0CAA0C;QAC1C,QAAQ,CAAC,gBAAgB,CAAC,SAAS,EAAE,UAAC,KAAK;YACvC,IAAI,KAAK,CAAC,GAAG,KAAK,QAAQ,EAAE;gBACxB,6BAA6B;gBAC7B,IAAI,KAAI,CAAC,SAAS,EAAE,EAAE;oBAClB,2BAA2B;oBAC3B,KAAI,CAAC,IAAI,EAAE,CAAC,CAAC,kBAAkB;iBAClC;aACJ;QACL,CAAC,CAAC,CAAC;IACP,CAAC;IAED,qBAAI,GAAJ;QAAA,iBA6CC;QA5CG,kDAAkD;QAClD,IAAI,IAAI,CAAC,QAAQ,CAAC,IAAI,EAAE;YACpB,IAAI,CAAC,oBAAoB,CACrB,IAAI,CAAC,QAAQ,CAAC,SAAS,GAAG,OAAO,CACpC,CAAC,MAAM,CAAC,GAAG,CAAC,UAAC,CAAC;gBACX,KAAI,CAAC,SAAS,CAAC,SAAS,CAAC,MAAM,CAAC,CAAC,CAAC,CAAC;YACvC,CAAC,CAAC,CAAC;YACH,IAAI,CAAC,oBAAoB,CACrB,IAAI,CAAC,QAAQ,CAAC,SAAS,GAAG,OAAO,CACpC,CAAC,QAAQ,CAAC,GAAG,CAAC,UAAC,CAAC;gBACb,KAAI,CAAC,SAAS,CAAC,SAAS,CAAC,GAAG,CAAC,CAAC,CAAC,CAAC;YACpC,CAAC,CAAC,CAAC;SACN;aAAM;YACH,IAAI,CAAC,oBAAoB,CAAC,IAAI,CAAC,QAAQ,CAAC,SAAS,CAAC,CAAC,MAAM,CAAC,GAAG,CACzD,UAAC,CAAC;gBACE,KAAI,CAAC,SAAS,CAAC,SAAS,CAAC,MAAM,CAAC,CAAC,CAAC,CAAC;YACvC,CAAC,CACJ,CAAC;YACF,IAAI,CAAC,oBAAoB,CAAC,IAAI,CAAC,QAAQ,CAAC,SAAS,CAAC,CAAC,QAAQ,CAAC,GAAG,CAC3D,UAAC,CAAC;gBACE,KAAI,CAAC,SAAS,CAAC,SAAS,CAAC,GAAG,CAAC,CAAC,CAAC,CAAC;YACpC,CAAC,CACJ,CAAC;SACL;QAED,+BAA+B;QAC/B,IAAI,CAAC,SAAS,CAAC,YAAY,CAAC,aAAa,EAAE,MAAM,CAAC,CAAC;QACnD,IAAI,CAAC,SAAS,CAAC,eAAe,CAAC,YAAY,CAAC,CAAC;QAC7C,IAAI,CAAC,SAAS,CAAC,eAAe,CAAC,MAAM,CAAC,CAAC;QAEvC,qBAAqB;QACrB,IAAI,CAAC,IAAI,CAAC,QAAQ,CAAC,aAAa,EAAE;YAC9B,QAAQ,CAAC,IAAI,CAAC,SAAS,CAAC,MAAM,CAAC,iBAAiB,CAAC,CAAC;SACrD;QAED,mBAAmB;QACnB,IAAI,IAAI,CAAC,QAAQ,CAAC,QAAQ,EAAE;YACxB,IAAI,CAAC,kBAAkB,EAAE,CAAC;SAC7B;QAED,IAAI,CAAC,QAAQ,GAAG,KAAK,CAAC;QAEtB,oBAAoB;QACpB,IAAI,CAAC,QAAQ,CAAC,MAAM,CAAC,IAAI,CAAC,CAAC;IAC/B,CAAC;IAED,qBAAI,GAAJ;QAAA,iBA4CC;QA3CG,IAAI,IAAI,CAAC,QAAQ,CAAC,IAAI,EAAE;YACpB,IAAI,CAAC,oBAAoB,CACrB,IAAI,CAAC,QAAQ,CAAC,SAAS,GAAG,OAAO,CACpC,CAAC,MAAM,CAAC,GAAG,CAAC,UAAC,CAAC;gBACX,KAAI,CAAC,SAAS,CAAC,SAAS,CAAC,GAAG,CAAC,CAAC,CAAC,CAAC;YACpC,CAAC,CAAC,CAAC;YACH,IAAI,CAAC,oBAAoB,CACrB,IAAI,CAAC,QAAQ,CAAC,SAAS,GAAG,OAAO,CACpC,CAAC,QAAQ,CAAC,GAAG,CAAC,UAAC,CAAC;gBACb,KAAI,CAAC,SAAS,CAAC,SAAS,CAAC,MAAM,CAAC,CAAC,CAAC,CAAC;YACvC,CAAC,CAAC,CAAC;SACN;aAAM;YACH,IAAI,CAAC,oBAAoB,CAAC,IAAI,CAAC,QAAQ,CAAC,SAAS,CAAC,CAAC,MAAM,CAAC,GAAG,CACzD,UAAC,CAAC;gBACE,KAAI,CAAC,SAAS,CAAC,SAAS,CAAC,GAAG,CAAC,CAAC,CAAC,CAAC;YACpC,CAAC,CACJ,CAAC;YACF,IAAI,CAAC,oBAAoB,CAAC,IAAI,CAAC,QAAQ,CAAC,SAAS,CAAC,CAAC,QAAQ,CAAC,GAAG,CAC3D,UAAC,CAAC;gBACE,KAAI,CAAC,SAAS,CAAC,SAAS,CAAC,MAAM,CAAC,CAAC,CAAC,CAAC;YACvC,CAAC,CACJ,CAAC;SACL;QAED,+BAA+B;QAC/B,IAAI,CAAC,SAAS,CAAC,YAAY,CAAC,YAAY,EAAE,MAAM,CAAC,CAAC;QAClD,IAAI,CAAC,SAAS,CAAC,YAAY,CAAC,MAAM,EAAE,QAAQ,CAAC,CAAC;QAC9C,IAAI,CAAC,SAAS,CAAC,eAAe,CAAC,aAAa,CAAC,CAAC;QAE9C,sBAAsB;QACtB,IAAI,CAAC,IAAI,CAAC,QAAQ,CAAC,aAAa,EAAE;YAC9B,QAAQ,CAAC,IAAI,CAAC,SAAS,CAAC,GAAG,CAAC,iBAAiB,CAAC,CAAC;SAClD;QAED,gBAAgB;QAChB,IAAI,IAAI,CAAC,QAAQ,CAAC,QAAQ,EAAE;YACxB,IAAI,CAAC,eAAe,EAAE,CAAC;SAC1B;QAED,IAAI,CAAC,QAAQ,GAAG,IAAI,CAAC;QAErB,oBAAoB;QACpB,IAAI,CAAC,QAAQ,CAAC,MAAM,CAAC,IAAI,CAAC,CAAC;IAC/B,CAAC;IAED,uBAAM,GAAN;QACI,IAAI,IAAI,CAAC,SAAS,EAAE,EAAE;YAClB,IAAI,CAAC,IAAI,EAAE,CAAC;SACf;aAAM;YACH,IAAI,CAAC,IAAI,EAAE,CAAC;SACf;IACL,CAAC;IAED,gCAAe,GAAf;;QAAA,iBAYC;QAXG,IAAI,CAAC,IAAI,CAAC,QAAQ,EAAE;YAChB,IAAM,UAAU,GAAG,QAAQ,CAAC,aAAa,CAAC,KAAK,CAAC,CAAC;YACjD,UAAU,CAAC,YAAY,CAAC,iBAAiB,EAAE,EAAE,CAAC,CAAC;YAC/C,gBAAU,CAAC,SAAS,EAAC,GAAG,WACjB,IAAI,CAAC,QAAQ,CAAC,eAAe,CAAC,KAAK,CAAC,GAAG,CAAC,EAC7C;YACF,QAAQ,CAAC,aAAa,CAAC,MAAM,CAAC,CAAC,MAAM,CAAC,UAAU,CAAC,CAAC;YAClD,UAAU,CAAC,gBAAgB,CAAC,OAAO,EAAE;gBACjC,KAAI,CAAC,IAAI,EAAE,CAAC;YAChB,CAAC,CAAC,CAAC;SACN;IACL,CAAC;IAED,mCAAkB,GAAlB;QACI,IAAI,IAAI,CAAC,QAAQ,EAAE;YACf,QAAQ,CAAC,aAAa,CAAC,mBAAmB,CAAC,CAAC,MAAM,EAAE,CAAC;SACxD;IACL,CAAC;IAED,qCAAoB,GAApB,UAAqB,SAAiB;QAClC,QAAQ,SAAS,EAAE;YACf,KAAK,KAAK;gBACN,OAAO;oBACH,IAAI,EAAE,CAAC,OAAO,EAAE,QAAQ,EAAE,SAAS,CAAC;oBACpC,MAAM,EAAE,CAAC,gBAAgB,CAAC;oBAC1B,QAAQ,EAAE,CAAC,mBAAmB,CAAC;iBAClC,CAAC;YACN,KAAK,OAAO;gBACR,OAAO;oBACH,IAAI,EAAE,CAAC,SAAS,EAAE,OAAO,CAAC;oBAC1B,MAAM,EAAE,CAAC,gBAAgB,CAAC;oBAC1B,QAAQ,EAAE,CAAC,kBAAkB,CAAC;iBACjC,CAAC;YACN,KAAK,QAAQ;gBACT,OAAO;oBACH,IAAI,EAAE,CAAC,UAAU,EAAE,QAAQ,EAAE,SAAS,CAAC;oBACvC,MAAM,EAAE,CAAC,gBAAgB,CAAC;oBAC1B,QAAQ,EAAE,CAAC,kBAAkB,CAAC;iBACjC,CAAC;YACN,KAAK,MAAM;gBACP,OAAO;oBACH,IAAI,EAAE,CAAC,QAAQ,EAAE,OAAO,CAAC;oBACzB,MAAM,EAAE,CAAC,gBAAgB,CAAC;oBAC1B,QAAQ,EAAE,CAAC,mBAAmB,CAAC;iBAClC,CAAC;YACN,KAAK,aAAa;gBACd,OAAO;oBACH,IAAI,EAAE,CAAC,QAAQ,EAAE,OAAO,CAAC;oBACzB,MAAM,EAAE,CAAC,gBAAgB,CAAC;oBAC1B,QAAQ,EAAE,CAAC,kBAAkB,EAAE,IAAI,CAAC,QAAQ,CAAC,UAAU,CAAC;iBAC3D,CAAC;YACN;gBACI,OAAO;oBACH,IAAI,EAAE,CAAC,QAAQ,EAAE,OAAO,CAAC;oBACzB,MAAM,EAAE,CAAC,gBAAgB,CAAC;oBAC1B,QAAQ,EAAE,CAAC,mBAAmB,CAAC;iBAClC,CAAC;SACT;IACL,CAAC;IAED,yBAAQ,GAAR;QACI,OAAO,CAAC,IAAI,CAAC,QAAQ,CAAC;IAC1B,CAAC;IAED,0BAAS,GAAT;QACI,OAAO,IAAI,CAAC,QAAQ,CAAC;IACzB,CAAC;IACL,aAAC;AAAD,CAAC;AAED,IAAI,OAAO,MAAM,KAAK,WAAW,EAAE;IAC/B,MAAM,CAAC,MAAM,GAAG,MAAM,CAAC;CAC1B;AAED,IAAM,iBAAiB,GAAG,UAAC,EAAU,EAAE,SAA2B;IAC9D,IAAI,SAAS,CAAC,IAAI,CAAC,UAAC,cAAc,IAAK,qBAAc,CAAC,EAAE,KAAK,EAAE,EAAxB,CAAwB,CAAC,EAAE;QAC9D,OAAO,SAAS,CAAC,IAAI,CAAC,UAAC,cAAc,IAAK,qBAAc,CAAC,EAAE,KAAK,EAAE,EAAxB,CAAwB,CAAC,CAAC;KACvE;AACL,CAAC,CAAC;AAEF,SAAgB,WAAW;IACvB,IAAM,eAAe,GAAG,EAAsB,CAAC;IAC/C,QAAQ,CAAC,gBAAgB,CAAC,sBAAsB,CAAC,CAAC,OAAO,CAAC,UAAC,UAAU;QACjE,YAAY;QACZ,IAAM,QAAQ,GAAG,UAAU,CAAC,YAAY,CAAC,oBAAoB,CAAC,CAAC;QAC/D,IAAM,SAAS,GAAG,QAAQ,CAAC,cAAc,CAAC,QAAQ,CAAC,CAAC;QAEpD,IAAI,SAAS,EAAE;YACX,WAAW;YACX,IAAM,SAAS,GAAG,UAAU,CAAC,YAAY,CAAC,uBAAuB,CAAC,CAAC;YACnE,IAAM,aAAa,GAAG,UAAU,CAAC,YAAY,CACzC,4BAA4B,CAC/B,CAAC;YACF,IAAM,QAAQ,GAAG,UAAU,CAAC,YAAY,CAAC,sBAAsB,CAAC,CAAC;YACjE,IAAM,IAAI,GAAG,UAAU,CAAC,YAAY,CAAC,kBAAkB,CAAC,CAAC;YACzD,IAAM,UAAU,GAAG,UAAU,CAAC,YAAY,CACtC,yBAAyB,CAC5B,CAAC;YAEF,IAAI,CAAC,iBAAiB,CAAC,QAAQ,EAAE,eAAe,CAAC,EAAE;gBAC/C,eAAe,CAAC,IAAI,CAAC;oBACjB,EAAE,EAAE,QAAQ;oBACZ,MAAM,EAAE,IAAI,MAAM,CAAC,SAAS,EAAE;wBAC1B,SAAS,EAAE,SAAS,CAAC,CAAC,CAAC,SAAS,CAAC,CAAC,CAAC,OAAO,CAAC,SAAS;wBACpD,aAAa,EAAE,aAAa;4BACxB,CAAC,CAAC,aAAa,KAAK,MAAM;gCACtB,CAAC,CAAC,IAAI;gCACN,CAAC,CAAC,KAAK;4BACX,CAAC,CAAC,OAAO,CAAC,aAAa;wBAC3B,QAAQ,EAAE,QAAQ;4BACd,CAAC,CAAC,QAAQ,KAAK,MAAM;gCACjB,CAAC,CAAC,IAAI;gCACN,CAAC,CAAC,KAAK;4BACX,CAAC,CAAC,OAAO,CAAC,QAAQ;wBACtB,IAAI,EAAE,IAAI;4BACN,CAAC,CAAC,IAAI,KAAK,MAAM;gCACb,CAAC,CAAC,IAAI;gCACN,CAAC,CAAC,KAAK;4BACX,CAAC,CAAC,OAAO,CAAC,IAAI;wBAClB,UAAU,EAAE,UAAU;4BAClB,CAAC,CAAC,UAAU;4BACZ,CAAC,CAAC,OAAO,CAAC,UAAU;qBACV,CAAC;iBACtB,CAAC,CAAC;aACN;SACJ;aAAM;YACH,OAAO,CAAC,KAAK,CACT,yBAAkB,QAAQ,oGAAiG,CAC9H,CAAC;SACL;IACL,CAAC,CAAC,CAAC;IAEH,QAAQ,CAAC,gBAAgB,CAAC,sBAAsB,CAAC,CAAC,OAAO,CAAC,UAAC,UAAU;QACjE,IAAM,QAAQ,GAAG,UAAU,CAAC,YAAY,CAAC,oBAAoB,CAAC,CAAC;QAC/D,IAAM,SAAS,GAAG,QAAQ,CAAC,cAAc,CAAC,QAAQ,CAAC,CAAC;QAEpD,IAAI,SAAS,EAAE;YACX,IAAM,QAAM,GAAmB,iBAAiB,CAC5C,QAAQ,EACR,eAAe,CAClB,CAAC;YAEF,IAAI,QAAM,EAAE;gBACR,UAAU,CAAC,gBAAgB,CAAC,OAAO,EAAE;oBACjC,QAAM,CAAC,MAAM,CAAC,MAAM,EAAE,CAAC;gBAC3B,CAAC,CAAC,CAAC;aACN;iBAAM;gBACH,OAAO,CAAC,KAAK,CACT,yBAAkB,QAAQ,4FAAyF,CACtH,CAAC;aACL;SACJ;aAAM;YACH,OAAO,CAAC,KAAK,CACT,yBAAkB,QAAQ,oGAAiG,CAC9H,CAAC;SACL;IACL,CAAC,CAAC,CAAC;IAEH,QAAQ;SACH,gBAAgB,CAAC,2CAA2C,CAAC;SAC7D,OAAO,CAAC,UAAC,UAAU;QAChB,IAAM,QAAQ,GAAG,UAAU,CAAC,YAAY,CAAC,qBAAqB,CAAC;YAC3D,CAAC,CAAC,UAAU,CAAC,YAAY,CAAC,qBAAqB,CAAC;YAChD,CAAC,CAAC,UAAU,CAAC,YAAY,CAAC,kBAAkB,CAAC,CAAC;QAClD,IAAM,SAAS,GAAG,QAAQ,CAAC,cAAc,CAAC,QAAQ,CAAC,CAAC;QAEpD,IAAI,SAAS,EAAE;YACX,IAAM,QAAM,GAAG,iBAAiB,CAAC,QAAQ,EAAE,eAAe,CAAC,CAAC;YAE5D,IAAI,QAAM,EAAE;gBACR,UAAU,CAAC,gBAAgB,CAAC,OAAO,EAAE;oBACjC,QAAM,CAAC,MAAM,CAAC,IAAI,EAAE,CAAC;gBACzB,CAAC,CAAC,CAAC;aACN;iBAAM;gBACH,OAAO,CAAC,KAAK,CACT,yBAAkB,QAAQ,4FAAyF,CACtH,CAAC;aACL;SACJ;aAAM;YACH,OAAO,CAAC,KAAK,CACT,yBAAkB,QAAQ,mGAAgG,CAC7H,CAAC;SACL;IACL,CAAC,CAAC,CAAC;IAEP,QAAQ,CAAC,gBAAgB,CAAC,oBAAoB,CAAC,CAAC,OAAO,CAAC,UAAC,UAAU;QAC/D,IAAM,QAAQ,GAAG,UAAU,CAAC,YAAY,CAAC,kBAAkB,CAAC,CAAC;QAC7D,IAAM,SAAS,GAAG,QAAQ,CAAC,cAAc,CAAC,QAAQ,CAAC,CAAC;QAEpD,IAAI,SAAS,EAAE;YACX,IAAM,QAAM,GAAG,iBAAiB,CAAC,QAAQ,EAAE,eAAe,CAAC,CAAC;YAE5D,IAAI,QAAM,EAAE;gBACR,UAAU,CAAC,gBAAgB,CAAC,OAAO,EAAE;oBACjC,QAAM,CAAC,MAAM,CAAC,IAAI,EAAE,CAAC;gBACzB,CAAC,CAAC,CAAC;aACN;iBAAM;gBACH,OAAO,CAAC,KAAK,CACT,yBAAkB,QAAQ,4FAAyF,CACtH,CAAC;aACL;SACJ;aAAM;YACH,OAAO,CAAC,KAAK,CACT,yBAAkB,QAAQ,oGAAiG,CAC9H,CAAC;SACL;IACL,CAAC,CAAC,CAAC;AACP,CAAC;AA/HD,kCA+HC;AAED,qBAAe,MAAM,CAAC;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;AC/WtB,yDAAyD;AACzD,sCAA8C;AAQ9C,IAAM,OAAO,GAAoB;IAC7B,SAAS,EAAE,QAAQ;IACnB,WAAW,EAAE,OAAO;IACpB,cAAc,EAAE,CAAC;IACjB,cAAc,EAAE,EAAE;IAClB,KAAK,EAAE,GAAG;IACV,MAAM,EAAE,cAAO,CAAC;IAChB,MAAM,EAAE,cAAO,CAAC;IAChB,QAAQ,EAAE,cAAO,CAAC;CACrB,CAAC;AAEF;IAQI,kBACI,aAAwC,EACxC,cAAyC,EACzC,OAAkC;QAFlC,oDAAwC;QACxC,sDAAyC;QACzC,2CAAkC;QAElC,IAAI,CAAC,SAAS,GAAG,aAAa,CAAC;QAC/B,IAAI,CAAC,UAAU,GAAG,cAAc,CAAC;QACjC,IAAI,CAAC,QAAQ,yBAAQ,OAAO,GAAK,OAAO,CAAE,CAAC;QAC3C,IAAI,CAAC,eAAe,GAAG,IAAI,CAAC,qBAAqB,EAAE,CAAC;QACpD,IAAI,CAAC,QAAQ,GAAG,KAAK,CAAC;QACtB,IAAI,CAAC,KAAK,EAAE,CAAC;IACjB,CAAC;IAED,wBAAK,GAAL;QACI,IAAI,IAAI,CAAC,UAAU,EAAE;YACjB,IAAI,CAAC,oBAAoB,EAAE,CAAC;SAC/B;IACL,CAAC;IAED,uCAAoB,GAApB;QAAA,iBA6CC;QA5CG,IAAM,aAAa,GAAG,IAAI,CAAC,iBAAiB,EAAE,CAAC;QAE/C,2CAA2C;QAC3C,IAAI,IAAI,CAAC,QAAQ,CAAC,WAAW,KAAK,OAAO,EAAE;YACvC,aAAa,CAAC,UAAU,CAAC,OAAO,CAAC,UAAC,EAAE;gBAChC,KAAI,CAAC,UAAU,CAAC,gBAAgB,CAAC,EAAE,EAAE;oBACjC,KAAI,CAAC,MAAM,EAAE,CAAC;gBAClB,CAAC,CAAC,CAAC;YACP,CAAC,CAAC,CAAC;SACN;QAED,2CAA2C;QAC3C,IAAI,IAAI,CAAC,QAAQ,CAAC,WAAW,KAAK,OAAO,EAAE;YACvC,aAAa,CAAC,UAAU,CAAC,OAAO,CAAC,UAAC,EAAE;gBAChC,KAAI,CAAC,UAAU,CAAC,gBAAgB,CAAC,EAAE,EAAE;oBACjC,IAAI,EAAE,KAAK,OAAO,EAAE;wBAChB,KAAI,CAAC,MAAM,EAAE,CAAC;qBACjB;yBAAM;wBACH,UAAU,CAAC;4BACP,KAAI,CAAC,IAAI,EAAE,CAAC;wBAChB,CAAC,EAAE,KAAI,CAAC,QAAQ,CAAC,KAAK,CAAC,CAAC;qBAC3B;gBACL,CAAC,CAAC,CAAC;gBACH,KAAI,CAAC,SAAS,CAAC,gBAAgB,CAAC,EAAE,EAAE;oBAChC,KAAI,CAAC,IAAI,EAAE,CAAC;gBAChB,CAAC,CAAC,CAAC;YACP,CAAC,CAAC,CAAC;YACH,aAAa,CAAC,UAAU,CAAC,OAAO,CAAC,UAAC,EAAE;gBAChC,KAAI,CAAC,UAAU,CAAC,gBAAgB,CAAC,EAAE,EAAE;oBACjC,UAAU,CAAC;wBACP,IAAI,CAAC,KAAI,CAAC,SAAS,CAAC,OAAO,CAAC,QAAQ,CAAC,EAAE;4BACnC,KAAI,CAAC,IAAI,EAAE,CAAC;yBACf;oBACL,CAAC,EAAE,KAAI,CAAC,QAAQ,CAAC,KAAK,CAAC,CAAC;gBAC5B,CAAC,CAAC,CAAC;gBACH,KAAI,CAAC,SAAS,CAAC,gBAAgB,CAAC,EAAE,EAAE;oBAChC,UAAU,CAAC;wBACP,IAAI,CAAC,KAAI,CAAC,UAAU,CAAC,OAAO,CAAC,QAAQ,CAAC,EAAE;4BACpC,KAAI,CAAC,IAAI,EAAE,CAAC;yBACf;oBACL,CAAC,EAAE,KAAI,CAAC,QAAQ,CAAC,KAAK,CAAC,CAAC;gBAC5B,CAAC,CAAC,CAAC;YACP,CAAC,CAAC,CAAC;SACN;IACL,CAAC;IAED,wCAAqB,GAArB;QACI,OAAO,uBAAY,EAAC,IAAI,CAAC,UAAU,EAAE,IAAI,CAAC,SAAS,EAAE;YACjD,SAAS,EAAE,IAAI,CAAC,QAAQ,CAAC,SAAS;YAClC,SAAS,EAAE;gBACP;oBACI,IAAI,EAAE,QAAQ;oBACd,OAAO,EAAE;wBACL,MAAM,EAAE;4BACJ,IAAI,CAAC,QAAQ,CAAC,cAAc;4BAC5B,IAAI,CAAC,QAAQ,CAAC,cAAc;yBAC/B;qBACJ;iBACJ;aACJ;SACJ,CAAC,CAAC;IACP,CAAC;IAED,6CAA0B,GAA1B;QAAA,iBASC;QARG,IAAI,CAAC,0BAA0B,GAAG,UAAC,EAAc;YAC7C,KAAI,CAAC,mBAAmB,CAAC,EAAE,EAAE,KAAI,CAAC,SAAS,CAAC,CAAC;QACjD,CAAC,CAAC;QACF,QAAQ,CAAC,IAAI,CAAC,gBAAgB,CAC1B,OAAO,EACP,IAAI,CAAC,0BAA0B,EAC/B,IAAI,CACP,CAAC;IACN,CAAC;IAED,8CAA2B,GAA3B;QACI,QAAQ,CAAC,IAAI,CAAC,mBAAmB,CAC7B,OAAO,EACP,IAAI,CAAC,0BAA0B,EAC/B,IAAI,CACP,CAAC;IACN,CAAC;IAED,sCAAmB,GAAnB,UAAoB,EAAS,EAAE,QAAqB;QAChD,IAAM,SAAS,GAAG,EAAE,CAAC,MAAc,CAAC;QACpC,IACI,SAAS,KAAK,QAAQ;YACtB,CAAC,QAAQ,CAAC,QAAQ,CAAC,SAAS,CAAC;YAC7B,CAAC,IAAI,CAAC,UAAU,CAAC,QAAQ,CAAC,SAAS,CAAC;YACpC,IAAI,CAAC,SAAS,EAAE,EAClB;YACE,IAAI,CAAC,IAAI,EAAE,CAAC;SACf;IACL,CAAC;IAED,oCAAiB,GAAjB;QACI,QAAQ,IAAI,CAAC,QAAQ,CAAC,WAAW,EAAE;YAC/B,KAAK,OAAO;gBACR,OAAO;oBACH,UAAU,EAAE,CAAC,YAAY,EAAE,OAAO,CAAC;oBACnC,UAAU,EAAE,CAAC,YAAY,CAAC;iBAC7B,CAAC;YACN,KAAK,OAAO;gBACR,OAAO;oBACH,UAAU,EAAE,CAAC,OAAO,CAAC;oBACrB,UAAU,EAAE,EAAE;iBACjB,CAAC;YACN,KAAK,MAAM;gBACP,OAAO;oBACH,UAAU,EAAE,EAAE;oBACd,UAAU,EAAE,EAAE;iBACjB,CAAC;YACN;gBACI,OAAO;oBACH,UAAU,EAAE,CAAC,OAAO,CAAC;oBACrB,UAAU,EAAE,EAAE;iBACjB,CAAC;SACT;IACL,CAAC;IAED,yBAAM,GAAN;QACI,IAAI,IAAI,CAAC,SAAS,EAAE,EAAE;YAClB,IAAI,CAAC,IAAI,EAAE,CAAC;SACf;aAAM;YACH,IAAI,CAAC,IAAI,EAAE,CAAC;SACf;QACD,IAAI,CAAC,QAAQ,CAAC,QAAQ,CAAC,IAAI,CAAC,CAAC;IACjC,CAAC;IAED,4BAAS,GAAT;QACI,OAAO,IAAI,CAAC,QAAQ,CAAC;IACzB,CAAC;IAED,uBAAI,GAAJ;QACI,IAAI,CAAC,SAAS,CAAC,SAAS,CAAC,MAAM,CAAC,QAAQ,CAAC,CAAC;QAC1C,IAAI,CAAC,SAAS,CAAC,SAAS,CAAC,GAAG,CAAC,OAAO,CAAC,CAAC;QAEtC,6BAA6B;QAC7B,IAAI,CAAC,eAAe,CAAC,UAAU,CAAC,UAAC,OAAsB,IAAK,8BACrD,OAAO,KACV,SAAS,kCACF,OAAO,CAAC,SAAS;gBACpB,EAAE,IAAI,EAAE,gBAAgB,EAAE,OAAO,EAAE,IAAI,EAAE;yBAE/C,EAN0D,CAM1D,CAAC,CAAC;QAEJ,IAAI,CAAC,0BAA0B,EAAE,CAAC;QAElC,sBAAsB;QACtB,IAAI,CAAC,eAAe,CAAC,MAAM,EAAE,CAAC;QAC9B,IAAI,CAAC,QAAQ,GAAG,IAAI,CAAC;QAErB,oBAAoB;QACpB,IAAI,CAAC,QAAQ,CAAC,MAAM,CAAC,IAAI,CAAC,CAAC;IAC/B,CAAC;IAED,uBAAI,GAAJ;QACI,IAAI,CAAC,SAAS,CAAC,SAAS,CAAC,MAAM,CAAC,OAAO,CAAC,CAAC;QACzC,IAAI,CAAC,SAAS,CAAC,SAAS,CAAC,GAAG,CAAC,QAAQ,CAAC,CAAC;QAEvC,8BAA8B;QAC9B,IAAI,CAAC,eAAe,CAAC,UAAU,CAAC,UAAC,OAAsB,IAAK,8BACrD,OAAO,KACV,SAAS,kCACF,OAAO,CAAC,SAAS;gBACpB,EAAE,IAAI,EAAE,gBAAgB,EAAE,OAAO,EAAE,KAAK,EAAE;yBAEhD,EAN0D,CAM1D,CAAC,CAAC;QAEJ,IAAI,CAAC,QAAQ,GAAG,KAAK,CAAC;QAEtB,IAAI,CAAC,2BAA2B,EAAE,CAAC;QAEnC,oBAAoB;QACpB,IAAI,CAAC,QAAQ,CAAC,MAAM,CAAC,IAAI,CAAC,CAAC;IAC/B,CAAC;IACL,eAAC;AAAD,CAAC;AAED,IAAI,OAAO,MAAM,KAAK,WAAW,EAAE;IAC/B,MAAM,CAAC,QAAQ,GAAG,QAAQ,CAAC;CAC9B;AAED,SAAgB,aAAa;IACzB,QAAQ;SACH,gBAAgB,CAAC,wBAAwB,CAAC;SAC1C,OAAO,CAAC,UAAC,UAAU;QAChB,IAAM,UAAU,GAAG,UAAU,CAAC,YAAY,CAAC,sBAAsB,CAAC,CAAC;QACnE,IAAM,WAAW,GAAG,QAAQ,CAAC,cAAc,CAAC,UAAU,CAAC,CAAC;QAExD,IAAI,WAAW,EAAE;YACb,IAAM,SAAS,GAAG,UAAU,CAAC,YAAY,CACrC,yBAAyB,CAC5B,CAAC;YACF,IAAM,cAAc,GAAG,UAAU,CAAC,YAAY,CAC1C,+BAA+B,CAClC,CAAC;YACF,IAAM,cAAc,GAAG,UAAU,CAAC,YAAY,CAC1C,+BAA+B,CAClC,CAAC;YACF,IAAM,WAAW,GAAG,UAAU,CAAC,YAAY,CACvC,uBAAuB,CAC1B,CAAC;YACF,IAAM,KAAK,GAAG,UAAU,CAAC,YAAY,CAAC,qBAAqB,CAAC,CAAC;YAE7D,IAAI,QAAQ,CACR,WAA0B,EAC1B,UAAyB,EACzB;gBACI,SAAS,EAAE,SAAS,CAAC,CAAC,CAAC,SAAS,CAAC,CAAC,CAAC,OAAO,CAAC,SAAS;gBACpD,WAAW,EAAE,WAAW;oBACpB,CAAC,CAAC,WAAW;oBACb,CAAC,CAAC,OAAO,CAAC,WAAW;gBACzB,cAAc,EAAE,cAAc;oBAC1B,CAAC,CAAC,QAAQ,CAAC,cAAc,CAAC;oBAC1B,CAAC,CAAC,OAAO,CAAC,cAAc;gBAC5B,cAAc,EAAE,cAAc;oBAC1B,CAAC,CAAC,QAAQ,CAAC,cAAc,CAAC;oBAC1B,CAAC,CAAC,OAAO,CAAC,cAAc;gBAC5B,KAAK,EAAE,KAAK,CAAC,CAAC,CAAC,QAAQ,CAAC,KAAK,CAAC,CAAC,CAAC,CAAC,OAAO,CAAC,KAAK;aAC9B,CACvB,CAAC;SACL;aAAM;YACH,OAAO,CAAC,KAAK,CACT,yCAAiC,UAAU,wEAAoE,CAClH,CAAC;SACL;IACL,CAAC,CAAC,CAAC;AACX,CAAC;AA7CD,sCA6CC;AAED,qBAAe,QAAQ,CAAC;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;AChRxB,IAAM,OAAO,GAAiB;IAC1B,SAAS,EAAE,QAAQ;IACnB,eAAe,EACX,iEAAiE;IACrE,QAAQ,EAAE,SAAS;IACnB,QAAQ,EAAE,IAAI;IACd,MAAM,EAAE,cAAO,CAAC;IAChB,MAAM,EAAE,cAAO,CAAC;IAChB,QAAQ,EAAE,cAAO,CAAC;CACrB,CAAC;AAEF;IAQI,eACI,QAAmC,EACnC,OAA+B;QAD/B,0CAAmC;QACnC,2CAA+B;QAE/B,IAAI,CAAC,SAAS,GAAG,QAAQ,CAAC;QAC1B,IAAI,CAAC,QAAQ,yBAAQ,OAAO,GAAK,OAAO,CAAE,CAAC;QAC3C,IAAI,CAAC,SAAS,GAAG,IAAI,CAAC;QACtB,IAAI,CAAC,WAAW,GAAG,IAAI,CAAC;QACxB,IAAI,CAAC,KAAK,EAAE,CAAC;IACjB,CAAC;IAED,qBAAK,GAAL;QAAA,iBAMC;QALG,IAAI,IAAI,CAAC,SAAS,EAAE;YAChB,IAAI,CAAC,oBAAoB,EAAE,CAAC,GAAG,CAAC,UAAC,CAAC;gBAC9B,KAAI,CAAC,SAAS,CAAC,SAAS,CAAC,GAAG,CAAC,CAAC,CAAC,CAAC;YACpC,CAAC,CAAC,CAAC;SACN;IACL,CAAC;IAED,+BAAe,GAAf;;QACI,IAAI,IAAI,CAAC,SAAS,EAAE;YAChB,IAAM,UAAU,GAAG,QAAQ,CAAC,aAAa,CAAC,KAAK,CAAC,CAAC;YACjD,UAAU,CAAC,YAAY,CAAC,gBAAgB,EAAE,EAAE,CAAC,CAAC;YAC9C,gBAAU,CAAC,SAAS,EAAC,GAAG,WACjB,IAAI,CAAC,QAAQ,CAAC,eAAe,CAAC,KAAK,CAAC,GAAG,CAAC,EAC7C;YACF,QAAQ,CAAC,aAAa,CAAC,MAAM,CAAC,CAAC,MAAM,CAAC,UAAU,CAAC,CAAC;YAClD,IAAI,CAAC,WAAW,GAAG,UAAU,CAAC;SACjC;IACL,CAAC;IAED,kCAAkB,GAAlB;QACI,IAAI,CAAC,IAAI,CAAC,SAAS,EAAE;YACjB,QAAQ,CAAC,aAAa,CAAC,kBAAkB,CAAC,CAAC,MAAM,EAAE,CAAC;SACvD;IACL,CAAC;IAED,8CAA8B,GAA9B;QAAA,iBAsBC;QArBG,IAAI,IAAI,CAAC,QAAQ,CAAC,QAAQ,KAAK,SAAS,EAAE;YACtC,IAAI,CAAC,0BAA0B,GAAG,UAAC,EAAc;gBAC7C,KAAI,CAAC,mBAAmB,CAAC,EAAE,CAAC,MAAM,CAAC,CAAC;YACxC,CAAC,CAAC;YACF,IAAI,CAAC,SAAS,CAAC,gBAAgB,CAC3B,OAAO,EACP,IAAI,CAAC,0BAA0B,EAC/B,IAAI,CACP,CAAC;SACL;QAED,IAAI,CAAC,qBAAqB,GAAG,UAAC,EAAiB;YAC3C,IAAI,EAAE,CAAC,GAAG,KAAK,QAAQ,EAAE;gBACrB,KAAI,CAAC,IAAI,EAAE,CAAC;aACf;QACL,CAAC,CAAC;QACF,QAAQ,CAAC,IAAI,CAAC,gBAAgB,CAC1B,SAAS,EACT,IAAI,CAAC,qBAAqB,EAC1B,IAAI,CACP,CAAC;IACN,CAAC;IAED,+CAA+B,GAA/B;QACI,IAAI,IAAI,CAAC,QAAQ,CAAC,QAAQ,KAAK,SAAS,EAAE;YACtC,IAAI,CAAC,SAAS,CAAC,mBAAmB,CAC9B,OAAO,EACP,IAAI,CAAC,0BAA0B,EAC/B,IAAI,CACP,CAAC;SACL;QACD,QAAQ,CAAC,IAAI,CAAC,mBAAmB,CAC7B,SAAS,EACT,IAAI,CAAC,qBAAqB,EAC1B,IAAI,CACP,CAAC;IACN,CAAC;IAED,mCAAmB,GAAnB,UAAoB,MAAmB;QACnC,IACI,MAAM,KAAK,IAAI,CAAC,SAAS;YACzB,CAAC,MAAM,KAAK,IAAI,CAAC,WAAW,IAAI,IAAI,CAAC,SAAS,EAAE,CAAC,EACnD;YACE,IAAI,CAAC,IAAI,EAAE,CAAC;SACf;IACL,CAAC;IAED,oCAAoB,GAApB;QACI,QAAQ,IAAI,CAAC,QAAQ,CAAC,SAAS,EAAE;YAC7B,MAAM;YACN,KAAK,UAAU;gBACX,OAAO,CAAC,eAAe,EAAE,aAAa,CAAC,CAAC;YAC5C,KAAK,YAAY;gBACb,OAAO,CAAC,gBAAgB,EAAE,aAAa,CAAC,CAAC;YAC7C,KAAK,WAAW;gBACZ,OAAO,CAAC,aAAa,EAAE,aAAa,CAAC,CAAC;YAE1C,SAAS;YACT,KAAK,aAAa;gBACd,OAAO,CAAC,eAAe,EAAE,cAAc,CAAC,CAAC;YAC7C,KAAK,QAAQ;gBACT,OAAO,CAAC,gBAAgB,EAAE,cAAc,CAAC,CAAC;YAC9C,KAAK,cAAc;gBACf,OAAO,CAAC,aAAa,EAAE,cAAc,CAAC,CAAC;YAE3C,SAAS;YACT,KAAK,aAAa;gBACd,OAAO,CAAC,eAAe,EAAE,WAAW,CAAC,CAAC;YAC1C,KAAK,eAAe;gBAChB,OAAO,CAAC,gBAAgB,EAAE,WAAW,CAAC,CAAC;YAC3C,KAAK,cAAc;gBACf,OAAO,CAAC,aAAa,EAAE,WAAW,CAAC,CAAC;YAExC;gBACI,OAAO,CAAC,gBAAgB,EAAE,cAAc,CAAC,CAAC;SACjD;IACL,CAAC;IAED,sBAAM,GAAN;QACI,IAAI,IAAI,CAAC,SAAS,EAAE;YAChB,IAAI,CAAC,IAAI,EAAE,CAAC;SACf;aAAM;YACH,IAAI,CAAC,IAAI,EAAE,CAAC;SACf;QAED,oBAAoB;QACpB,IAAI,CAAC,QAAQ,CAAC,QAAQ,CAAC,IAAI,CAAC,CAAC;IACjC,CAAC;IAED,oBAAI,GAAJ;QACI,IAAI,IAAI,CAAC,QAAQ,EAAE;YACf,IAAI,CAAC,SAAS,CAAC,SAAS,CAAC,GAAG,CAAC,MAAM,CAAC,CAAC;YACrC,IAAI,CAAC,SAAS,CAAC,SAAS,CAAC,MAAM,CAAC,QAAQ,CAAC,CAAC;YAC1C,IAAI,CAAC,SAAS,CAAC,YAAY,CAAC,YAAY,EAAE,MAAM,CAAC,CAAC;YAClD,IAAI,CAAC,SAAS,CAAC,YAAY,CAAC,MAAM,EAAE,QAAQ,CAAC,CAAC;YAC9C,IAAI,CAAC,SAAS,CAAC,eAAe,CAAC,aAAa,CAAC,CAAC;YAC9C,IAAI,CAAC,eAAe,EAAE,CAAC;YACvB,IAAI,CAAC,SAAS,GAAG,KAAK,CAAC;YAEvB,sBAAsB;YACtB,QAAQ,CAAC,IAAI,CAAC,SAAS,CAAC,GAAG,CAAC,iBAAiB,CAAC,CAAC;YAE/C,8CAA8C;YAC9C,IAAI,IAAI,CAAC,QAAQ,CAAC,QAAQ,EAAE;gBACxB,IAAI,CAAC,8BAA8B,EAAE,CAAC;aACzC;YAED,oBAAoB;YACpB,IAAI,CAAC,QAAQ,CAAC,MAAM,CAAC,IAAI,CAAC,CAAC;SAC9B;IACL,CAAC;IAED,oBAAI,GAAJ;QACI,IAAI,IAAI,CAAC,SAAS,EAAE;YAChB,IAAI,CAAC,SAAS,CAAC,SAAS,CAAC,GAAG,CAAC,QAAQ,CAAC,CAAC;YACvC,IAAI,CAAC,SAAS,CAAC,SAAS,CAAC,MAAM,CAAC,MAAM,CAAC,CAAC;YACxC,IAAI,CAAC,SAAS,CAAC,YAAY,CAAC,aAAa,EAAE,MAAM,CAAC,CAAC;YACnD,IAAI,CAAC,SAAS,CAAC,eAAe,CAAC,YAAY,CAAC,CAAC;YAC7C,IAAI,CAAC,SAAS,CAAC,eAAe,CAAC,MAAM,CAAC,CAAC;YACvC,IAAI,CAAC,kBAAkB,EAAE,CAAC;YAC1B,IAAI,CAAC,SAAS,GAAG,IAAI,CAAC;YAEtB,uBAAuB;YACvB,QAAQ,CAAC,IAAI,CAAC,SAAS,CAAC,MAAM,CAAC,iBAAiB,CAAC,CAAC;YAElD,IAAI,IAAI,CAAC,QAAQ,CAAC,QAAQ,EAAE;gBACxB,IAAI,CAAC,+BAA+B,EAAE,CAAC;aAC1C;YAED,oBAAoB;YACpB,IAAI,CAAC,QAAQ,CAAC,MAAM,CAAC,IAAI,CAAC,CAAC;SAC9B;IACL,CAAC;IAED,yBAAS,GAAT;QACI,OAAO,CAAC,IAAI,CAAC,SAAS,CAAC;IAC3B,CAAC;IAED,wBAAQ,GAAR;QACI,OAAO,IAAI,CAAC,SAAS,CAAC;IAC1B,CAAC;IACL,YAAC;AAAD,CAAC;AAED,IAAI,OAAO,MAAM,KAAK,WAAW,EAAE;IAC/B,MAAM,CAAC,KAAK,GAAG,KAAK,CAAC;CACxB;AAED,IAAM,gBAAgB,GAAG,UAAC,EAAU,EAAE,SAA0B;IAC5D,IAAI,SAAS,CAAC,IAAI,CAAC,UAAC,aAAa,IAAK,oBAAa,CAAC,EAAE,KAAK,EAAE,EAAvB,CAAuB,CAAC,EAAE;QAC5D,OAAO,SAAS,CAAC,IAAI,CAAC,UAAC,aAAa,IAAK,oBAAa,CAAC,EAAE,KAAK,EAAE,EAAvB,CAAuB,CAAC,CAAC;KACrE;IACD,OAAO,IAAI,CAAC;AAChB,CAAC,CAAC;AAEF,SAAgB,UAAU;IACtB,IAAM,cAAc,GAAG,EAAqB,CAAC;IAE7C,4CAA4C;IAC5C,QAAQ,CAAC,gBAAgB,CAAC,qBAAqB,CAAC,CAAC,OAAO,CAAC,UAAC,UAAU;QAChE,IAAM,OAAO,GAAG,UAAU,CAAC,YAAY,CAAC,mBAAmB,CAAC,CAAC;QAC7D,IAAM,QAAQ,GAAG,QAAQ,CAAC,cAAc,CAAC,OAAO,CAAC,CAAC;QAElD,IAAI,QAAQ,EAAE;YACV,IAAM,SAAS,GAAG,QAAQ,CAAC,YAAY,CAAC,sBAAsB,CAAC,CAAC;YAChE,IAAM,QAAQ,GAAG,QAAQ,CAAC,YAAY,CAAC,qBAAqB,CAAC,CAAC;YAE9D,IAAI,CAAC,gBAAgB,CAAC,OAAO,EAAE,cAAc,CAAC,EAAE;gBAC5C,cAAc,CAAC,IAAI,CAAC;oBAChB,EAAE,EAAE,OAAO;oBACX,MAAM,EAAE,IAAI,KAAK,CACb,QAAuB,EACvB;wBACI,SAAS,EAAE,SAAS;4BAChB,CAAC,CAAC,SAAS;4BACX,CAAC,CAAC,OAAO,CAAC,SAAS;wBACvB,QAAQ,EAAE,QAAQ,CAAC,CAAC,CAAC,QAAQ,CAAC,CAAC,CAAC,OAAO,CAAC,QAAQ;qBACnC,CACpB;iBACJ,CAAC,CAAC;aACN;SACJ;aAAM;YACH,OAAO,CAAC,KAAK,CACT,wBAAiB,OAAO,wGAAqG,CAChI,CAAC;SACL;IACL,CAAC,CAAC,CAAC;IAEH,sDAAsD;IACtD,QAAQ,CAAC,gBAAgB,CAAC,qBAAqB,CAAC,CAAC,OAAO,CAAC,UAAC,UAAU;QAChE,IAAM,OAAO,GAAG,UAAU,CAAC,YAAY,CAAC,mBAAmB,CAAC,CAAC;QAC7D,IAAM,QAAQ,GAAG,QAAQ,CAAC,cAAc,CAAC,OAAO,CAAC,CAAC;QAElD,IAAI,QAAQ,EAAE;YACV,IAAM,SAAS,GAAG,QAAQ,CAAC,YAAY,CAAC,sBAAsB,CAAC,CAAC;YAChE,IAAM,QAAQ,GAAG,QAAQ,CAAC,YAAY,CAAC,qBAAqB,CAAC,CAAC;YAE9D,IAAI,OAAK,GAAkB,gBAAgB,CACvC,OAAO,EACP,cAAc,CACjB,CAAC;YACF,IAAI,CAAC,OAAK,EAAE;gBACR,OAAK,GAAG;oBACJ,EAAE,EAAE,OAAO;oBACX,MAAM,EAAE,IAAI,KAAK,CACb,QAAuB,EACvB;wBACI,SAAS,EAAE,SAAS;4BAChB,CAAC,CAAC,SAAS;4BACX,CAAC,CAAC,OAAO,CAAC,SAAS;wBACvB,QAAQ,EAAE,QAAQ,CAAC,CAAC,CAAC,QAAQ,CAAC,CAAC,CAAC,OAAO,CAAC,QAAQ;qBACnC,CACpB;iBACJ,CAAC;gBACF,cAAc,CAAC,IAAI,CAAC,OAAK,CAAC,CAAC;aAC9B;YAED,UAAU,CAAC,gBAAgB,CAAC,OAAO,EAAE;gBACjC,OAAK,CAAC,MAAM,CAAC,MAAM,EAAE,CAAC;YAC1B,CAAC,CAAC,CAAC;SACN;aAAM;YACH,OAAO,CAAC,KAAK,CACT,wBAAiB,OAAO,uGAAoG,CAC/H,CAAC;SACL;IACL,CAAC,CAAC,CAAC;IAEH,4CAA4C;IAC5C,QAAQ,CAAC,gBAAgB,CAAC,mBAAmB,CAAC,CAAC,OAAO,CAAC,UAAC,UAAU;QAC9D,IAAM,OAAO,GAAG,UAAU,CAAC,YAAY,CAAC,iBAAiB,CAAC,CAAC;QAC3D,IAAM,QAAQ,GAAG,QAAQ,CAAC,cAAc,CAAC,OAAO,CAAC,CAAC;QAElD,IAAI,QAAQ,EAAE;YACV,IAAM,OAAK,GAAkB,gBAAgB,CACzC,OAAO,EACP,cAAc,CACjB,CAAC;YACF,IAAI,OAAK,EAAE;gBACP,UAAU,CAAC,gBAAgB,CAAC,OAAO,EAAE;oBACjC,IAAI,OAAK,CAAC,MAAM,CAAC,QAAQ,EAAE;wBACvB,OAAK,CAAC,MAAM,CAAC,IAAI,EAAE,CAAC;qBACvB;gBACL,CAAC,CAAC,CAAC;aACN;iBAAM;gBACH,OAAO,CAAC,KAAK,CACT,wBAAiB,OAAO,2FAAwF,CACnH,CAAC;aACL;SACJ;aAAM;YACH,OAAO,CAAC,KAAK,CACT,wBAAiB,OAAO,qGAAkG,CAC7H,CAAC;SACL;IACL,CAAC,CAAC,CAAC;IAEH,4CAA4C;IAC5C,QAAQ,CAAC,gBAAgB,CAAC,mBAAmB,CAAC,CAAC,OAAO,CAAC,UAAC,UAAU;QAC9D,IAAM,OAAO,GAAG,UAAU,CAAC,YAAY,CAAC,iBAAiB,CAAC,CAAC;QAC3D,IAAM,QAAQ,GAAG,QAAQ,CAAC,cAAc,CAAC,OAAO,CAAC,CAAC;QAElD,IAAI,QAAQ,EAAE;YACV,IAAM,OAAK,GAAkB,gBAAgB,CACzC,OAAO,EACP,cAAc,CACjB,CAAC;YAEF,IAAI,OAAK,EAAE;gBACP,UAAU,CAAC,gBAAgB,CAAC,OAAO,EAAE;oBACjC,IAAI,OAAK,CAAC,MAAM,CAAC,SAAS,EAAE;wBACxB,OAAK,CAAC,MAAM,CAAC,IAAI,EAAE,CAAC;qBACvB;gBACL,CAAC,CAAC,CAAC;aACN;iBAAM;gBACH,OAAO,CAAC,KAAK,CACT,wBAAiB,OAAO,2FAAwF,CACnH,CAAC;aACL;SACJ;aAAM;YACH,OAAO,CAAC,KAAK,CACT,wBAAiB,OAAO,qGAAkG,CAC7H,CAAC;SACL;IACL,CAAC,CAAC,CAAC;AACP,CAAC;AAhID,gCAgIC;AAED,qBAAe,KAAK,CAAC;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;ACzVrB,yDAAyD;AACzD,sCAA8C;AAQ9C,IAAM,OAAO,GAAmB;IAC5B,SAAS,EAAE,KAAK;IAChB,MAAM,EAAE,EAAE;IACV,WAAW,EAAE,OAAO;IACpB,MAAM,EAAE,cAAO,CAAC;IAChB,MAAM,EAAE,cAAO,CAAC;IAChB,QAAQ,EAAE,cAAO,CAAC;CACrB,CAAC;AAEF;IAQI,iBACI,QAAmC,EACnC,SAAoC,EACpC,OAAiC;QAFjC,0CAAmC;QACnC,4CAAoC;QACpC,2CAAiC;QAEjC,IAAI,CAAC,SAAS,GAAG,QAAQ,CAAC;QAC1B,IAAI,CAAC,UAAU,GAAG,SAAS,CAAC;QAC5B,IAAI,CAAC,QAAQ,yBAAQ,OAAO,GAAK,OAAO,CAAE,CAAC;QAC3C,IAAI,CAAC,eAAe,GAAG,IAAI,CAAC,qBAAqB,EAAE,CAAC;QACpD,IAAI,CAAC,QAAQ,GAAG,KAAK,CAAC;QACtB,IAAI,CAAC,KAAK,EAAE,CAAC;IACjB,CAAC;IAED,uBAAK,GAAL;QACI,IAAI,IAAI,CAAC,UAAU,EAAE;YACjB,IAAI,CAAC,oBAAoB,EAAE,CAAC;SAC/B;IACL,CAAC;IAED,sCAAoB,GAApB;QAAA,iBA2BC;QA1BG,IAAM,aAAa,GAAG,IAAI,CAAC,iBAAiB,EAAE,CAAC;QAE/C,aAAa,CAAC,UAAU,CAAC,OAAO,CAAC,UAAC,EAAE;YAChC,KAAI,CAAC,UAAU,CAAC,gBAAgB,CAAC,EAAE,EAAE;gBACjC,KAAI,CAAC,IAAI,EAAE,CAAC;YAChB,CAAC,CAAC,CAAC;YACH,KAAI,CAAC,SAAS,CAAC,gBAAgB,CAAC,EAAE,EAAE;gBAChC,KAAI,CAAC,IAAI,EAAE,CAAC;YAChB,CAAC,CAAC,CAAC;QACP,CAAC,CAAC,CAAC;QACH,aAAa,CAAC,UAAU,CAAC,OAAO,CAAC,UAAC,EAAE;YAChC,KAAI,CAAC,UAAU,CAAC,gBAAgB,CAAC,EAAE,EAAE;gBACjC,UAAU,CAAC;oBACP,IAAI,CAAC,KAAI,CAAC,SAAS,CAAC,OAAO,CAAC,QAAQ,CAAC,EAAE;wBACnC,KAAI,CAAC,IAAI,EAAE,CAAC;qBACf;gBACL,CAAC,EAAE,GAAG,CAAC,CAAC;YACZ,CAAC,CAAC,CAAC;YACH,KAAI,CAAC,SAAS,CAAC,gBAAgB,CAAC,EAAE,EAAE;gBAChC,UAAU,CAAC;oBACP,IAAI,CAAC,KAAI,CAAC,UAAU,CAAC,OAAO,CAAC,QAAQ,CAAC,EAAE;wBACpC,KAAI,CAAC,IAAI,EAAE,CAAC;qBACf;gBACL,CAAC,EAAE,GAAG,CAAC,CAAC;YACZ,CAAC,CAAC,CAAC;QACP,CAAC,CAAC,CAAC;IACP,CAAC;IAED,uCAAqB,GAArB;QACI,OAAO,uBAAY,EAAC,IAAI,CAAC,UAAU,EAAE,IAAI,CAAC,SAAS,EAAE;YACjD,SAAS,EAAE,IAAI,CAAC,QAAQ,CAAC,SAAS;YAClC,SAAS,EAAE;gBACP;oBACI,IAAI,EAAE,QAAQ;oBACd,OAAO,EAAE;wBACL,MAAM,EAAE,CAAC,CAAC,EAAE,IAAI,CAAC,QAAQ,CAAC,MAAM,CAAC;qBACpC;iBACJ;aACJ;SACJ,CAAC,CAAC;IACP,CAAC;IAED,mCAAiB,GAAjB;QACI,QAAQ,IAAI,CAAC,QAAQ,CAAC,WAAW,EAAE;YAC/B,KAAK,OAAO;gBACR,OAAO;oBACH,UAAU,EAAE,CAAC,YAAY,EAAE,OAAO,CAAC;oBACnC,UAAU,EAAE,CAAC,YAAY,EAAE,MAAM,CAAC;iBACrC,CAAC;YACN,KAAK,OAAO;gBACR,OAAO;oBACH,UAAU,EAAE,CAAC,OAAO,EAAE,OAAO,CAAC;oBAC9B,UAAU,EAAE,CAAC,UAAU,EAAE,MAAM,CAAC;iBACnC,CAAC;YACN,KAAK,MAAM;gBACP,OAAO;oBACH,UAAU,EAAE,EAAE;oBACd,UAAU,EAAE,EAAE;iBACjB,CAAC;YACN;gBACI,OAAO;oBACH,UAAU,EAAE,CAAC,YAAY,EAAE,OAAO,CAAC;oBACnC,UAAU,EAAE,CAAC,YAAY,EAAE,MAAM,CAAC;iBACrC,CAAC;SACT;IACL,CAAC;IAED,4CAA0B,GAA1B;QAAA,iBASC;QARG,IAAI,CAAC,0BAA0B,GAAG,UAAC,EAAc;YAC7C,KAAI,CAAC,mBAAmB,CAAC,EAAE,EAAE,KAAI,CAAC,SAAS,CAAC,CAAC;QACjD,CAAC,CAAC;QACF,QAAQ,CAAC,IAAI,CAAC,gBAAgB,CAC1B,OAAO,EACP,IAAI,CAAC,0BAA0B,EAC/B,IAAI,CACP,CAAC;IACN,CAAC;IAED,6CAA2B,GAA3B;QACI,QAAQ,CAAC,IAAI,CAAC,mBAAmB,CAC7B,OAAO,EACP,IAAI,CAAC,0BAA0B,EAC/B,IAAI,CACP,CAAC;IACN,CAAC;IAED,qCAAmB,GAAnB,UAAoB,EAAS,EAAE,QAAqB;QAChD,IAAM,SAAS,GAAG,EAAE,CAAC,MAAc,CAAC;QACpC,IACI,SAAS,KAAK,QAAQ;YACtB,CAAC,QAAQ,CAAC,QAAQ,CAAC,SAAS,CAAC;YAC7B,CAAC,IAAI,CAAC,UAAU,CAAC,QAAQ,CAAC,SAAS,CAAC;YACpC,IAAI,CAAC,SAAS,EAAE,EAClB;YACE,IAAI,CAAC,IAAI,EAAE,CAAC;SACf;IACL,CAAC;IAED,2BAAS,GAAT;QACI,OAAO,IAAI,CAAC,QAAQ,CAAC;IACzB,CAAC;IAED,wBAAM,GAAN;QACI,IAAI,IAAI,CAAC,SAAS,EAAE,EAAE;YAClB,IAAI,CAAC,IAAI,EAAE,CAAC;SACf;aAAM;YACH,IAAI,CAAC,IAAI,EAAE,CAAC;SACf;QACD,IAAI,CAAC,QAAQ,CAAC,QAAQ,CAAC,IAAI,CAAC,CAAC;IACjC,CAAC;IAED,sBAAI,GAAJ;QACI,IAAI,CAAC,SAAS,CAAC,SAAS,CAAC,MAAM,CAAC,WAAW,EAAE,WAAW,CAAC,CAAC;QAC1D,IAAI,CAAC,SAAS,CAAC,SAAS,CAAC,GAAG,CAAC,aAAa,EAAE,SAAS,CAAC,CAAC;QAEvD,6BAA6B;QAC7B,IAAI,CAAC,eAAe,CAAC,UAAU,CAAC,UAAC,OAAsB,IAAK,8BACrD,OAAO,KACV,SAAS,kCACF,OAAO,CAAC,SAAS;gBACpB,EAAE,IAAI,EAAE,gBAAgB,EAAE,OAAO,EAAE,IAAI,EAAE;yBAE/C,EAN0D,CAM1D,CAAC,CAAC;QAEJ,uBAAuB;QACvB,IAAI,CAAC,0BAA0B,EAAE,CAAC;QAElC,sBAAsB;QACtB,IAAI,CAAC,eAAe,CAAC,MAAM,EAAE,CAAC;QAE9B,yBAAyB;QACzB,IAAI,CAAC,QAAQ,GAAG,IAAI,CAAC;QAErB,oBAAoB;QACpB,IAAI,CAAC,QAAQ,CAAC,MAAM,CAAC,IAAI,CAAC,CAAC;IAC/B,CAAC;IAED,sBAAI,GAAJ;QACI,IAAI,CAAC,SAAS,CAAC,SAAS,CAAC,MAAM,CAAC,aAAa,EAAE,SAAS,CAAC,CAAC;QAC1D,IAAI,CAAC,SAAS,CAAC,SAAS,CAAC,GAAG,CAAC,WAAW,EAAE,WAAW,CAAC,CAAC;QAEvD,8BAA8B;QAC9B,IAAI,CAAC,eAAe,CAAC,UAAU,CAAC,UAAC,OAAsB,IAAK,8BACrD,OAAO,KACV,SAAS,kCACF,OAAO,CAAC,SAAS;gBACpB,EAAE,IAAI,EAAE,gBAAgB,EAAE,OAAO,EAAE,KAAK,EAAE;yBAEhD,EAN0D,CAM1D,CAAC,CAAC;QAEJ,uBAAuB;QACvB,IAAI,CAAC,2BAA2B,EAAE,CAAC;QAEnC,0BAA0B;QAC1B,IAAI,CAAC,QAAQ,GAAG,KAAK,CAAC;QAEtB,oBAAoB;QACpB,IAAI,CAAC,QAAQ,CAAC,MAAM,CAAC,IAAI,CAAC,CAAC;IAC/B,CAAC;IACL,cAAC;AAAD,CAAC;AAED,IAAI,OAAO,MAAM,KAAK,WAAW,EAAE;IAC/B,MAAM,CAAC,OAAO,GAAG,OAAO,CAAC;CAC5B;AAED,SAAgB,YAAY;IACxB,QAAQ,CAAC,gBAAgB,CAAC,uBAAuB,CAAC,CAAC,OAAO,CAAC,UAAC,UAAU;QAClE,IAAM,SAAS,GAAG,UAAU,CAAC,YAAY,CAAC,qBAAqB,CAAC,CAAC;QACjE,IAAM,UAAU,GAAG,QAAQ,CAAC,cAAc,CAAC,SAAS,CAAC,CAAC;QAEtD,IAAI,UAAU,EAAE;YACZ,IAAM,WAAW,GAAG,UAAU,CAAC,YAAY,CAAC,sBAAsB,CAAC,CAAC;YACpE,IAAM,SAAS,GAAG,UAAU,CAAC,YAAY,CAAC,wBAAwB,CAAC,CAAC;YACpE,IAAM,MAAM,GAAG,UAAU,CAAC,YAAY,CAAC,qBAAqB,CAAC,CAAC;YAE9D,IAAI,OAAO,CACP,UAAyB,EACzB,UAAyB,EACzB;gBACI,SAAS,EAAE,SAAS,CAAC,CAAC,CAAC,SAAS,CAAC,CAAC,CAAC,OAAO,CAAC,SAAS;gBACpD,MAAM,EAAE,MAAM,CAAC,CAAC,CAAC,QAAQ,CAAC,MAAM,CAAC,CAAC,CAAC,CAAC,OAAO,CAAC,MAAM;gBAClD,WAAW,EAAE,WAAW;oBACpB,CAAC,CAAC,WAAW;oBACb,CAAC,CAAC,OAAO,CAAC,WAAW;aACV,CACtB,CAAC;SACL;aAAM;YACH,OAAO,CAAC,KAAK,CACT,wCAAgC,SAAS,uEAAmE,CAC/G,CAAC;SACL;IACL,CAAC,CAAC,CAAC;AACP,CAAC;AA3BD,oCA2BC;AAED,qBAAe,OAAO,CAAC;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;AC5OvB,IAAM,OAAO,GAAgB;IACzB,YAAY,EAAE,IAAI;IAClB,aAAa,EACT,oHAAoH;IACxH,eAAe,EACX,kKAAkK;IACtK,MAAM,EAAE,cAAO,CAAC;CACnB,CAAC;AAEF;IAKI,cAAY,KAAqB,EAAE,OAA8B;QAArD,kCAAqB;QAAE,2CAA8B;QAC7D,IAAI,CAAC,MAAM,GAAG,KAAK,CAAC;QACpB,IAAI,CAAC,UAAU,GAAG,OAAO,CAAC,CAAC,CAAC,IAAI,CAAC,MAAM,CAAC,OAAO,CAAC,YAAY,CAAC,CAAC,CAAC,CAAC,IAAI,CAAC;QACrE,IAAI,CAAC,QAAQ,yBAAQ,OAAO,GAAK,OAAO,CAAE,CAAC;QAC3C,IAAI,CAAC,KAAK,EAAE,CAAC;IACjB,CAAC;IAED,oBAAK,GAAL;QAAA,iBAiBC;QAhBG,IAAI,IAAI,CAAC,MAAM,CAAC,MAAM,EAAE;YACpB,uDAAuD;YACvD,IAAI,CAAC,IAAI,CAAC,UAAU,EAAE;gBAClB,IAAI,CAAC,aAAa,CAAC,IAAI,CAAC,MAAM,CAAC,CAAC,CAAC,CAAC,CAAC;aACtC;YAED,mCAAmC;YACnC,IAAI,CAAC,IAAI,CAAC,IAAI,CAAC,UAAU,CAAC,EAAE,EAAE,IAAI,CAAC,CAAC;YAEpC,kCAAkC;YAClC,IAAI,CAAC,MAAM,CAAC,GAAG,CAAC,UAAC,GAAG;gBAChB,GAAG,CAAC,SAAS,CAAC,gBAAgB,CAAC,OAAO,EAAE;oBACpC,KAAI,CAAC,IAAI,CAAC,GAAG,CAAC,EAAE,CAAC,CAAC;gBACtB,CAAC,CAAC,CAAC;YACP,CAAC,CAAC,CAAC;SACN;IACL,CAAC;IAED,2BAAY,GAAZ;QACI,OAAO,IAAI,CAAC,UAAU,CAAC;IAC3B,CAAC;IAED,4BAAa,GAAb,UAAc,GAAY;QACtB,IAAI,CAAC,UAAU,GAAG,GAAG,CAAC;IAC1B,CAAC;IAED,qBAAM,GAAN,UAAO,EAAU;QACb,OAAO,IAAI,CAAC,MAAM,CAAC,MAAM,CAAC,UAAC,CAAC,IAAK,QAAC,CAAC,EAAE,KAAK,EAAE,EAAX,CAAW,CAAC,CAAC,CAAC,CAAC,CAAC;IACrD,CAAC;IAED,mBAAI,GAAJ,UAAK,EAAU,EAAE,SAAiB;;QAAlC,iBAkCC;QAlCgB,6CAAiB;QAC9B,IAAM,GAAG,GAAG,IAAI,CAAC,MAAM,CAAC,EAAE,CAAC,CAAC;QAE5B,sCAAsC;QACtC,IAAI,GAAG,KAAK,IAAI,CAAC,UAAU,IAAI,CAAC,SAAS,EAAE;YACvC,OAAO;SACV;QAED,kBAAkB;QAClB,IAAI,CAAC,MAAM,CAAC,GAAG,CAAC,UAAC,CAAU;;YACvB,IAAI,CAAC,KAAK,GAAG,EAAE;gBACX,OAAC,CAAC,SAAS,CAAC,SAAS,EAAC,MAAM,WACrB,KAAI,CAAC,QAAQ,CAAC,aAAa,CAAC,KAAK,CAAC,GAAG,CAAC,EAC3C;gBACF,OAAC,CAAC,SAAS,CAAC,SAAS,EAAC,GAAG,WAClB,KAAI,CAAC,QAAQ,CAAC,eAAe,CAAC,KAAK,CAAC,GAAG,CAAC,EAC7C;gBACF,CAAC,CAAC,QAAQ,CAAC,SAAS,CAAC,GAAG,CAAC,QAAQ,CAAC,CAAC;gBACnC,CAAC,CAAC,SAAS,CAAC,YAAY,CAAC,eAAe,EAAE,OAAO,CAAC,CAAC;aACtD;QACL,CAAC,CAAC,CAAC;QAEH,kBAAkB;QAClB,SAAG,CAAC,SAAS,CAAC,SAAS,EAAC,GAAG,WAAI,IAAI,CAAC,QAAQ,CAAC,aAAa,CAAC,KAAK,CAAC,GAAG,CAAC,EAAE;QACvE,SAAG,CAAC,SAAS,CAAC,SAAS,EAAC,MAAM,WACvB,IAAI,CAAC,QAAQ,CAAC,eAAe,CAAC,KAAK,CAAC,GAAG,CAAC,EAC7C;QACF,GAAG,CAAC,SAAS,CAAC,YAAY,CAAC,eAAe,EAAE,MAAM,CAAC,CAAC;QACpD,GAAG,CAAC,QAAQ,CAAC,SAAS,CAAC,MAAM,CAAC,QAAQ,CAAC,CAAC;QAExC,IAAI,CAAC,aAAa,CAAC,GAAG,CAAC,CAAC;QAExB,oBAAoB;QACpB,IAAI,CAAC,QAAQ,CAAC,MAAM,CAAC,IAAI,EAAE,GAAG,CAAC,CAAC;IACpC,CAAC;IACL,WAAC;AAAD,CAAC;AAED,IAAI,OAAO,MAAM,KAAK,WAAW,EAAE;IAC/B,MAAM,CAAC,IAAI,GAAG,IAAI,CAAC;CACtB;AAED,SAAgB,QAAQ;IACpB,QAAQ,CAAC,gBAAgB,CAAC,oBAAoB,CAAC,CAAC,OAAO,CAAC,UAAC,UAAU;QAC/D,IAAM,QAAQ,GAAc,EAAE,CAAC;QAC/B,IAAI,YAAY,GAAG,IAAI,CAAC;QACxB,UAAU;aACL,gBAAgB,CAAC,cAAc,CAAC;aAChC,OAAO,CAAC,UAAC,UAAuB;YAC7B,IAAM,QAAQ,GACV,UAAU,CAAC,YAAY,CAAC,eAAe,CAAC,KAAK,MAAM,CAAC;YACxD,IAAM,GAAG,GAAY;gBACjB,EAAE,EAAE,UAAU,CAAC,YAAY,CAAC,kBAAkB,CAAC;gBAC/C,SAAS,EAAE,UAAU;gBACrB,QAAQ,EAAE,QAAQ,CAAC,aAAa,CAC5B,UAAU,CAAC,YAAY,CAAC,kBAAkB,CAAC,CAC9C;aACJ,CAAC;YACF,QAAQ,CAAC,IAAI,CAAC,GAAG,CAAC,CAAC;YAEnB,IAAI,QAAQ,EAAE;gBACV,YAAY,GAAG,GAAG,CAAC,EAAE,CAAC;aACzB;QACL,CAAC,CAAC,CAAC;QACP,IAAI,IAAI,CAAC,QAAQ,EAAE;YACf,YAAY,EAAE,YAAY;SACd,CAAC,CAAC;IACtB,CAAC,CAAC,CAAC;AACP,CAAC;AA1BD,4BA0BC;AAED,qBAAe,IAAI,CAAC;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;AC7HpB,yDAAyD;AACzD,sCAA8C;AAQ9C,IAAM,OAAO,GAAmB;IAC5B,SAAS,EAAE,KAAK;IAChB,WAAW,EAAE,OAAO;IACpB,MAAM,EAAE,cAAO,CAAC;IAChB,MAAM,EAAE,cAAO,CAAC;IAChB,QAAQ,EAAE,cAAO,CAAC;CACrB,CAAC;AAEF;IAQI,iBACI,QAAmC,EACnC,SAAoC,EACpC,OAAiC;QAFjC,0CAAmC;QACnC,4CAAoC;QACpC,2CAAiC;QAEjC,IAAI,CAAC,SAAS,GAAG,QAAQ,CAAC;QAC1B,IAAI,CAAC,UAAU,GAAG,SAAS,CAAC;QAC5B,IAAI,CAAC,QAAQ,yBAAQ,OAAO,GAAK,OAAO,CAAE,CAAC;QAC3C,IAAI,CAAC,eAAe,GAAG,IAAI,CAAC,qBAAqB,EAAE,CAAC;QACpD,IAAI,CAAC,QAAQ,GAAG,KAAK,CAAC;QACtB,IAAI,CAAC,KAAK,EAAE,CAAC;IACjB,CAAC;IAED,uBAAK,GAAL;QACI,IAAI,IAAI,CAAC,UAAU,EAAE;YACjB,IAAI,CAAC,oBAAoB,EAAE,CAAC;SAC/B;IACL,CAAC;IAED,sCAAoB,GAApB;QAAA,iBAYC;QAXG,IAAM,aAAa,GAAG,IAAI,CAAC,iBAAiB,EAAE,CAAC;QAC/C,aAAa,CAAC,UAAU,CAAC,OAAO,CAAC,UAAC,EAAE;YAChC,KAAI,CAAC,UAAU,CAAC,gBAAgB,CAAC,EAAE,EAAE;gBACjC,KAAI,CAAC,IAAI,EAAE,CAAC;YAChB,CAAC,CAAC,CAAC;QACP,CAAC,CAAC,CAAC;QACH,aAAa,CAAC,UAAU,CAAC,OAAO,CAAC,UAAC,EAAE;YAChC,KAAI,CAAC,UAAU,CAAC,gBAAgB,CAAC,EAAE,EAAE;gBACjC,KAAI,CAAC,IAAI,EAAE,CAAC;YAChB,CAAC,CAAC,CAAC;QACP,CAAC,CAAC,CAAC;IACP,CAAC;IAED,uCAAqB,GAArB;QACI,OAAO,uBAAY,EAAC,IAAI,CAAC,UAAU,EAAE,IAAI,CAAC,SAAS,EAAE;YACjD,SAAS,EAAE,IAAI,CAAC,QAAQ,CAAC,SAAS;YAClC,SAAS,EAAE;gBACP;oBACI,IAAI,EAAE,QAAQ;oBACd,OAAO,EAAE;wBACL,MAAM,EAAE,CAAC,CAAC,EAAE,CAAC,CAAC;qBACjB;iBACJ;aACJ;SACJ,CAAC,CAAC;IACP,CAAC;IAED,mCAAiB,GAAjB;QACI,QAAQ,IAAI,CAAC,QAAQ,CAAC,WAAW,EAAE;YAC/B,KAAK,OAAO;gBACR,OAAO;oBACH,UAAU,EAAE,CAAC,YAAY,EAAE,OAAO,CAAC;oBACnC,UAAU,EAAE,CAAC,YAAY,EAAE,MAAM,CAAC;iBACrC,CAAC;YACN,KAAK,OAAO;gBACR,OAAO;oBACH,UAAU,EAAE,CAAC,OAAO,EAAE,OAAO,CAAC;oBAC9B,UAAU,EAAE,CAAC,UAAU,EAAE,MAAM,CAAC;iBACnC,CAAC;YACN,KAAK,MAAM;gBACP,OAAO;oBACH,UAAU,EAAE,EAAE;oBACd,UAAU,EAAE,EAAE;iBACjB,CAAC;YACN;gBACI,OAAO;oBACH,UAAU,EAAE,CAAC,YAAY,EAAE,OAAO,CAAC;oBACnC,UAAU,EAAE,CAAC,YAAY,EAAE,MAAM,CAAC;iBACrC,CAAC;SACT;IACL,CAAC;IAED,4CAA0B,GAA1B;QAAA,iBASC;QARG,IAAI,CAAC,0BAA0B,GAAG,UAAC,EAAc;YAC7C,KAAI,CAAC,mBAAmB,CAAC,EAAE,EAAE,KAAI,CAAC,SAAS,CAAC,CAAC;QACjD,CAAC,CAAC;QACF,QAAQ,CAAC,IAAI,CAAC,gBAAgB,CAC1B,OAAO,EACP,IAAI,CAAC,0BAA0B,EAC/B,IAAI,CACP,CAAC;IACN,CAAC;IAED,6CAA2B,GAA3B;QACI,QAAQ,CAAC,IAAI,CAAC,mBAAmB,CAC7B,OAAO,EACP,IAAI,CAAC,0BAA0B,EAC/B,IAAI,CACP,CAAC;IACN,CAAC;IAED,qCAAmB,GAAnB,UAAoB,EAAS,EAAE,QAAqB;QAChD,IAAM,SAAS,GAAG,EAAE,CAAC,MAAc,CAAC;QACpC,IACI,SAAS,KAAK,QAAQ;YACtB,CAAC,QAAQ,CAAC,QAAQ,CAAC,SAAS,CAAC;YAC7B,CAAC,IAAI,CAAC,UAAU,CAAC,QAAQ,CAAC,SAAS,CAAC;YACpC,IAAI,CAAC,SAAS,EAAE,EAClB;YACE,IAAI,CAAC,IAAI,EAAE,CAAC;SACf;IACL,CAAC;IAED,2BAAS,GAAT;QACI,OAAO,IAAI,CAAC,QAAQ,CAAC;IACzB,CAAC;IAED,wBAAM,GAAN;QACI,IAAI,IAAI,CAAC,SAAS,EAAE,EAAE;YAClB,IAAI,CAAC,IAAI,EAAE,CAAC;SACf;aAAM;YACH,IAAI,CAAC,IAAI,EAAE,CAAC;SACf;IACL,CAAC;IAED,sBAAI,GAAJ;QACI,IAAI,CAAC,SAAS,CAAC,SAAS,CAAC,MAAM,CAAC,WAAW,EAAE,WAAW,CAAC,CAAC;QAC1D,IAAI,CAAC,SAAS,CAAC,SAAS,CAAC,GAAG,CAAC,aAAa,EAAE,SAAS,CAAC,CAAC;QAEvD,6BAA6B;QAC7B,IAAI,CAAC,eAAe,CAAC,UAAU,CAAC,UAAC,OAAsB,IAAK,8BACrD,OAAO,KACV,SAAS,kCACF,OAAO,CAAC,SAAS;gBACpB,EAAE,IAAI,EAAE,gBAAgB,EAAE,OAAO,EAAE,IAAI,EAAE;yBAE/C,EAN0D,CAM1D,CAAC,CAAC;QAEJ,uBAAuB;QACvB,IAAI,CAAC,0BAA0B,EAAE,CAAC;QAElC,sBAAsB;QACtB,IAAI,CAAC,eAAe,CAAC,MAAM,EAAE,CAAC;QAE9B,iBAAiB;QACjB,IAAI,CAAC,QAAQ,GAAG,IAAI,CAAC;QAErB,oBAAoB;QACpB,IAAI,CAAC,QAAQ,CAAC,MAAM,CAAC,IAAI,CAAC,CAAC;IAC/B,CAAC;IAED,sBAAI,GAAJ;QACI,IAAI,CAAC,SAAS,CAAC,SAAS,CAAC,MAAM,CAAC,aAAa,EAAE,SAAS,CAAC,CAAC;QAC1D,IAAI,CAAC,SAAS,CAAC,SAAS,CAAC,GAAG,CAAC,WAAW,EAAE,WAAW,CAAC,CAAC;QAEvD,8BAA8B;QAC9B,IAAI,CAAC,eAAe,CAAC,UAAU,CAAC,UAAC,OAAsB,IAAK,8BACrD,OAAO,KACV,SAAS,kCACF,OAAO,CAAC,SAAS;gBACpB,EAAE,IAAI,EAAE,gBAAgB,EAAE,OAAO,EAAE,KAAK,EAAE;yBAEhD,EAN0D,CAM1D,CAAC,CAAC;QAEJ,uBAAuB;QACvB,IAAI,CAAC,2BAA2B,EAAE,CAAC;QAEnC,iBAAiB;QACjB,IAAI,CAAC,QAAQ,GAAG,KAAK,CAAC;QAEtB,oBAAoB;QACpB,IAAI,CAAC,QAAQ,CAAC,MAAM,CAAC,IAAI,CAAC,CAAC;IAC/B,CAAC;IACL,cAAC;AAAD,CAAC;AAED,IAAI,OAAO,MAAM,KAAK,WAAW,EAAE;IAC/B,MAAM,CAAC,OAAO,GAAG,OAAO,CAAC;CAC5B;AAED,SAAgB,YAAY;IACxB,QAAQ,CAAC,gBAAgB,CAAC,uBAAuB,CAAC,CAAC,OAAO,CAAC,UAAC,UAAU;QAClE,IAAM,SAAS,GAAG,UAAU,CAAC,YAAY,CAAC,qBAAqB,CAAC,CAAC;QACjE,IAAM,UAAU,GAAG,QAAQ,CAAC,cAAc,CAAC,SAAS,CAAC,CAAC;QAEtD,IAAI,UAAU,EAAE;YACZ,IAAM,WAAW,GAAG,UAAU,CAAC,YAAY,CAAC,sBAAsB,CAAC,CAAC;YACpE,IAAM,SAAS,GAAG,UAAU,CAAC,YAAY,CAAC,wBAAwB,CAAC,CAAC;YAEpE,IAAI,OAAO,CACP,UAAyB,EACzB,UAAyB,EACzB;gBACI,SAAS,EAAE,SAAS,CAAC,CAAC,CAAC,SAAS,CAAC,CAAC,CAAC,OAAO,CAAC,SAAS;gBACpD,WAAW,EAAE,WAAW;oBACpB,CAAC,CAAC,WAAW;oBACb,CAAC,CAAC,OAAO,CAAC,WAAW;aACV,CACtB,CAAC;SACL;aAAM;YACH,OAAO,CAAC,KAAK,CACT,wCAAgC,SAAS,uEAAmE,CAC/G,CAAC;SACL;IACL,CAAC,CAAC,CAAC;AACP,CAAC;AAzBD,oCAyBC;AAED,qBAAe,OAAO,CAAC;;;;;;;;;;AC7NvB;IAII,gBAAY,SAAiB,EAAE,cAAoC;QAApC,oDAAoC;QAC/D,IAAI,CAAC,UAAU,GAAG,SAAS,CAAC;QAC5B,IAAI,CAAC,eAAe,GAAG,cAAc,CAAC;IAC1C,CAAC;IAED,qBAAI,GAAJ;QAAA,iBAMC;QALG,IAAI,CAAC,eAAe,CAAC,OAAO,CAAC,UAAC,aAAa;YACvC,IAAI,OAAO,MAAM,KAAK,WAAW,EAAE;gBAC/B,MAAM,CAAC,gBAAgB,CAAC,KAAI,CAAC,UAAU,EAAE,aAAa,CAAC,CAAC;aAC3D;QACL,CAAC,CAAC,CAAC;IACP,CAAC;IACL,aAAC;AAAD,CAAC;AAED,qBAAe,MAAM,CAAC;;;;;;;UClBtB;UACA;;UAEA;UACA;UACA;UACA;UACA;UACA;UACA;UACA;UACA;UACA;UACA;UACA;UACA;;UAEA;UACA;;UAEA;UACA;UACA;;;;;WCtBA;WACA;WACA;WACA;WACA,yCAAyC,wCAAwC;WACjF;WACA;WACA;;;;;WCPA,8CAA8C;;;;;WCA9C;WACA;WACA;WACA,uDAAuD,iBAAiB;WACxE;WACA,gDAAgD,aAAa;WAC7D;;;;;;;;;;ACNA,yBAAwB;AAExB,kBAAkB;AAClB,2CAAmE;AACnE,yCAAgE;AAChE,0CAAgE;AAChE,sCAAoD;AACpD,yCAA8D;AAC9D,wCAA0D;AAC1D,0CAAgE;AAChE,sCAAuD;AACvD,yCAA6D;AAC7D,sCAAmD;AACnD,yCAA6D;AAC7D,wCAAkC;AAElC,IAAM,MAAM,GAAG,IAAI,gBAAM,CAAC,MAAM,EAAE;IAC9B,0BAAc;IACd,wBAAa;IACb,wBAAa;IACb,uBAAa;IACb,wBAAa;IACb,kBAAU;IACV,oBAAW;IACX,eAAQ;IACR,sBAAY;IACZ,sBAAY;IACZ,gBAAS;CACZ,CAAC,CAAC;AACH,MAAM,CAAC,IAAI,EAAE,CAAC;AAEd,qBAAe;IACX,SAAS;IACT,QAAQ;IACR,QAAQ;IACR,IAAI;IACJ,MAAM;IACN,OAAO;IACP,QAAQ;IACR,KAAK;IACL,OAAO;IACP,IAAI;IACJ,OAAO;IACP,MAAM;CACT,CAAC","sources":["webpack:///webpack/universalModuleDefinition","webpack:///./src/flowbite.css?5b3c","webpack:///./node_modules/@popperjs/core/lib/enums.js","webpack:///./node_modules/@popperjs/core/lib/dom-utils/getNodeName.js","webpack:///./node_modules/@popperjs/core/lib/dom-utils/getWindow.js","webpack:///./node_modules/@popperjs/core/lib/dom-utils/instanceOf.js","webpack:///./node_modules/@popperjs/core/lib/modifiers/applyStyles.js","webpack:///./node_modules/@popperjs/core/lib/utils/getBasePlacement.js","webpack:///./node_modules/@popperjs/core/lib/utils/math.js","webpack:///./node_modules/@popperjs/core/lib/utils/userAgent.js","webpack:///./node_modules/@popperjs/core/lib/dom-utils/isLayoutViewport.js","webpack:///./node_modules/@popperjs/core/lib/dom-utils/getBoundingClientRect.js","webpack:///./node_modules/@popperjs/core/lib/dom-utils/getLayoutRect.js","webpack:///./node_modules/@popperjs/core/lib/dom-utils/contains.js","webpack:///./node_modules/@popperjs/core/lib/dom-utils/getComputedStyle.js","webpack:///./node_modules/@popperjs/core/lib/dom-utils/isTableElement.js","webpack:///./node_modules/@popperjs/core/lib/dom-utils/getDocumentElement.js","webpack:///./node_modules/@popperjs/core/lib/dom-utils/getParentNode.js","webpack:///./node_modules/@popperjs/core/lib/dom-utils/getOffsetParent.js","webpack:///./node_modules/@popperjs/core/lib/utils/getMainAxisFromPlacement.js","webpack:///./node_modules/@popperjs/core/lib/utils/within.js","webpack:///./node_modules/@popperjs/core/lib/utils/getFreshSideObject.js","webpack:///./node_modules/@popperjs/core/lib/utils/mergePaddingObject.js","webpack:///./node_modules/@popperjs/core/lib/utils/expandToHashMap.js","webpack:///./node_modules/@popperjs/core/lib/modifiers/arrow.js","webpack:///./node_modules/@popperjs/core/lib/utils/getVariation.js","webpack:///./node_modules/@popperjs/core/lib/modifiers/computeStyles.js","webpack:///./node_modules/@popperjs/core/lib/modifiers/eventListeners.js","webpack:///./node_modules/@popperjs/core/lib/utils/getOppositePlacement.js","webpack:///./node_modules/@popperjs/core/lib/utils/getOppositeVariationPlacement.js","webpack:///./node_modules/@popperjs/core/lib/dom-utils/getWindowScroll.js","webpack:///./node_modules/@popperjs/core/lib/dom-utils/getWindowScrollBarX.js","webpack:///./node_modules/@popperjs/core/lib/dom-utils/getViewportRect.js","webpack:///./node_modules/@popperjs/core/lib/dom-utils/getDocumentRect.js","webpack:///./node_modules/@popperjs/core/lib/dom-utils/isScrollParent.js","webpack:///./node_modules/@popperjs/core/lib/dom-utils/getScrollParent.js","webpack:///./node_modules/@popperjs/core/lib/dom-utils/listScrollParents.js","webpack:///./node_modules/@popperjs/core/lib/utils/rectToClientRect.js","webpack:///./node_modules/@popperjs/core/lib/dom-utils/getClippingRect.js","webpack:///./node_modules/@popperjs/core/lib/utils/computeOffsets.js","webpack:///./node_modules/@popperjs/core/lib/utils/detectOverflow.js","webpack:///./node_modules/@popperjs/core/lib/utils/computeAutoPlacement.js","webpack:///./node_modules/@popperjs/core/lib/modifiers/flip.js","webpack:///./node_modules/@popperjs/core/lib/modifiers/hide.js","webpack:///./node_modules/@popperjs/core/lib/modifiers/offset.js","webpack:///./node_modules/@popperjs/core/lib/modifiers/popperOffsets.js","webpack:///./node_modules/@popperjs/core/lib/utils/getAltAxis.js","webpack:///./node_modules/@popperjs/core/lib/modifiers/preventOverflow.js","webpack:///./node_modules/@popperjs/core/lib/modifiers/index.js","webpack:///./node_modules/@popperjs/core/lib/dom-utils/getHTMLElementScroll.js","webpack:///./node_modules/@popperjs/core/lib/dom-utils/getNodeScroll.js","webpack:///./node_modules/@popperjs/core/lib/dom-utils/getCompositeRect.js","webpack:///./node_modules/@popperjs/core/lib/utils/orderModifiers.js","webpack:///./node_modules/@popperjs/core/lib/utils/debounce.js","webpack:///./node_modules/@popperjs/core/lib/utils/mergeByName.js","webpack:///./node_modules/@popperjs/core/lib/createPopper.js","webpack:///./node_modules/@popperjs/core/lib/popper.js","webpack:///./node_modules/@popperjs/core/lib/popper-lite.js","webpack:///./node_modules/@popperjs/core/lib/index.js","webpack:///./src/components/accordion/index.ts","webpack:///./src/components/carousel/index.ts","webpack:///./src/components/collapse/index.ts","webpack:///./src/components/dial/index.ts","webpack:///./src/components/dismiss/index.ts","webpack:///./src/components/drawer/index.ts","webpack:///./src/components/dropdown/index.ts","webpack:///./src/components/modal/index.ts","webpack:///./src/components/popover/index.ts","webpack:///./src/components/tabs/index.ts","webpack:///./src/components/tooltip/index.ts","webpack:///./src/dom/events.ts","webpack:///webpack/bootstrap","webpack:///webpack/runtime/define property getters","webpack:///webpack/runtime/hasOwnProperty shorthand","webpack:///webpack/runtime/make namespace object","webpack:///./src/index.umd.ts"],"sourcesContent":["(function webpackUniversalModuleDefinition(root, factory) {\n\tif(typeof exports === 'object' && typeof module === 'object')\n\t\tmodule.exports = factory();\n\telse if(typeof define === 'function' && define.amd)\n\t\tdefine(\"Flowbite\", [], factory);\n\telse if(typeof exports === 'object')\n\t\texports[\"Flowbite\"] = factory();\n\telse\n\t\troot[\"Flowbite\"] = factory();\n})(self, function() {\nreturn ","// extracted by mini-css-extract-plugin\nexport {};","export var top = 'top';\nexport var bottom = 'bottom';\nexport var right = 'right';\nexport var left = 'left';\nexport var auto = 'auto';\nexport var basePlacements = [top, bottom, right, left];\nexport var start = 'start';\nexport var end = 'end';\nexport var clippingParents = 'clippingParents';\nexport var viewport = 'viewport';\nexport var popper = 'popper';\nexport var reference = 'reference';\nexport var variationPlacements = /*#__PURE__*/basePlacements.reduce(function (acc, placement) {\n return acc.concat([placement + \"-\" + start, placement + \"-\" + end]);\n}, []);\nexport var placements = /*#__PURE__*/[].concat(basePlacements, [auto]).reduce(function (acc, placement) {\n return acc.concat([placement, placement + \"-\" + start, placement + \"-\" + end]);\n}, []); // modifiers that need to read the DOM\n\nexport var beforeRead = 'beforeRead';\nexport var read = 'read';\nexport var afterRead = 'afterRead'; // pure-logic modifiers\n\nexport var beforeMain = 'beforeMain';\nexport var main = 'main';\nexport var afterMain = 'afterMain'; // modifier with the purpose to write to the DOM (or write into a framework state)\n\nexport var beforeWrite = 'beforeWrite';\nexport var write = 'write';\nexport var afterWrite = 'afterWrite';\nexport var modifierPhases = [beforeRead, read, afterRead, beforeMain, main, afterMain, beforeWrite, write, afterWrite];","export default function getNodeName(element) {\n return element ? (element.nodeName || '').toLowerCase() : null;\n}","export default function getWindow(node) {\n if (node == null) {\n return window;\n }\n\n if (node.toString() !== '[object Window]') {\n var ownerDocument = node.ownerDocument;\n return ownerDocument ? ownerDocument.defaultView || window : window;\n }\n\n return node;\n}","import getWindow from \"./getWindow.js\";\n\nfunction isElement(node) {\n var OwnElement = getWindow(node).Element;\n return node instanceof OwnElement || node instanceof Element;\n}\n\nfunction isHTMLElement(node) {\n var OwnElement = getWindow(node).HTMLElement;\n return node instanceof OwnElement || node instanceof HTMLElement;\n}\n\nfunction isShadowRoot(node) {\n // IE 11 has no ShadowRoot\n if (typeof ShadowRoot === 'undefined') {\n return false;\n }\n\n var OwnElement = getWindow(node).ShadowRoot;\n return node instanceof OwnElement || node instanceof ShadowRoot;\n}\n\nexport { isElement, isHTMLElement, isShadowRoot };","import getNodeName from \"../dom-utils/getNodeName.js\";\nimport { isHTMLElement } from \"../dom-utils/instanceOf.js\"; // This modifier takes the styles prepared by the `computeStyles` modifier\n// and applies them to the HTMLElements such as popper and arrow\n\nfunction applyStyles(_ref) {\n var state = _ref.state;\n Object.keys(state.elements).forEach(function (name) {\n var style = state.styles[name] || {};\n var attributes = state.attributes[name] || {};\n var element = state.elements[name]; // arrow is optional + virtual elements\n\n if (!isHTMLElement(element) || !getNodeName(element)) {\n return;\n } // Flow doesn't support to extend this property, but it's the most\n // effective way to apply styles to an HTMLElement\n // $FlowFixMe[cannot-write]\n\n\n Object.assign(element.style, style);\n Object.keys(attributes).forEach(function (name) {\n var value = attributes[name];\n\n if (value === false) {\n element.removeAttribute(name);\n } else {\n element.setAttribute(name, value === true ? '' : value);\n }\n });\n });\n}\n\nfunction effect(_ref2) {\n var state = _ref2.state;\n var initialStyles = {\n popper: {\n position: state.options.strategy,\n left: '0',\n top: '0',\n margin: '0'\n },\n arrow: {\n position: 'absolute'\n },\n reference: {}\n };\n Object.assign(state.elements.popper.style, initialStyles.popper);\n state.styles = initialStyles;\n\n if (state.elements.arrow) {\n Object.assign(state.elements.arrow.style, initialStyles.arrow);\n }\n\n return function () {\n Object.keys(state.elements).forEach(function (name) {\n var element = state.elements[name];\n var attributes = state.attributes[name] || {};\n var styleProperties = Object.keys(state.styles.hasOwnProperty(name) ? state.styles[name] : initialStyles[name]); // Set all values to an empty string to unset them\n\n var style = styleProperties.reduce(function (style, property) {\n style[property] = '';\n return style;\n }, {}); // arrow is optional + virtual elements\n\n if (!isHTMLElement(element) || !getNodeName(element)) {\n return;\n }\n\n Object.assign(element.style, style);\n Object.keys(attributes).forEach(function (attribute) {\n element.removeAttribute(attribute);\n });\n });\n };\n} // eslint-disable-next-line import/no-unused-modules\n\n\nexport default {\n name: 'applyStyles',\n enabled: true,\n phase: 'write',\n fn: applyStyles,\n effect: effect,\n requires: ['computeStyles']\n};","import { auto } from \"../enums.js\";\nexport default function getBasePlacement(placement) {\n return placement.split('-')[0];\n}","export var max = Math.max;\nexport var min = Math.min;\nexport var round = Math.round;","export default function getUAString() {\n var uaData = navigator.userAgentData;\n\n if (uaData != null && uaData.brands) {\n return uaData.brands.map(function (item) {\n return item.brand + \"/\" + item.version;\n }).join(' ');\n }\n\n return navigator.userAgent;\n}","import getUAString from \"../utils/userAgent.js\";\nexport default function isLayoutViewport() {\n return !/^((?!chrome|android).)*safari/i.test(getUAString());\n}","import { isElement, isHTMLElement } from \"./instanceOf.js\";\nimport { round } from \"../utils/math.js\";\nimport getWindow from \"./getWindow.js\";\nimport isLayoutViewport from \"./isLayoutViewport.js\";\nexport default function getBoundingClientRect(element, includeScale, isFixedStrategy) {\n if (includeScale === void 0) {\n includeScale = false;\n }\n\n if (isFixedStrategy === void 0) {\n isFixedStrategy = false;\n }\n\n var clientRect = element.getBoundingClientRect();\n var scaleX = 1;\n var scaleY = 1;\n\n if (includeScale && isHTMLElement(element)) {\n scaleX = element.offsetWidth > 0 ? round(clientRect.width) / element.offsetWidth || 1 : 1;\n scaleY = element.offsetHeight > 0 ? round(clientRect.height) / element.offsetHeight || 1 : 1;\n }\n\n var _ref = isElement(element) ? getWindow(element) : window,\n visualViewport = _ref.visualViewport;\n\n var addVisualOffsets = !isLayoutViewport() && isFixedStrategy;\n var x = (clientRect.left + (addVisualOffsets && visualViewport ? visualViewport.offsetLeft : 0)) / scaleX;\n var y = (clientRect.top + (addVisualOffsets && visualViewport ? visualViewport.offsetTop : 0)) / scaleY;\n var width = clientRect.width / scaleX;\n var height = clientRect.height / scaleY;\n return {\n width: width,\n height: height,\n top: y,\n right: x + width,\n bottom: y + height,\n left: x,\n x: x,\n y: y\n };\n}","import getBoundingClientRect from \"./getBoundingClientRect.js\"; // Returns the layout rect of an element relative to its offsetParent. Layout\n// means it doesn't take into account transforms.\n\nexport default function getLayoutRect(element) {\n var clientRect = getBoundingClientRect(element); // Use the clientRect sizes if it's not been transformed.\n // Fixes https://github.com/popperjs/popper-core/issues/1223\n\n var width = element.offsetWidth;\n var height = element.offsetHeight;\n\n if (Math.abs(clientRect.width - width) <= 1) {\n width = clientRect.width;\n }\n\n if (Math.abs(clientRect.height - height) <= 1) {\n height = clientRect.height;\n }\n\n return {\n x: element.offsetLeft,\n y: element.offsetTop,\n width: width,\n height: height\n };\n}","import { isShadowRoot } from \"./instanceOf.js\";\nexport default function contains(parent, child) {\n var rootNode = child.getRootNode && child.getRootNode(); // First, attempt with faster native method\n\n if (parent.contains(child)) {\n return true;\n } // then fallback to custom implementation with Shadow DOM support\n else if (rootNode && isShadowRoot(rootNode)) {\n var next = child;\n\n do {\n if (next && parent.isSameNode(next)) {\n return true;\n } // $FlowFixMe[prop-missing]: need a better way to handle this...\n\n\n next = next.parentNode || next.host;\n } while (next);\n } // Give up, the result is false\n\n\n return false;\n}","import getWindow from \"./getWindow.js\";\nexport default function getComputedStyle(element) {\n return getWindow(element).getComputedStyle(element);\n}","import getNodeName from \"./getNodeName.js\";\nexport default function isTableElement(element) {\n return ['table', 'td', 'th'].indexOf(getNodeName(element)) >= 0;\n}","import { isElement } from \"./instanceOf.js\";\nexport default function getDocumentElement(element) {\n // $FlowFixMe[incompatible-return]: assume body is always available\n return ((isElement(element) ? element.ownerDocument : // $FlowFixMe[prop-missing]\n element.document) || window.document).documentElement;\n}","import getNodeName from \"./getNodeName.js\";\nimport getDocumentElement from \"./getDocumentElement.js\";\nimport { isShadowRoot } from \"./instanceOf.js\";\nexport default function getParentNode(element) {\n if (getNodeName(element) === 'html') {\n return element;\n }\n\n return (// this is a quicker (but less type safe) way to save quite some bytes from the bundle\n // $FlowFixMe[incompatible-return]\n // $FlowFixMe[prop-missing]\n element.assignedSlot || // step into the shadow DOM of the parent of a slotted node\n element.parentNode || ( // DOM Element detected\n isShadowRoot(element) ? element.host : null) || // ShadowRoot detected\n // $FlowFixMe[incompatible-call]: HTMLElement is a Node\n getDocumentElement(element) // fallback\n\n );\n}","import getWindow from \"./getWindow.js\";\nimport getNodeName from \"./getNodeName.js\";\nimport getComputedStyle from \"./getComputedStyle.js\";\nimport { isHTMLElement, isShadowRoot } from \"./instanceOf.js\";\nimport isTableElement from \"./isTableElement.js\";\nimport getParentNode from \"./getParentNode.js\";\nimport getUAString from \"../utils/userAgent.js\";\n\nfunction getTrueOffsetParent(element) {\n if (!isHTMLElement(element) || // https://github.com/popperjs/popper-core/issues/837\n getComputedStyle(element).position === 'fixed') {\n return null;\n }\n\n return element.offsetParent;\n} // `.offsetParent` reports `null` for fixed elements, while absolute elements\n// return the containing block\n\n\nfunction getContainingBlock(element) {\n var isFirefox = /firefox/i.test(getUAString());\n var isIE = /Trident/i.test(getUAString());\n\n if (isIE && isHTMLElement(element)) {\n // In IE 9, 10 and 11 fixed elements containing block is always established by the viewport\n var elementCss = getComputedStyle(element);\n\n if (elementCss.position === 'fixed') {\n return null;\n }\n }\n\n var currentNode = getParentNode(element);\n\n if (isShadowRoot(currentNode)) {\n currentNode = currentNode.host;\n }\n\n while (isHTMLElement(currentNode) && ['html', 'body'].indexOf(getNodeName(currentNode)) < 0) {\n var css = getComputedStyle(currentNode); // This is non-exhaustive but covers the most common CSS properties that\n // create a containing block.\n // https://developer.mozilla.org/en-US/docs/Web/CSS/Containing_block#identifying_the_containing_block\n\n if (css.transform !== 'none' || css.perspective !== 'none' || css.contain === 'paint' || ['transform', 'perspective'].indexOf(css.willChange) !== -1 || isFirefox && css.willChange === 'filter' || isFirefox && css.filter && css.filter !== 'none') {\n return currentNode;\n } else {\n currentNode = currentNode.parentNode;\n }\n }\n\n return null;\n} // Gets the closest ancestor positioned element. Handles some edge cases,\n// such as table ancestors and cross browser bugs.\n\n\nexport default function getOffsetParent(element) {\n var window = getWindow(element);\n var offsetParent = getTrueOffsetParent(element);\n\n while (offsetParent && isTableElement(offsetParent) && getComputedStyle(offsetParent).position === 'static') {\n offsetParent = getTrueOffsetParent(offsetParent);\n }\n\n if (offsetParent && (getNodeName(offsetParent) === 'html' || getNodeName(offsetParent) === 'body' && getComputedStyle(offsetParent).position === 'static')) {\n return window;\n }\n\n return offsetParent || getContainingBlock(element) || window;\n}","export default function getMainAxisFromPlacement(placement) {\n return ['top', 'bottom'].indexOf(placement) >= 0 ? 'x' : 'y';\n}","import { max as mathMax, min as mathMin } from \"./math.js\";\nexport function within(min, value, max) {\n return mathMax(min, mathMin(value, max));\n}\nexport function withinMaxClamp(min, value, max) {\n var v = within(min, value, max);\n return v > max ? max : v;\n}","export default function getFreshSideObject() {\n return {\n top: 0,\n right: 0,\n bottom: 0,\n left: 0\n };\n}","import getFreshSideObject from \"./getFreshSideObject.js\";\nexport default function mergePaddingObject(paddingObject) {\n return Object.assign({}, getFreshSideObject(), paddingObject);\n}","export default function expandToHashMap(value, keys) {\n return keys.reduce(function (hashMap, key) {\n hashMap[key] = value;\n return hashMap;\n }, {});\n}","import getBasePlacement from \"../utils/getBasePlacement.js\";\nimport getLayoutRect from \"../dom-utils/getLayoutRect.js\";\nimport contains from \"../dom-utils/contains.js\";\nimport getOffsetParent from \"../dom-utils/getOffsetParent.js\";\nimport getMainAxisFromPlacement from \"../utils/getMainAxisFromPlacement.js\";\nimport { within } from \"../utils/within.js\";\nimport mergePaddingObject from \"../utils/mergePaddingObject.js\";\nimport expandToHashMap from \"../utils/expandToHashMap.js\";\nimport { left, right, basePlacements, top, bottom } from \"../enums.js\";\nimport { isHTMLElement } from \"../dom-utils/instanceOf.js\"; // eslint-disable-next-line import/no-unused-modules\n\nvar toPaddingObject = function toPaddingObject(padding, state) {\n padding = typeof padding === 'function' ? padding(Object.assign({}, state.rects, {\n placement: state.placement\n })) : padding;\n return mergePaddingObject(typeof padding !== 'number' ? padding : expandToHashMap(padding, basePlacements));\n};\n\nfunction arrow(_ref) {\n var _state$modifiersData$;\n\n var state = _ref.state,\n name = _ref.name,\n options = _ref.options;\n var arrowElement = state.elements.arrow;\n var popperOffsets = state.modifiersData.popperOffsets;\n var basePlacement = getBasePlacement(state.placement);\n var axis = getMainAxisFromPlacement(basePlacement);\n var isVertical = [left, right].indexOf(basePlacement) >= 0;\n var len = isVertical ? 'height' : 'width';\n\n if (!arrowElement || !popperOffsets) {\n return;\n }\n\n var paddingObject = toPaddingObject(options.padding, state);\n var arrowRect = getLayoutRect(arrowElement);\n var minProp = axis === 'y' ? top : left;\n var maxProp = axis === 'y' ? bottom : right;\n var endDiff = state.rects.reference[len] + state.rects.reference[axis] - popperOffsets[axis] - state.rects.popper[len];\n var startDiff = popperOffsets[axis] - state.rects.reference[axis];\n var arrowOffsetParent = getOffsetParent(arrowElement);\n var clientSize = arrowOffsetParent ? axis === 'y' ? arrowOffsetParent.clientHeight || 0 : arrowOffsetParent.clientWidth || 0 : 0;\n var centerToReference = endDiff / 2 - startDiff / 2; // Make sure the arrow doesn't overflow the popper if the center point is\n // outside of the popper bounds\n\n var min = paddingObject[minProp];\n var max = clientSize - arrowRect[len] - paddingObject[maxProp];\n var center = clientSize / 2 - arrowRect[len] / 2 + centerToReference;\n var offset = within(min, center, max); // Prevents breaking syntax highlighting...\n\n var axisProp = axis;\n state.modifiersData[name] = (_state$modifiersData$ = {}, _state$modifiersData$[axisProp] = offset, _state$modifiersData$.centerOffset = offset - center, _state$modifiersData$);\n}\n\nfunction effect(_ref2) {\n var state = _ref2.state,\n options = _ref2.options;\n var _options$element = options.element,\n arrowElement = _options$element === void 0 ? '[data-popper-arrow]' : _options$element;\n\n if (arrowElement == null) {\n return;\n } // CSS selector\n\n\n if (typeof arrowElement === 'string') {\n arrowElement = state.elements.popper.querySelector(arrowElement);\n\n if (!arrowElement) {\n return;\n }\n }\n\n if (process.env.NODE_ENV !== \"production\") {\n if (!isHTMLElement(arrowElement)) {\n console.error(['Popper: \"arrow\" element must be an HTMLElement (not an SVGElement).', 'To use an SVG arrow, wrap it in an HTMLElement that will be used as', 'the arrow.'].join(' '));\n }\n }\n\n if (!contains(state.elements.popper, arrowElement)) {\n if (process.env.NODE_ENV !== \"production\") {\n console.error(['Popper: \"arrow\" modifier\\'s `element` must be a child of the popper', 'element.'].join(' '));\n }\n\n return;\n }\n\n state.elements.arrow = arrowElement;\n} // eslint-disable-next-line import/no-unused-modules\n\n\nexport default {\n name: 'arrow',\n enabled: true,\n phase: 'main',\n fn: arrow,\n effect: effect,\n requires: ['popperOffsets'],\n requiresIfExists: ['preventOverflow']\n};","export default function getVariation(placement) {\n return placement.split('-')[1];\n}","import { top, left, right, bottom, end } from \"../enums.js\";\nimport getOffsetParent from \"../dom-utils/getOffsetParent.js\";\nimport getWindow from \"../dom-utils/getWindow.js\";\nimport getDocumentElement from \"../dom-utils/getDocumentElement.js\";\nimport getComputedStyle from \"../dom-utils/getComputedStyle.js\";\nimport getBasePlacement from \"../utils/getBasePlacement.js\";\nimport getVariation from \"../utils/getVariation.js\";\nimport { round } from \"../utils/math.js\"; // eslint-disable-next-line import/no-unused-modules\n\nvar unsetSides = {\n top: 'auto',\n right: 'auto',\n bottom: 'auto',\n left: 'auto'\n}; // Round the offsets to the nearest suitable subpixel based on the DPR.\n// Zooming can change the DPR, but it seems to report a value that will\n// cleanly divide the values into the appropriate subpixels.\n\nfunction roundOffsetsByDPR(_ref) {\n var x = _ref.x,\n y = _ref.y;\n var win = window;\n var dpr = win.devicePixelRatio || 1;\n return {\n x: round(x * dpr) / dpr || 0,\n y: round(y * dpr) / dpr || 0\n };\n}\n\nexport function mapToStyles(_ref2) {\n var _Object$assign2;\n\n var popper = _ref2.popper,\n popperRect = _ref2.popperRect,\n placement = _ref2.placement,\n variation = _ref2.variation,\n offsets = _ref2.offsets,\n position = _ref2.position,\n gpuAcceleration = _ref2.gpuAcceleration,\n adaptive = _ref2.adaptive,\n roundOffsets = _ref2.roundOffsets,\n isFixed = _ref2.isFixed;\n var _offsets$x = offsets.x,\n x = _offsets$x === void 0 ? 0 : _offsets$x,\n _offsets$y = offsets.y,\n y = _offsets$y === void 0 ? 0 : _offsets$y;\n\n var _ref3 = typeof roundOffsets === 'function' ? roundOffsets({\n x: x,\n y: y\n }) : {\n x: x,\n y: y\n };\n\n x = _ref3.x;\n y = _ref3.y;\n var hasX = offsets.hasOwnProperty('x');\n var hasY = offsets.hasOwnProperty('y');\n var sideX = left;\n var sideY = top;\n var win = window;\n\n if (adaptive) {\n var offsetParent = getOffsetParent(popper);\n var heightProp = 'clientHeight';\n var widthProp = 'clientWidth';\n\n if (offsetParent === getWindow(popper)) {\n offsetParent = getDocumentElement(popper);\n\n if (getComputedStyle(offsetParent).position !== 'static' && position === 'absolute') {\n heightProp = 'scrollHeight';\n widthProp = 'scrollWidth';\n }\n } // $FlowFixMe[incompatible-cast]: force type refinement, we compare offsetParent with window above, but Flow doesn't detect it\n\n\n offsetParent = offsetParent;\n\n if (placement === top || (placement === left || placement === right) && variation === end) {\n sideY = bottom;\n var offsetY = isFixed && offsetParent === win && win.visualViewport ? win.visualViewport.height : // $FlowFixMe[prop-missing]\n offsetParent[heightProp];\n y -= offsetY - popperRect.height;\n y *= gpuAcceleration ? 1 : -1;\n }\n\n if (placement === left || (placement === top || placement === bottom) && variation === end) {\n sideX = right;\n var offsetX = isFixed && offsetParent === win && win.visualViewport ? win.visualViewport.width : // $FlowFixMe[prop-missing]\n offsetParent[widthProp];\n x -= offsetX - popperRect.width;\n x *= gpuAcceleration ? 1 : -1;\n }\n }\n\n var commonStyles = Object.assign({\n position: position\n }, adaptive && unsetSides);\n\n var _ref4 = roundOffsets === true ? roundOffsetsByDPR({\n x: x,\n y: y\n }) : {\n x: x,\n y: y\n };\n\n x = _ref4.x;\n y = _ref4.y;\n\n if (gpuAcceleration) {\n var _Object$assign;\n\n return Object.assign({}, commonStyles, (_Object$assign = {}, _Object$assign[sideY] = hasY ? '0' : '', _Object$assign[sideX] = hasX ? '0' : '', _Object$assign.transform = (win.devicePixelRatio || 1) <= 1 ? \"translate(\" + x + \"px, \" + y + \"px)\" : \"translate3d(\" + x + \"px, \" + y + \"px, 0)\", _Object$assign));\n }\n\n return Object.assign({}, commonStyles, (_Object$assign2 = {}, _Object$assign2[sideY] = hasY ? y + \"px\" : '', _Object$assign2[sideX] = hasX ? x + \"px\" : '', _Object$assign2.transform = '', _Object$assign2));\n}\n\nfunction computeStyles(_ref5) {\n var state = _ref5.state,\n options = _ref5.options;\n var _options$gpuAccelerat = options.gpuAcceleration,\n gpuAcceleration = _options$gpuAccelerat === void 0 ? true : _options$gpuAccelerat,\n _options$adaptive = options.adaptive,\n adaptive = _options$adaptive === void 0 ? true : _options$adaptive,\n _options$roundOffsets = options.roundOffsets,\n roundOffsets = _options$roundOffsets === void 0 ? true : _options$roundOffsets;\n\n if (process.env.NODE_ENV !== \"production\") {\n var transitionProperty = getComputedStyle(state.elements.popper).transitionProperty || '';\n\n if (adaptive && ['transform', 'top', 'right', 'bottom', 'left'].some(function (property) {\n return transitionProperty.indexOf(property) >= 0;\n })) {\n console.warn(['Popper: Detected CSS transitions on at least one of the following', 'CSS properties: \"transform\", \"top\", \"right\", \"bottom\", \"left\".', '\\n\\n', 'Disable the \"computeStyles\" modifier\\'s `adaptive` option to allow', 'for smooth transitions, or remove these properties from the CSS', 'transition declaration on the popper element if only transitioning', 'opacity or background-color for example.', '\\n\\n', 'We recommend using the popper element as a wrapper around an inner', 'element that can have any CSS property transitioned for animations.'].join(' '));\n }\n }\n\n var commonStyles = {\n placement: getBasePlacement(state.placement),\n variation: getVariation(state.placement),\n popper: state.elements.popper,\n popperRect: state.rects.popper,\n gpuAcceleration: gpuAcceleration,\n isFixed: state.options.strategy === 'fixed'\n };\n\n if (state.modifiersData.popperOffsets != null) {\n state.styles.popper = Object.assign({}, state.styles.popper, mapToStyles(Object.assign({}, commonStyles, {\n offsets: state.modifiersData.popperOffsets,\n position: state.options.strategy,\n adaptive: adaptive,\n roundOffsets: roundOffsets\n })));\n }\n\n if (state.modifiersData.arrow != null) {\n state.styles.arrow = Object.assign({}, state.styles.arrow, mapToStyles(Object.assign({}, commonStyles, {\n offsets: state.modifiersData.arrow,\n position: 'absolute',\n adaptive: false,\n roundOffsets: roundOffsets\n })));\n }\n\n state.attributes.popper = Object.assign({}, state.attributes.popper, {\n 'data-popper-placement': state.placement\n });\n} // eslint-disable-next-line import/no-unused-modules\n\n\nexport default {\n name: 'computeStyles',\n enabled: true,\n phase: 'beforeWrite',\n fn: computeStyles,\n data: {}\n};","import getWindow from \"../dom-utils/getWindow.js\"; // eslint-disable-next-line import/no-unused-modules\n\nvar passive = {\n passive: true\n};\n\nfunction effect(_ref) {\n var state = _ref.state,\n instance = _ref.instance,\n options = _ref.options;\n var _options$scroll = options.scroll,\n scroll = _options$scroll === void 0 ? true : _options$scroll,\n _options$resize = options.resize,\n resize = _options$resize === void 0 ? true : _options$resize;\n var window = getWindow(state.elements.popper);\n var scrollParents = [].concat(state.scrollParents.reference, state.scrollParents.popper);\n\n if (scroll) {\n scrollParents.forEach(function (scrollParent) {\n scrollParent.addEventListener('scroll', instance.update, passive);\n });\n }\n\n if (resize) {\n window.addEventListener('resize', instance.update, passive);\n }\n\n return function () {\n if (scroll) {\n scrollParents.forEach(function (scrollParent) {\n scrollParent.removeEventListener('scroll', instance.update, passive);\n });\n }\n\n if (resize) {\n window.removeEventListener('resize', instance.update, passive);\n }\n };\n} // eslint-disable-next-line import/no-unused-modules\n\n\nexport default {\n name: 'eventListeners',\n enabled: true,\n phase: 'write',\n fn: function fn() {},\n effect: effect,\n data: {}\n};","var hash = {\n left: 'right',\n right: 'left',\n bottom: 'top',\n top: 'bottom'\n};\nexport default function getOppositePlacement(placement) {\n return placement.replace(/left|right|bottom|top/g, function (matched) {\n return hash[matched];\n });\n}","var hash = {\n start: 'end',\n end: 'start'\n};\nexport default function getOppositeVariationPlacement(placement) {\n return placement.replace(/start|end/g, function (matched) {\n return hash[matched];\n });\n}","import getWindow from \"./getWindow.js\";\nexport default function getWindowScroll(node) {\n var win = getWindow(node);\n var scrollLeft = win.pageXOffset;\n var scrollTop = win.pageYOffset;\n return {\n scrollLeft: scrollLeft,\n scrollTop: scrollTop\n };\n}","import getBoundingClientRect from \"./getBoundingClientRect.js\";\nimport getDocumentElement from \"./getDocumentElement.js\";\nimport getWindowScroll from \"./getWindowScroll.js\";\nexport default function getWindowScrollBarX(element) {\n // If has a CSS width greater than the viewport, then this will be\n // incorrect for RTL.\n // Popper 1 is broken in this case and never had a bug report so let's assume\n // it's not an issue. I don't think anyone ever specifies width on \n // anyway.\n // Browsers where the left scrollbar doesn't cause an issue report `0` for\n // this (e.g. Edge 2019, IE11, Safari)\n return getBoundingClientRect(getDocumentElement(element)).left + getWindowScroll(element).scrollLeft;\n}","import getWindow from \"./getWindow.js\";\nimport getDocumentElement from \"./getDocumentElement.js\";\nimport getWindowScrollBarX from \"./getWindowScrollBarX.js\";\nimport isLayoutViewport from \"./isLayoutViewport.js\";\nexport default function getViewportRect(element, strategy) {\n var win = getWindow(element);\n var html = getDocumentElement(element);\n var visualViewport = win.visualViewport;\n var width = html.clientWidth;\n var height = html.clientHeight;\n var x = 0;\n var y = 0;\n\n if (visualViewport) {\n width = visualViewport.width;\n height = visualViewport.height;\n var layoutViewport = isLayoutViewport();\n\n if (layoutViewport || !layoutViewport && strategy === 'fixed') {\n x = visualViewport.offsetLeft;\n y = visualViewport.offsetTop;\n }\n }\n\n return {\n width: width,\n height: height,\n x: x + getWindowScrollBarX(element),\n y: y\n };\n}","import getDocumentElement from \"./getDocumentElement.js\";\nimport getComputedStyle from \"./getComputedStyle.js\";\nimport getWindowScrollBarX from \"./getWindowScrollBarX.js\";\nimport getWindowScroll from \"./getWindowScroll.js\";\nimport { max } from \"../utils/math.js\"; // Gets the entire size of the scrollable document area, even extending outside\n// of the `` and `` rect bounds if horizontally scrollable\n\nexport default function getDocumentRect(element) {\n var _element$ownerDocumen;\n\n var html = getDocumentElement(element);\n var winScroll = getWindowScroll(element);\n var body = (_element$ownerDocumen = element.ownerDocument) == null ? void 0 : _element$ownerDocumen.body;\n var width = max(html.scrollWidth, html.clientWidth, body ? body.scrollWidth : 0, body ? body.clientWidth : 0);\n var height = max(html.scrollHeight, html.clientHeight, body ? body.scrollHeight : 0, body ? body.clientHeight : 0);\n var x = -winScroll.scrollLeft + getWindowScrollBarX(element);\n var y = -winScroll.scrollTop;\n\n if (getComputedStyle(body || html).direction === 'rtl') {\n x += max(html.clientWidth, body ? body.clientWidth : 0) - width;\n }\n\n return {\n width: width,\n height: height,\n x: x,\n y: y\n };\n}","import getComputedStyle from \"./getComputedStyle.js\";\nexport default function isScrollParent(element) {\n // Firefox wants us to check `-x` and `-y` variations as well\n var _getComputedStyle = getComputedStyle(element),\n overflow = _getComputedStyle.overflow,\n overflowX = _getComputedStyle.overflowX,\n overflowY = _getComputedStyle.overflowY;\n\n return /auto|scroll|overlay|hidden/.test(overflow + overflowY + overflowX);\n}","import getParentNode from \"./getParentNode.js\";\nimport isScrollParent from \"./isScrollParent.js\";\nimport getNodeName from \"./getNodeName.js\";\nimport { isHTMLElement } from \"./instanceOf.js\";\nexport default function getScrollParent(node) {\n if (['html', 'body', '#document'].indexOf(getNodeName(node)) >= 0) {\n // $FlowFixMe[incompatible-return]: assume body is always available\n return node.ownerDocument.body;\n }\n\n if (isHTMLElement(node) && isScrollParent(node)) {\n return node;\n }\n\n return getScrollParent(getParentNode(node));\n}","import getScrollParent from \"./getScrollParent.js\";\nimport getParentNode from \"./getParentNode.js\";\nimport getWindow from \"./getWindow.js\";\nimport isScrollParent from \"./isScrollParent.js\";\n/*\ngiven a DOM element, return the list of all scroll parents, up the list of ancesors\nuntil we get to the top window object. This list is what we attach scroll listeners\nto, because if any of these parent elements scroll, we'll need to re-calculate the\nreference element's position.\n*/\n\nexport default function listScrollParents(element, list) {\n var _element$ownerDocumen;\n\n if (list === void 0) {\n list = [];\n }\n\n var scrollParent = getScrollParent(element);\n var isBody = scrollParent === ((_element$ownerDocumen = element.ownerDocument) == null ? void 0 : _element$ownerDocumen.body);\n var win = getWindow(scrollParent);\n var target = isBody ? [win].concat(win.visualViewport || [], isScrollParent(scrollParent) ? scrollParent : []) : scrollParent;\n var updatedList = list.concat(target);\n return isBody ? updatedList : // $FlowFixMe[incompatible-call]: isBody tells us target will be an HTMLElement here\n updatedList.concat(listScrollParents(getParentNode(target)));\n}","export default function rectToClientRect(rect) {\n return Object.assign({}, rect, {\n left: rect.x,\n top: rect.y,\n right: rect.x + rect.width,\n bottom: rect.y + rect.height\n });\n}","import { viewport } from \"../enums.js\";\nimport getViewportRect from \"./getViewportRect.js\";\nimport getDocumentRect from \"./getDocumentRect.js\";\nimport listScrollParents from \"./listScrollParents.js\";\nimport getOffsetParent from \"./getOffsetParent.js\";\nimport getDocumentElement from \"./getDocumentElement.js\";\nimport getComputedStyle from \"./getComputedStyle.js\";\nimport { isElement, isHTMLElement } from \"./instanceOf.js\";\nimport getBoundingClientRect from \"./getBoundingClientRect.js\";\nimport getParentNode from \"./getParentNode.js\";\nimport contains from \"./contains.js\";\nimport getNodeName from \"./getNodeName.js\";\nimport rectToClientRect from \"../utils/rectToClientRect.js\";\nimport { max, min } from \"../utils/math.js\";\n\nfunction getInnerBoundingClientRect(element, strategy) {\n var rect = getBoundingClientRect(element, false, strategy === 'fixed');\n rect.top = rect.top + element.clientTop;\n rect.left = rect.left + element.clientLeft;\n rect.bottom = rect.top + element.clientHeight;\n rect.right = rect.left + element.clientWidth;\n rect.width = element.clientWidth;\n rect.height = element.clientHeight;\n rect.x = rect.left;\n rect.y = rect.top;\n return rect;\n}\n\nfunction getClientRectFromMixedType(element, clippingParent, strategy) {\n return clippingParent === viewport ? rectToClientRect(getViewportRect(element, strategy)) : isElement(clippingParent) ? getInnerBoundingClientRect(clippingParent, strategy) : rectToClientRect(getDocumentRect(getDocumentElement(element)));\n} // A \"clipping parent\" is an overflowable container with the characteristic of\n// clipping (or hiding) overflowing elements with a position different from\n// `initial`\n\n\nfunction getClippingParents(element) {\n var clippingParents = listScrollParents(getParentNode(element));\n var canEscapeClipping = ['absolute', 'fixed'].indexOf(getComputedStyle(element).position) >= 0;\n var clipperElement = canEscapeClipping && isHTMLElement(element) ? getOffsetParent(element) : element;\n\n if (!isElement(clipperElement)) {\n return [];\n } // $FlowFixMe[incompatible-return]: https://github.com/facebook/flow/issues/1414\n\n\n return clippingParents.filter(function (clippingParent) {\n return isElement(clippingParent) && contains(clippingParent, clipperElement) && getNodeName(clippingParent) !== 'body';\n });\n} // Gets the maximum area that the element is visible in due to any number of\n// clipping parents\n\n\nexport default function getClippingRect(element, boundary, rootBoundary, strategy) {\n var mainClippingParents = boundary === 'clippingParents' ? getClippingParents(element) : [].concat(boundary);\n var clippingParents = [].concat(mainClippingParents, [rootBoundary]);\n var firstClippingParent = clippingParents[0];\n var clippingRect = clippingParents.reduce(function (accRect, clippingParent) {\n var rect = getClientRectFromMixedType(element, clippingParent, strategy);\n accRect.top = max(rect.top, accRect.top);\n accRect.right = min(rect.right, accRect.right);\n accRect.bottom = min(rect.bottom, accRect.bottom);\n accRect.left = max(rect.left, accRect.left);\n return accRect;\n }, getClientRectFromMixedType(element, firstClippingParent, strategy));\n clippingRect.width = clippingRect.right - clippingRect.left;\n clippingRect.height = clippingRect.bottom - clippingRect.top;\n clippingRect.x = clippingRect.left;\n clippingRect.y = clippingRect.top;\n return clippingRect;\n}","import getBasePlacement from \"./getBasePlacement.js\";\nimport getVariation from \"./getVariation.js\";\nimport getMainAxisFromPlacement from \"./getMainAxisFromPlacement.js\";\nimport { top, right, bottom, left, start, end } from \"../enums.js\";\nexport default function computeOffsets(_ref) {\n var reference = _ref.reference,\n element = _ref.element,\n placement = _ref.placement;\n var basePlacement = placement ? getBasePlacement(placement) : null;\n var variation = placement ? getVariation(placement) : null;\n var commonX = reference.x + reference.width / 2 - element.width / 2;\n var commonY = reference.y + reference.height / 2 - element.height / 2;\n var offsets;\n\n switch (basePlacement) {\n case top:\n offsets = {\n x: commonX,\n y: reference.y - element.height\n };\n break;\n\n case bottom:\n offsets = {\n x: commonX,\n y: reference.y + reference.height\n };\n break;\n\n case right:\n offsets = {\n x: reference.x + reference.width,\n y: commonY\n };\n break;\n\n case left:\n offsets = {\n x: reference.x - element.width,\n y: commonY\n };\n break;\n\n default:\n offsets = {\n x: reference.x,\n y: reference.y\n };\n }\n\n var mainAxis = basePlacement ? getMainAxisFromPlacement(basePlacement) : null;\n\n if (mainAxis != null) {\n var len = mainAxis === 'y' ? 'height' : 'width';\n\n switch (variation) {\n case start:\n offsets[mainAxis] = offsets[mainAxis] - (reference[len] / 2 - element[len] / 2);\n break;\n\n case end:\n offsets[mainAxis] = offsets[mainAxis] + (reference[len] / 2 - element[len] / 2);\n break;\n\n default:\n }\n }\n\n return offsets;\n}","import getClippingRect from \"../dom-utils/getClippingRect.js\";\nimport getDocumentElement from \"../dom-utils/getDocumentElement.js\";\nimport getBoundingClientRect from \"../dom-utils/getBoundingClientRect.js\";\nimport computeOffsets from \"./computeOffsets.js\";\nimport rectToClientRect from \"./rectToClientRect.js\";\nimport { clippingParents, reference, popper, bottom, top, right, basePlacements, viewport } from \"../enums.js\";\nimport { isElement } from \"../dom-utils/instanceOf.js\";\nimport mergePaddingObject from \"./mergePaddingObject.js\";\nimport expandToHashMap from \"./expandToHashMap.js\"; // eslint-disable-next-line import/no-unused-modules\n\nexport default function detectOverflow(state, options) {\n if (options === void 0) {\n options = {};\n }\n\n var _options = options,\n _options$placement = _options.placement,\n placement = _options$placement === void 0 ? state.placement : _options$placement,\n _options$strategy = _options.strategy,\n strategy = _options$strategy === void 0 ? state.strategy : _options$strategy,\n _options$boundary = _options.boundary,\n boundary = _options$boundary === void 0 ? clippingParents : _options$boundary,\n _options$rootBoundary = _options.rootBoundary,\n rootBoundary = _options$rootBoundary === void 0 ? viewport : _options$rootBoundary,\n _options$elementConte = _options.elementContext,\n elementContext = _options$elementConte === void 0 ? popper : _options$elementConte,\n _options$altBoundary = _options.altBoundary,\n altBoundary = _options$altBoundary === void 0 ? false : _options$altBoundary,\n _options$padding = _options.padding,\n padding = _options$padding === void 0 ? 0 : _options$padding;\n var paddingObject = mergePaddingObject(typeof padding !== 'number' ? padding : expandToHashMap(padding, basePlacements));\n var altContext = elementContext === popper ? reference : popper;\n var popperRect = state.rects.popper;\n var element = state.elements[altBoundary ? altContext : elementContext];\n var clippingClientRect = getClippingRect(isElement(element) ? element : element.contextElement || getDocumentElement(state.elements.popper), boundary, rootBoundary, strategy);\n var referenceClientRect = getBoundingClientRect(state.elements.reference);\n var popperOffsets = computeOffsets({\n reference: referenceClientRect,\n element: popperRect,\n strategy: 'absolute',\n placement: placement\n });\n var popperClientRect = rectToClientRect(Object.assign({}, popperRect, popperOffsets));\n var elementClientRect = elementContext === popper ? popperClientRect : referenceClientRect; // positive = overflowing the clipping rect\n // 0 or negative = within the clipping rect\n\n var overflowOffsets = {\n top: clippingClientRect.top - elementClientRect.top + paddingObject.top,\n bottom: elementClientRect.bottom - clippingClientRect.bottom + paddingObject.bottom,\n left: clippingClientRect.left - elementClientRect.left + paddingObject.left,\n right: elementClientRect.right - clippingClientRect.right + paddingObject.right\n };\n var offsetData = state.modifiersData.offset; // Offsets can be applied only to the popper element\n\n if (elementContext === popper && offsetData) {\n var offset = offsetData[placement];\n Object.keys(overflowOffsets).forEach(function (key) {\n var multiply = [right, bottom].indexOf(key) >= 0 ? 1 : -1;\n var axis = [top, bottom].indexOf(key) >= 0 ? 'y' : 'x';\n overflowOffsets[key] += offset[axis] * multiply;\n });\n }\n\n return overflowOffsets;\n}","import getVariation from \"./getVariation.js\";\nimport { variationPlacements, basePlacements, placements as allPlacements } from \"../enums.js\";\nimport detectOverflow from \"./detectOverflow.js\";\nimport getBasePlacement from \"./getBasePlacement.js\";\nexport default function computeAutoPlacement(state, options) {\n if (options === void 0) {\n options = {};\n }\n\n var _options = options,\n placement = _options.placement,\n boundary = _options.boundary,\n rootBoundary = _options.rootBoundary,\n padding = _options.padding,\n flipVariations = _options.flipVariations,\n _options$allowedAutoP = _options.allowedAutoPlacements,\n allowedAutoPlacements = _options$allowedAutoP === void 0 ? allPlacements : _options$allowedAutoP;\n var variation = getVariation(placement);\n var placements = variation ? flipVariations ? variationPlacements : variationPlacements.filter(function (placement) {\n return getVariation(placement) === variation;\n }) : basePlacements;\n var allowedPlacements = placements.filter(function (placement) {\n return allowedAutoPlacements.indexOf(placement) >= 0;\n });\n\n if (allowedPlacements.length === 0) {\n allowedPlacements = placements;\n\n if (process.env.NODE_ENV !== \"production\") {\n console.error(['Popper: The `allowedAutoPlacements` option did not allow any', 'placements. Ensure the `placement` option matches the variation', 'of the allowed placements.', 'For example, \"auto\" cannot be used to allow \"bottom-start\".', 'Use \"auto-start\" instead.'].join(' '));\n }\n } // $FlowFixMe[incompatible-type]: Flow seems to have problems with two array unions...\n\n\n var overflows = allowedPlacements.reduce(function (acc, placement) {\n acc[placement] = detectOverflow(state, {\n placement: placement,\n boundary: boundary,\n rootBoundary: rootBoundary,\n padding: padding\n })[getBasePlacement(placement)];\n return acc;\n }, {});\n return Object.keys(overflows).sort(function (a, b) {\n return overflows[a] - overflows[b];\n });\n}","import getOppositePlacement from \"../utils/getOppositePlacement.js\";\nimport getBasePlacement from \"../utils/getBasePlacement.js\";\nimport getOppositeVariationPlacement from \"../utils/getOppositeVariationPlacement.js\";\nimport detectOverflow from \"../utils/detectOverflow.js\";\nimport computeAutoPlacement from \"../utils/computeAutoPlacement.js\";\nimport { bottom, top, start, right, left, auto } from \"../enums.js\";\nimport getVariation from \"../utils/getVariation.js\"; // eslint-disable-next-line import/no-unused-modules\n\nfunction getExpandedFallbackPlacements(placement) {\n if (getBasePlacement(placement) === auto) {\n return [];\n }\n\n var oppositePlacement = getOppositePlacement(placement);\n return [getOppositeVariationPlacement(placement), oppositePlacement, getOppositeVariationPlacement(oppositePlacement)];\n}\n\nfunction flip(_ref) {\n var state = _ref.state,\n options = _ref.options,\n name = _ref.name;\n\n if (state.modifiersData[name]._skip) {\n return;\n }\n\n var _options$mainAxis = options.mainAxis,\n checkMainAxis = _options$mainAxis === void 0 ? true : _options$mainAxis,\n _options$altAxis = options.altAxis,\n checkAltAxis = _options$altAxis === void 0 ? true : _options$altAxis,\n specifiedFallbackPlacements = options.fallbackPlacements,\n padding = options.padding,\n boundary = options.boundary,\n rootBoundary = options.rootBoundary,\n altBoundary = options.altBoundary,\n _options$flipVariatio = options.flipVariations,\n flipVariations = _options$flipVariatio === void 0 ? true : _options$flipVariatio,\n allowedAutoPlacements = options.allowedAutoPlacements;\n var preferredPlacement = state.options.placement;\n var basePlacement = getBasePlacement(preferredPlacement);\n var isBasePlacement = basePlacement === preferredPlacement;\n var fallbackPlacements = specifiedFallbackPlacements || (isBasePlacement || !flipVariations ? [getOppositePlacement(preferredPlacement)] : getExpandedFallbackPlacements(preferredPlacement));\n var placements = [preferredPlacement].concat(fallbackPlacements).reduce(function (acc, placement) {\n return acc.concat(getBasePlacement(placement) === auto ? computeAutoPlacement(state, {\n placement: placement,\n boundary: boundary,\n rootBoundary: rootBoundary,\n padding: padding,\n flipVariations: flipVariations,\n allowedAutoPlacements: allowedAutoPlacements\n }) : placement);\n }, []);\n var referenceRect = state.rects.reference;\n var popperRect = state.rects.popper;\n var checksMap = new Map();\n var makeFallbackChecks = true;\n var firstFittingPlacement = placements[0];\n\n for (var i = 0; i < placements.length; i++) {\n var placement = placements[i];\n\n var _basePlacement = getBasePlacement(placement);\n\n var isStartVariation = getVariation(placement) === start;\n var isVertical = [top, bottom].indexOf(_basePlacement) >= 0;\n var len = isVertical ? 'width' : 'height';\n var overflow = detectOverflow(state, {\n placement: placement,\n boundary: boundary,\n rootBoundary: rootBoundary,\n altBoundary: altBoundary,\n padding: padding\n });\n var mainVariationSide = isVertical ? isStartVariation ? right : left : isStartVariation ? bottom : top;\n\n if (referenceRect[len] > popperRect[len]) {\n mainVariationSide = getOppositePlacement(mainVariationSide);\n }\n\n var altVariationSide = getOppositePlacement(mainVariationSide);\n var checks = [];\n\n if (checkMainAxis) {\n checks.push(overflow[_basePlacement] <= 0);\n }\n\n if (checkAltAxis) {\n checks.push(overflow[mainVariationSide] <= 0, overflow[altVariationSide] <= 0);\n }\n\n if (checks.every(function (check) {\n return check;\n })) {\n firstFittingPlacement = placement;\n makeFallbackChecks = false;\n break;\n }\n\n checksMap.set(placement, checks);\n }\n\n if (makeFallbackChecks) {\n // `2` may be desired in some cases – research later\n var numberOfChecks = flipVariations ? 3 : 1;\n\n var _loop = function _loop(_i) {\n var fittingPlacement = placements.find(function (placement) {\n var checks = checksMap.get(placement);\n\n if (checks) {\n return checks.slice(0, _i).every(function (check) {\n return check;\n });\n }\n });\n\n if (fittingPlacement) {\n firstFittingPlacement = fittingPlacement;\n return \"break\";\n }\n };\n\n for (var _i = numberOfChecks; _i > 0; _i--) {\n var _ret = _loop(_i);\n\n if (_ret === \"break\") break;\n }\n }\n\n if (state.placement !== firstFittingPlacement) {\n state.modifiersData[name]._skip = true;\n state.placement = firstFittingPlacement;\n state.reset = true;\n }\n} // eslint-disable-next-line import/no-unused-modules\n\n\nexport default {\n name: 'flip',\n enabled: true,\n phase: 'main',\n fn: flip,\n requiresIfExists: ['offset'],\n data: {\n _skip: false\n }\n};","import { top, bottom, left, right } from \"../enums.js\";\nimport detectOverflow from \"../utils/detectOverflow.js\";\n\nfunction getSideOffsets(overflow, rect, preventedOffsets) {\n if (preventedOffsets === void 0) {\n preventedOffsets = {\n x: 0,\n y: 0\n };\n }\n\n return {\n top: overflow.top - rect.height - preventedOffsets.y,\n right: overflow.right - rect.width + preventedOffsets.x,\n bottom: overflow.bottom - rect.height + preventedOffsets.y,\n left: overflow.left - rect.width - preventedOffsets.x\n };\n}\n\nfunction isAnySideFullyClipped(overflow) {\n return [top, right, bottom, left].some(function (side) {\n return overflow[side] >= 0;\n });\n}\n\nfunction hide(_ref) {\n var state = _ref.state,\n name = _ref.name;\n var referenceRect = state.rects.reference;\n var popperRect = state.rects.popper;\n var preventedOffsets = state.modifiersData.preventOverflow;\n var referenceOverflow = detectOverflow(state, {\n elementContext: 'reference'\n });\n var popperAltOverflow = detectOverflow(state, {\n altBoundary: true\n });\n var referenceClippingOffsets = getSideOffsets(referenceOverflow, referenceRect);\n var popperEscapeOffsets = getSideOffsets(popperAltOverflow, popperRect, preventedOffsets);\n var isReferenceHidden = isAnySideFullyClipped(referenceClippingOffsets);\n var hasPopperEscaped = isAnySideFullyClipped(popperEscapeOffsets);\n state.modifiersData[name] = {\n referenceClippingOffsets: referenceClippingOffsets,\n popperEscapeOffsets: popperEscapeOffsets,\n isReferenceHidden: isReferenceHidden,\n hasPopperEscaped: hasPopperEscaped\n };\n state.attributes.popper = Object.assign({}, state.attributes.popper, {\n 'data-popper-reference-hidden': isReferenceHidden,\n 'data-popper-escaped': hasPopperEscaped\n });\n} // eslint-disable-next-line import/no-unused-modules\n\n\nexport default {\n name: 'hide',\n enabled: true,\n phase: 'main',\n requiresIfExists: ['preventOverflow'],\n fn: hide\n};","import getBasePlacement from \"../utils/getBasePlacement.js\";\nimport { top, left, right, placements } from \"../enums.js\"; // eslint-disable-next-line import/no-unused-modules\n\nexport function distanceAndSkiddingToXY(placement, rects, offset) {\n var basePlacement = getBasePlacement(placement);\n var invertDistance = [left, top].indexOf(basePlacement) >= 0 ? -1 : 1;\n\n var _ref = typeof offset === 'function' ? offset(Object.assign({}, rects, {\n placement: placement\n })) : offset,\n skidding = _ref[0],\n distance = _ref[1];\n\n skidding = skidding || 0;\n distance = (distance || 0) * invertDistance;\n return [left, right].indexOf(basePlacement) >= 0 ? {\n x: distance,\n y: skidding\n } : {\n x: skidding,\n y: distance\n };\n}\n\nfunction offset(_ref2) {\n var state = _ref2.state,\n options = _ref2.options,\n name = _ref2.name;\n var _options$offset = options.offset,\n offset = _options$offset === void 0 ? [0, 0] : _options$offset;\n var data = placements.reduce(function (acc, placement) {\n acc[placement] = distanceAndSkiddingToXY(placement, state.rects, offset);\n return acc;\n }, {});\n var _data$state$placement = data[state.placement],\n x = _data$state$placement.x,\n y = _data$state$placement.y;\n\n if (state.modifiersData.popperOffsets != null) {\n state.modifiersData.popperOffsets.x += x;\n state.modifiersData.popperOffsets.y += y;\n }\n\n state.modifiersData[name] = data;\n} // eslint-disable-next-line import/no-unused-modules\n\n\nexport default {\n name: 'offset',\n enabled: true,\n phase: 'main',\n requires: ['popperOffsets'],\n fn: offset\n};","import computeOffsets from \"../utils/computeOffsets.js\";\n\nfunction popperOffsets(_ref) {\n var state = _ref.state,\n name = _ref.name;\n // Offsets are the actual position the popper needs to have to be\n // properly positioned near its reference element\n // This is the most basic placement, and will be adjusted by\n // the modifiers in the next step\n state.modifiersData[name] = computeOffsets({\n reference: state.rects.reference,\n element: state.rects.popper,\n strategy: 'absolute',\n placement: state.placement\n });\n} // eslint-disable-next-line import/no-unused-modules\n\n\nexport default {\n name: 'popperOffsets',\n enabled: true,\n phase: 'read',\n fn: popperOffsets,\n data: {}\n};","export default function getAltAxis(axis) {\n return axis === 'x' ? 'y' : 'x';\n}","import { top, left, right, bottom, start } from \"../enums.js\";\nimport getBasePlacement from \"../utils/getBasePlacement.js\";\nimport getMainAxisFromPlacement from \"../utils/getMainAxisFromPlacement.js\";\nimport getAltAxis from \"../utils/getAltAxis.js\";\nimport { within, withinMaxClamp } from \"../utils/within.js\";\nimport getLayoutRect from \"../dom-utils/getLayoutRect.js\";\nimport getOffsetParent from \"../dom-utils/getOffsetParent.js\";\nimport detectOverflow from \"../utils/detectOverflow.js\";\nimport getVariation from \"../utils/getVariation.js\";\nimport getFreshSideObject from \"../utils/getFreshSideObject.js\";\nimport { min as mathMin, max as mathMax } from \"../utils/math.js\";\n\nfunction preventOverflow(_ref) {\n var state = _ref.state,\n options = _ref.options,\n name = _ref.name;\n var _options$mainAxis = options.mainAxis,\n checkMainAxis = _options$mainAxis === void 0 ? true : _options$mainAxis,\n _options$altAxis = options.altAxis,\n checkAltAxis = _options$altAxis === void 0 ? false : _options$altAxis,\n boundary = options.boundary,\n rootBoundary = options.rootBoundary,\n altBoundary = options.altBoundary,\n padding = options.padding,\n _options$tether = options.tether,\n tether = _options$tether === void 0 ? true : _options$tether,\n _options$tetherOffset = options.tetherOffset,\n tetherOffset = _options$tetherOffset === void 0 ? 0 : _options$tetherOffset;\n var overflow = detectOverflow(state, {\n boundary: boundary,\n rootBoundary: rootBoundary,\n padding: padding,\n altBoundary: altBoundary\n });\n var basePlacement = getBasePlacement(state.placement);\n var variation = getVariation(state.placement);\n var isBasePlacement = !variation;\n var mainAxis = getMainAxisFromPlacement(basePlacement);\n var altAxis = getAltAxis(mainAxis);\n var popperOffsets = state.modifiersData.popperOffsets;\n var referenceRect = state.rects.reference;\n var popperRect = state.rects.popper;\n var tetherOffsetValue = typeof tetherOffset === 'function' ? tetherOffset(Object.assign({}, state.rects, {\n placement: state.placement\n })) : tetherOffset;\n var normalizedTetherOffsetValue = typeof tetherOffsetValue === 'number' ? {\n mainAxis: tetherOffsetValue,\n altAxis: tetherOffsetValue\n } : Object.assign({\n mainAxis: 0,\n altAxis: 0\n }, tetherOffsetValue);\n var offsetModifierState = state.modifiersData.offset ? state.modifiersData.offset[state.placement] : null;\n var data = {\n x: 0,\n y: 0\n };\n\n if (!popperOffsets) {\n return;\n }\n\n if (checkMainAxis) {\n var _offsetModifierState$;\n\n var mainSide = mainAxis === 'y' ? top : left;\n var altSide = mainAxis === 'y' ? bottom : right;\n var len = mainAxis === 'y' ? 'height' : 'width';\n var offset = popperOffsets[mainAxis];\n var min = offset + overflow[mainSide];\n var max = offset - overflow[altSide];\n var additive = tether ? -popperRect[len] / 2 : 0;\n var minLen = variation === start ? referenceRect[len] : popperRect[len];\n var maxLen = variation === start ? -popperRect[len] : -referenceRect[len]; // We need to include the arrow in the calculation so the arrow doesn't go\n // outside the reference bounds\n\n var arrowElement = state.elements.arrow;\n var arrowRect = tether && arrowElement ? getLayoutRect(arrowElement) : {\n width: 0,\n height: 0\n };\n var arrowPaddingObject = state.modifiersData['arrow#persistent'] ? state.modifiersData['arrow#persistent'].padding : getFreshSideObject();\n var arrowPaddingMin = arrowPaddingObject[mainSide];\n var arrowPaddingMax = arrowPaddingObject[altSide]; // If the reference length is smaller than the arrow length, we don't want\n // to include its full size in the calculation. If the reference is small\n // and near the edge of a boundary, the popper can overflow even if the\n // reference is not overflowing as well (e.g. virtual elements with no\n // width or height)\n\n var arrowLen = within(0, referenceRect[len], arrowRect[len]);\n var minOffset = isBasePlacement ? referenceRect[len] / 2 - additive - arrowLen - arrowPaddingMin - normalizedTetherOffsetValue.mainAxis : minLen - arrowLen - arrowPaddingMin - normalizedTetherOffsetValue.mainAxis;\n var maxOffset = isBasePlacement ? -referenceRect[len] / 2 + additive + arrowLen + arrowPaddingMax + normalizedTetherOffsetValue.mainAxis : maxLen + arrowLen + arrowPaddingMax + normalizedTetherOffsetValue.mainAxis;\n var arrowOffsetParent = state.elements.arrow && getOffsetParent(state.elements.arrow);\n var clientOffset = arrowOffsetParent ? mainAxis === 'y' ? arrowOffsetParent.clientTop || 0 : arrowOffsetParent.clientLeft || 0 : 0;\n var offsetModifierValue = (_offsetModifierState$ = offsetModifierState == null ? void 0 : offsetModifierState[mainAxis]) != null ? _offsetModifierState$ : 0;\n var tetherMin = offset + minOffset - offsetModifierValue - clientOffset;\n var tetherMax = offset + maxOffset - offsetModifierValue;\n var preventedOffset = within(tether ? mathMin(min, tetherMin) : min, offset, tether ? mathMax(max, tetherMax) : max);\n popperOffsets[mainAxis] = preventedOffset;\n data[mainAxis] = preventedOffset - offset;\n }\n\n if (checkAltAxis) {\n var _offsetModifierState$2;\n\n var _mainSide = mainAxis === 'x' ? top : left;\n\n var _altSide = mainAxis === 'x' ? bottom : right;\n\n var _offset = popperOffsets[altAxis];\n\n var _len = altAxis === 'y' ? 'height' : 'width';\n\n var _min = _offset + overflow[_mainSide];\n\n var _max = _offset - overflow[_altSide];\n\n var isOriginSide = [top, left].indexOf(basePlacement) !== -1;\n\n var _offsetModifierValue = (_offsetModifierState$2 = offsetModifierState == null ? void 0 : offsetModifierState[altAxis]) != null ? _offsetModifierState$2 : 0;\n\n var _tetherMin = isOriginSide ? _min : _offset - referenceRect[_len] - popperRect[_len] - _offsetModifierValue + normalizedTetherOffsetValue.altAxis;\n\n var _tetherMax = isOriginSide ? _offset + referenceRect[_len] + popperRect[_len] - _offsetModifierValue - normalizedTetherOffsetValue.altAxis : _max;\n\n var _preventedOffset = tether && isOriginSide ? withinMaxClamp(_tetherMin, _offset, _tetherMax) : within(tether ? _tetherMin : _min, _offset, tether ? _tetherMax : _max);\n\n popperOffsets[altAxis] = _preventedOffset;\n data[altAxis] = _preventedOffset - _offset;\n }\n\n state.modifiersData[name] = data;\n} // eslint-disable-next-line import/no-unused-modules\n\n\nexport default {\n name: 'preventOverflow',\n enabled: true,\n phase: 'main',\n fn: preventOverflow,\n requiresIfExists: ['offset']\n};","export { default as applyStyles } from \"./applyStyles.js\";\nexport { default as arrow } from \"./arrow.js\";\nexport { default as computeStyles } from \"./computeStyles.js\";\nexport { default as eventListeners } from \"./eventListeners.js\";\nexport { default as flip } from \"./flip.js\";\nexport { default as hide } from \"./hide.js\";\nexport { default as offset } from \"./offset.js\";\nexport { default as popperOffsets } from \"./popperOffsets.js\";\nexport { default as preventOverflow } from \"./preventOverflow.js\";","export default function getHTMLElementScroll(element) {\n return {\n scrollLeft: element.scrollLeft,\n scrollTop: element.scrollTop\n };\n}","import getWindowScroll from \"./getWindowScroll.js\";\nimport getWindow from \"./getWindow.js\";\nimport { isHTMLElement } from \"./instanceOf.js\";\nimport getHTMLElementScroll from \"./getHTMLElementScroll.js\";\nexport default function getNodeScroll(node) {\n if (node === getWindow(node) || !isHTMLElement(node)) {\n return getWindowScroll(node);\n } else {\n return getHTMLElementScroll(node);\n }\n}","import getBoundingClientRect from \"./getBoundingClientRect.js\";\nimport getNodeScroll from \"./getNodeScroll.js\";\nimport getNodeName from \"./getNodeName.js\";\nimport { isHTMLElement } from \"./instanceOf.js\";\nimport getWindowScrollBarX from \"./getWindowScrollBarX.js\";\nimport getDocumentElement from \"./getDocumentElement.js\";\nimport isScrollParent from \"./isScrollParent.js\";\nimport { round } from \"../utils/math.js\";\n\nfunction isElementScaled(element) {\n var rect = element.getBoundingClientRect();\n var scaleX = round(rect.width) / element.offsetWidth || 1;\n var scaleY = round(rect.height) / element.offsetHeight || 1;\n return scaleX !== 1 || scaleY !== 1;\n} // Returns the composite rect of an element relative to its offsetParent.\n// Composite means it takes into account transforms as well as layout.\n\n\nexport default function getCompositeRect(elementOrVirtualElement, offsetParent, isFixed) {\n if (isFixed === void 0) {\n isFixed = false;\n }\n\n var isOffsetParentAnElement = isHTMLElement(offsetParent);\n var offsetParentIsScaled = isHTMLElement(offsetParent) && isElementScaled(offsetParent);\n var documentElement = getDocumentElement(offsetParent);\n var rect = getBoundingClientRect(elementOrVirtualElement, offsetParentIsScaled, isFixed);\n var scroll = {\n scrollLeft: 0,\n scrollTop: 0\n };\n var offsets = {\n x: 0,\n y: 0\n };\n\n if (isOffsetParentAnElement || !isOffsetParentAnElement && !isFixed) {\n if (getNodeName(offsetParent) !== 'body' || // https://github.com/popperjs/popper-core/issues/1078\n isScrollParent(documentElement)) {\n scroll = getNodeScroll(offsetParent);\n }\n\n if (isHTMLElement(offsetParent)) {\n offsets = getBoundingClientRect(offsetParent, true);\n offsets.x += offsetParent.clientLeft;\n offsets.y += offsetParent.clientTop;\n } else if (documentElement) {\n offsets.x = getWindowScrollBarX(documentElement);\n }\n }\n\n return {\n x: rect.left + scroll.scrollLeft - offsets.x,\n y: rect.top + scroll.scrollTop - offsets.y,\n width: rect.width,\n height: rect.height\n };\n}","import { modifierPhases } from \"../enums.js\"; // source: https://stackoverflow.com/questions/49875255\n\nfunction order(modifiers) {\n var map = new Map();\n var visited = new Set();\n var result = [];\n modifiers.forEach(function (modifier) {\n map.set(modifier.name, modifier);\n }); // On visiting object, check for its dependencies and visit them recursively\n\n function sort(modifier) {\n visited.add(modifier.name);\n var requires = [].concat(modifier.requires || [], modifier.requiresIfExists || []);\n requires.forEach(function (dep) {\n if (!visited.has(dep)) {\n var depModifier = map.get(dep);\n\n if (depModifier) {\n sort(depModifier);\n }\n }\n });\n result.push(modifier);\n }\n\n modifiers.forEach(function (modifier) {\n if (!visited.has(modifier.name)) {\n // check for visited object\n sort(modifier);\n }\n });\n return result;\n}\n\nexport default function orderModifiers(modifiers) {\n // order based on dependencies\n var orderedModifiers = order(modifiers); // order based on phase\n\n return modifierPhases.reduce(function (acc, phase) {\n return acc.concat(orderedModifiers.filter(function (modifier) {\n return modifier.phase === phase;\n }));\n }, []);\n}","export default function debounce(fn) {\n var pending;\n return function () {\n if (!pending) {\n pending = new Promise(function (resolve) {\n Promise.resolve().then(function () {\n pending = undefined;\n resolve(fn());\n });\n });\n }\n\n return pending;\n };\n}","export default function mergeByName(modifiers) {\n var merged = modifiers.reduce(function (merged, current) {\n var existing = merged[current.name];\n merged[current.name] = existing ? Object.assign({}, existing, current, {\n options: Object.assign({}, existing.options, current.options),\n data: Object.assign({}, existing.data, current.data)\n }) : current;\n return merged;\n }, {}); // IE11 does not support Object.values\n\n return Object.keys(merged).map(function (key) {\n return merged[key];\n });\n}","import getCompositeRect from \"./dom-utils/getCompositeRect.js\";\nimport getLayoutRect from \"./dom-utils/getLayoutRect.js\";\nimport listScrollParents from \"./dom-utils/listScrollParents.js\";\nimport getOffsetParent from \"./dom-utils/getOffsetParent.js\";\nimport getComputedStyle from \"./dom-utils/getComputedStyle.js\";\nimport orderModifiers from \"./utils/orderModifiers.js\";\nimport debounce from \"./utils/debounce.js\";\nimport validateModifiers from \"./utils/validateModifiers.js\";\nimport uniqueBy from \"./utils/uniqueBy.js\";\nimport getBasePlacement from \"./utils/getBasePlacement.js\";\nimport mergeByName from \"./utils/mergeByName.js\";\nimport detectOverflow from \"./utils/detectOverflow.js\";\nimport { isElement } from \"./dom-utils/instanceOf.js\";\nimport { auto } from \"./enums.js\";\nvar INVALID_ELEMENT_ERROR = 'Popper: Invalid reference or popper argument provided. They must be either a DOM element or virtual element.';\nvar INFINITE_LOOP_ERROR = 'Popper: An infinite loop in the modifiers cycle has been detected! The cycle has been interrupted to prevent a browser crash.';\nvar DEFAULT_OPTIONS = {\n placement: 'bottom',\n modifiers: [],\n strategy: 'absolute'\n};\n\nfunction areValidElements() {\n for (var _len = arguments.length, args = new Array(_len), _key = 0; _key < _len; _key++) {\n args[_key] = arguments[_key];\n }\n\n return !args.some(function (element) {\n return !(element && typeof element.getBoundingClientRect === 'function');\n });\n}\n\nexport function popperGenerator(generatorOptions) {\n if (generatorOptions === void 0) {\n generatorOptions = {};\n }\n\n var _generatorOptions = generatorOptions,\n _generatorOptions$def = _generatorOptions.defaultModifiers,\n defaultModifiers = _generatorOptions$def === void 0 ? [] : _generatorOptions$def,\n _generatorOptions$def2 = _generatorOptions.defaultOptions,\n defaultOptions = _generatorOptions$def2 === void 0 ? DEFAULT_OPTIONS : _generatorOptions$def2;\n return function createPopper(reference, popper, options) {\n if (options === void 0) {\n options = defaultOptions;\n }\n\n var state = {\n placement: 'bottom',\n orderedModifiers: [],\n options: Object.assign({}, DEFAULT_OPTIONS, defaultOptions),\n modifiersData: {},\n elements: {\n reference: reference,\n popper: popper\n },\n attributes: {},\n styles: {}\n };\n var effectCleanupFns = [];\n var isDestroyed = false;\n var instance = {\n state: state,\n setOptions: function setOptions(setOptionsAction) {\n var options = typeof setOptionsAction === 'function' ? setOptionsAction(state.options) : setOptionsAction;\n cleanupModifierEffects();\n state.options = Object.assign({}, defaultOptions, state.options, options);\n state.scrollParents = {\n reference: isElement(reference) ? listScrollParents(reference) : reference.contextElement ? listScrollParents(reference.contextElement) : [],\n popper: listScrollParents(popper)\n }; // Orders the modifiers based on their dependencies and `phase`\n // properties\n\n var orderedModifiers = orderModifiers(mergeByName([].concat(defaultModifiers, state.options.modifiers))); // Strip out disabled modifiers\n\n state.orderedModifiers = orderedModifiers.filter(function (m) {\n return m.enabled;\n }); // Validate the provided modifiers so that the consumer will get warned\n // if one of the modifiers is invalid for any reason\n\n if (process.env.NODE_ENV !== \"production\") {\n var modifiers = uniqueBy([].concat(orderedModifiers, state.options.modifiers), function (_ref) {\n var name = _ref.name;\n return name;\n });\n validateModifiers(modifiers);\n\n if (getBasePlacement(state.options.placement) === auto) {\n var flipModifier = state.orderedModifiers.find(function (_ref2) {\n var name = _ref2.name;\n return name === 'flip';\n });\n\n if (!flipModifier) {\n console.error(['Popper: \"auto\" placements require the \"flip\" modifier be', 'present and enabled to work.'].join(' '));\n }\n }\n\n var _getComputedStyle = getComputedStyle(popper),\n marginTop = _getComputedStyle.marginTop,\n marginRight = _getComputedStyle.marginRight,\n marginBottom = _getComputedStyle.marginBottom,\n marginLeft = _getComputedStyle.marginLeft; // We no longer take into account `margins` on the popper, and it can\n // cause bugs with positioning, so we'll warn the consumer\n\n\n if ([marginTop, marginRight, marginBottom, marginLeft].some(function (margin) {\n return parseFloat(margin);\n })) {\n console.warn(['Popper: CSS \"margin\" styles cannot be used to apply padding', 'between the popper and its reference element or boundary.', 'To replicate margin, use the `offset` modifier, as well as', 'the `padding` option in the `preventOverflow` and `flip`', 'modifiers.'].join(' '));\n }\n }\n\n runModifierEffects();\n return instance.update();\n },\n // Sync update – it will always be executed, even if not necessary. This\n // is useful for low frequency updates where sync behavior simplifies the\n // logic.\n // For high frequency updates (e.g. `resize` and `scroll` events), always\n // prefer the async Popper#update method\n forceUpdate: function forceUpdate() {\n if (isDestroyed) {\n return;\n }\n\n var _state$elements = state.elements,\n reference = _state$elements.reference,\n popper = _state$elements.popper; // Don't proceed if `reference` or `popper` are not valid elements\n // anymore\n\n if (!areValidElements(reference, popper)) {\n if (process.env.NODE_ENV !== \"production\") {\n console.error(INVALID_ELEMENT_ERROR);\n }\n\n return;\n } // Store the reference and popper rects to be read by modifiers\n\n\n state.rects = {\n reference: getCompositeRect(reference, getOffsetParent(popper), state.options.strategy === 'fixed'),\n popper: getLayoutRect(popper)\n }; // Modifiers have the ability to reset the current update cycle. The\n // most common use case for this is the `flip` modifier changing the\n // placement, which then needs to re-run all the modifiers, because the\n // logic was previously ran for the previous placement and is therefore\n // stale/incorrect\n\n state.reset = false;\n state.placement = state.options.placement; // On each update cycle, the `modifiersData` property for each modifier\n // is filled with the initial data specified by the modifier. This means\n // it doesn't persist and is fresh on each update.\n // To ensure persistent data, use `${name}#persistent`\n\n state.orderedModifiers.forEach(function (modifier) {\n return state.modifiersData[modifier.name] = Object.assign({}, modifier.data);\n });\n var __debug_loops__ = 0;\n\n for (var index = 0; index < state.orderedModifiers.length; index++) {\n if (process.env.NODE_ENV !== \"production\") {\n __debug_loops__ += 1;\n\n if (__debug_loops__ > 100) {\n console.error(INFINITE_LOOP_ERROR);\n break;\n }\n }\n\n if (state.reset === true) {\n state.reset = false;\n index = -1;\n continue;\n }\n\n var _state$orderedModifie = state.orderedModifiers[index],\n fn = _state$orderedModifie.fn,\n _state$orderedModifie2 = _state$orderedModifie.options,\n _options = _state$orderedModifie2 === void 0 ? {} : _state$orderedModifie2,\n name = _state$orderedModifie.name;\n\n if (typeof fn === 'function') {\n state = fn({\n state: state,\n options: _options,\n name: name,\n instance: instance\n }) || state;\n }\n }\n },\n // Async and optimistically optimized update – it will not be executed if\n // not necessary (debounced to run at most once-per-tick)\n update: debounce(function () {\n return new Promise(function (resolve) {\n instance.forceUpdate();\n resolve(state);\n });\n }),\n destroy: function destroy() {\n cleanupModifierEffects();\n isDestroyed = true;\n }\n };\n\n if (!areValidElements(reference, popper)) {\n if (process.env.NODE_ENV !== \"production\") {\n console.error(INVALID_ELEMENT_ERROR);\n }\n\n return instance;\n }\n\n instance.setOptions(options).then(function (state) {\n if (!isDestroyed && options.onFirstUpdate) {\n options.onFirstUpdate(state);\n }\n }); // Modifiers have the ability to execute arbitrary code before the first\n // update cycle runs. They will be executed in the same order as the update\n // cycle. This is useful when a modifier adds some persistent data that\n // other modifiers need to use, but the modifier is run after the dependent\n // one.\n\n function runModifierEffects() {\n state.orderedModifiers.forEach(function (_ref3) {\n var name = _ref3.name,\n _ref3$options = _ref3.options,\n options = _ref3$options === void 0 ? {} : _ref3$options,\n effect = _ref3.effect;\n\n if (typeof effect === 'function') {\n var cleanupFn = effect({\n state: state,\n name: name,\n instance: instance,\n options: options\n });\n\n var noopFn = function noopFn() {};\n\n effectCleanupFns.push(cleanupFn || noopFn);\n }\n });\n }\n\n function cleanupModifierEffects() {\n effectCleanupFns.forEach(function (fn) {\n return fn();\n });\n effectCleanupFns = [];\n }\n\n return instance;\n };\n}\nexport var createPopper = /*#__PURE__*/popperGenerator(); // eslint-disable-next-line import/no-unused-modules\n\nexport { detectOverflow };","import { popperGenerator, detectOverflow } from \"./createPopper.js\";\nimport eventListeners from \"./modifiers/eventListeners.js\";\nimport popperOffsets from \"./modifiers/popperOffsets.js\";\nimport computeStyles from \"./modifiers/computeStyles.js\";\nimport applyStyles from \"./modifiers/applyStyles.js\";\nimport offset from \"./modifiers/offset.js\";\nimport flip from \"./modifiers/flip.js\";\nimport preventOverflow from \"./modifiers/preventOverflow.js\";\nimport arrow from \"./modifiers/arrow.js\";\nimport hide from \"./modifiers/hide.js\";\nvar defaultModifiers = [eventListeners, popperOffsets, computeStyles, applyStyles, offset, flip, preventOverflow, arrow, hide];\nvar createPopper = /*#__PURE__*/popperGenerator({\n defaultModifiers: defaultModifiers\n}); // eslint-disable-next-line import/no-unused-modules\n\nexport { createPopper, popperGenerator, defaultModifiers, detectOverflow }; // eslint-disable-next-line import/no-unused-modules\n\nexport { createPopper as createPopperLite } from \"./popper-lite.js\"; // eslint-disable-next-line import/no-unused-modules\n\nexport * from \"./modifiers/index.js\";","import { popperGenerator, detectOverflow } from \"./createPopper.js\";\nimport eventListeners from \"./modifiers/eventListeners.js\";\nimport popperOffsets from \"./modifiers/popperOffsets.js\";\nimport computeStyles from \"./modifiers/computeStyles.js\";\nimport applyStyles from \"./modifiers/applyStyles.js\";\nvar defaultModifiers = [eventListeners, popperOffsets, computeStyles, applyStyles];\nvar createPopper = /*#__PURE__*/popperGenerator({\n defaultModifiers: defaultModifiers\n}); // eslint-disable-next-line import/no-unused-modules\n\nexport { createPopper, popperGenerator, defaultModifiers, detectOverflow };","export * from \"./enums.js\";\nexport * from \"./modifiers/index.js\"; // eslint-disable-next-line import/no-unused-modules\n\nexport { popperGenerator, detectOverflow, createPopper as createPopperBase } from \"./createPopper.js\"; // eslint-disable-next-line import/no-unused-modules\n\nexport { createPopper } from \"./popper.js\"; // eslint-disable-next-line import/no-unused-modules\n\nexport { createPopper as createPopperLite } from \"./popper-lite.js\";","/* eslint-disable @typescript-eslint/no-empty-function */\nimport type { AccordionItem, AccordionOptions } from './types';\nimport { AccordionInterface } from './interface';\n\nconst Default: AccordionOptions = {\n alwaysOpen: false,\n activeClasses: 'bg-gray-100 dark:bg-gray-800 text-gray-900 dark:text-white',\n inactiveClasses: 'text-gray-500 dark:text-gray-400',\n onOpen: () => {},\n onClose: () => {},\n onToggle: () => {},\n};\n\nclass Accordion implements AccordionInterface {\n _items: AccordionItem[];\n _options: AccordionOptions;\n\n constructor(\n items: AccordionItem[] = [],\n options: AccordionOptions = Default\n ) {\n this._items = items;\n this._options = { ...Default, ...options };\n this._init();\n }\n\n private _init() {\n if (this._items.length) {\n // show accordion item based on click\n this._items.map((item) => {\n if (item.active) {\n this.open(item.id);\n }\n\n item.triggerEl.addEventListener('click', () => {\n this.toggle(item.id);\n });\n });\n }\n }\n\n getItem(id: string) {\n return this._items.filter((item) => item.id === id)[0];\n }\n\n open(id: string) {\n const item = this.getItem(id);\n\n // don't hide other accordions if always open\n if (!this._options.alwaysOpen) {\n this._items.map((i) => {\n if (i !== item) {\n i.triggerEl.classList.remove(\n ...this._options.activeClasses.split(' ')\n );\n i.triggerEl.classList.add(\n ...this._options.inactiveClasses.split(' ')\n );\n i.targetEl.classList.add('hidden');\n i.triggerEl.setAttribute('aria-expanded', 'false');\n i.active = false;\n\n // rotate icon if set\n if (i.iconEl) {\n i.iconEl.classList.remove('rotate-180');\n }\n }\n });\n }\n\n // show active item\n item.triggerEl.classList.add(...this._options.activeClasses.split(' '));\n item.triggerEl.classList.remove(\n ...this._options.inactiveClasses.split(' ')\n );\n item.triggerEl.setAttribute('aria-expanded', 'true');\n item.targetEl.classList.remove('hidden');\n item.active = true;\n\n // rotate icon if set\n if (item.iconEl) {\n item.iconEl.classList.add('rotate-180');\n }\n\n // callback function\n this._options.onOpen(this, item);\n }\n\n toggle(id: string) {\n const item = this.getItem(id);\n\n if (item.active) {\n this.close(id);\n } else {\n this.open(id);\n }\n\n // callback function\n this._options.onToggle(this, item);\n }\n\n close(id: string) {\n const item = this.getItem(id);\n\n item.triggerEl.classList.remove(\n ...this._options.activeClasses.split(' ')\n );\n item.triggerEl.classList.add(\n ...this._options.inactiveClasses.split(' ')\n );\n item.targetEl.classList.add('hidden');\n item.triggerEl.setAttribute('aria-expanded', 'false');\n item.active = false;\n\n // rotate icon if set\n if (item.iconEl) {\n item.iconEl.classList.remove('rotate-180');\n }\n\n // callback function\n this._options.onClose(this, item);\n }\n}\n\nif (typeof window !== 'undefined') {\n window.Accordion = Accordion;\n}\n\nexport function initAccordions() {\n document.querySelectorAll('[data-accordion]').forEach(($accordionEl) => {\n const alwaysOpen = $accordionEl.getAttribute('data-accordion');\n const activeClasses = $accordionEl.getAttribute('data-active-classes');\n const inactiveClasses = $accordionEl.getAttribute(\n 'data-inactive-classes'\n );\n\n const items = [] as AccordionItem[];\n $accordionEl\n .querySelectorAll('[data-accordion-target]')\n .forEach(($triggerEl) => {\n const item = {\n id: $triggerEl.getAttribute('data-accordion-target'),\n triggerEl: $triggerEl,\n targetEl: document.querySelector(\n $triggerEl.getAttribute('data-accordion-target')\n ),\n iconEl: $triggerEl.querySelector('[data-accordion-icon]'),\n active:\n $triggerEl.getAttribute('aria-expanded') === 'true'\n ? true\n : false,\n } as AccordionItem;\n items.push(item);\n });\n\n new Accordion(items, {\n alwaysOpen: alwaysOpen === 'open' ? true : false,\n activeClasses: activeClasses\n ? activeClasses\n : Default.activeClasses,\n inactiveClasses: inactiveClasses\n ? inactiveClasses\n : Default.inactiveClasses,\n } as AccordionOptions);\n });\n}\n\nexport default Accordion;\n","/* eslint-disable @typescript-eslint/no-empty-function */\nimport type {\n CarouselOptions,\n CarouselItem,\n IndicatorItem,\n RotationItems,\n} from './types';\nimport { CarouselInterface } from './interface';\n\nconst Default: CarouselOptions = {\n defaultPosition: 0,\n indicators: {\n items: [],\n activeClasses: 'bg-white dark:bg-gray-800',\n inactiveClasses:\n 'bg-white/50 dark:bg-gray-800/50 hover:bg-white dark:hover:bg-gray-800',\n },\n interval: 3000,\n onNext: () => {},\n onPrev: () => {},\n onChange: () => {},\n};\n\nclass Carousel implements CarouselInterface {\n _items: CarouselItem[];\n _indicators: IndicatorItem[];\n _activeItem: CarouselItem;\n _intervalDuration: number;\n _intervalInstance: number;\n _options: CarouselOptions;\n\n constructor(\n items: CarouselItem[] = [],\n options: CarouselOptions = Default\n ) {\n this._items = items;\n this._options = {\n ...Default,\n ...options,\n indicators: { ...Default.indicators, ...options.indicators },\n };\n this._activeItem = this.getItem(this._options.defaultPosition);\n this._indicators = this._options.indicators.items;\n this._intervalDuration = this._options.interval;\n this._intervalInstance = null;\n this._init();\n }\n\n /**\n * initialize carousel and items based on active one\n */\n _init() {\n this._items.map((item: CarouselItem) => {\n item.el.classList.add(\n 'absolute',\n 'inset-0',\n 'transition-transform',\n 'transform'\n );\n });\n\n // if no active item is set then first position is default\n if (this._getActiveItem()) {\n this.slideTo(this._getActiveItem().position);\n } else {\n this.slideTo(0);\n }\n\n this._indicators.map((indicator, position) => {\n indicator.el.addEventListener('click', () => {\n this.slideTo(position);\n });\n });\n }\n\n getItem(position: number) {\n return this._items[position];\n }\n\n /**\n * Slide to the element based on id\n * @param {*} position\n */\n slideTo(position: number) {\n const nextItem: CarouselItem = this._items[position];\n const rotationItems: RotationItems = {\n left:\n nextItem.position === 0\n ? this._items[this._items.length - 1]\n : this._items[nextItem.position - 1],\n middle: nextItem,\n right:\n nextItem.position === this._items.length - 1\n ? this._items[0]\n : this._items[nextItem.position + 1],\n };\n this._rotate(rotationItems);\n this._setActiveItem(nextItem);\n if (this._intervalInstance) {\n this.pause();\n this.cycle();\n }\n\n this._options.onChange(this);\n }\n\n /**\n * Based on the currently active item it will go to the next position\n */\n next() {\n const activeItem = this._getActiveItem();\n let nextItem = null;\n\n // check if last item\n if (activeItem.position === this._items.length - 1) {\n nextItem = this._items[0];\n } else {\n nextItem = this._items[activeItem.position + 1];\n }\n\n this.slideTo(nextItem.position);\n\n // callback function\n this._options.onNext(this);\n }\n\n /**\n * Based on the currently active item it will go to the previous position\n */\n prev() {\n const activeItem = this._getActiveItem();\n let prevItem = null;\n\n // check if first item\n if (activeItem.position === 0) {\n prevItem = this._items[this._items.length - 1];\n } else {\n prevItem = this._items[activeItem.position - 1];\n }\n\n this.slideTo(prevItem.position);\n\n // callback function\n this._options.onPrev(this);\n }\n\n /**\n * This method applies the transform classes based on the left, middle, and right rotation carousel items\n * @param {*} rotationItems\n */\n _rotate(rotationItems: RotationItems) {\n // reset\n this._items.map((item: CarouselItem) => {\n item.el.classList.add('hidden');\n });\n\n // left item (previously active)\n rotationItems.left.el.classList.remove(\n '-translate-x-full',\n 'translate-x-full',\n 'translate-x-0',\n 'hidden',\n 'z-20'\n );\n rotationItems.left.el.classList.add('-translate-x-full', 'z-10');\n\n // currently active item\n rotationItems.middle.el.classList.remove(\n '-translate-x-full',\n 'translate-x-full',\n 'translate-x-0',\n 'hidden',\n 'z-10'\n );\n rotationItems.middle.el.classList.add('translate-x-0', 'z-20');\n\n // right item (upcoming active)\n rotationItems.right.el.classList.remove(\n '-translate-x-full',\n 'translate-x-full',\n 'translate-x-0',\n 'hidden',\n 'z-20'\n );\n rotationItems.right.el.classList.add('translate-x-full', 'z-10');\n }\n\n /**\n * Set an interval to cycle through the carousel items\n */\n cycle() {\n if (typeof window !== 'undefined') {\n this._intervalInstance = window.setInterval(() => {\n this.next();\n }, this._intervalDuration);\n }\n }\n\n /**\n * Clears the cycling interval\n */\n pause() {\n clearInterval(this._intervalInstance);\n }\n\n /**\n * Get the currently active item\n */\n _getActiveItem() {\n return this._activeItem;\n }\n\n /**\n * Set the currently active item and data attribute\n * @param {*} position\n */\n _setActiveItem(item: CarouselItem) {\n this._activeItem = item;\n const position = item.position;\n\n // update the indicators if available\n if (this._indicators.length) {\n this._indicators.map((indicator) => {\n indicator.el.setAttribute('aria-current', 'false');\n indicator.el.classList.remove(\n ...this._options.indicators.activeClasses.split(' ')\n );\n indicator.el.classList.add(\n ...this._options.indicators.inactiveClasses.split(' ')\n );\n });\n this._indicators[position].el.classList.add(\n ...this._options.indicators.activeClasses.split(' ')\n );\n this._indicators[position].el.classList.remove(\n ...this._options.indicators.inactiveClasses.split(' ')\n );\n this._indicators[position].el.setAttribute('aria-current', 'true');\n }\n }\n}\n\nif (typeof window !== 'undefined') {\n window.Carousel = Carousel;\n}\n\nexport function initCarousels() {\n document.querySelectorAll('[data-carousel]').forEach(($carouselEl) => {\n const interval = $carouselEl.getAttribute('data-carousel-interval');\n const slide =\n $carouselEl.getAttribute('data-carousel') === 'slide'\n ? true\n : false;\n\n const items: CarouselItem[] = [];\n let defaultPosition = 0;\n if ($carouselEl.querySelectorAll('[data-carousel-item]').length) {\n Array.from(\n $carouselEl.querySelectorAll('[data-carousel-item]')\n ).map(($carouselItemEl: HTMLElement, position: number) => {\n items.push({\n position: position,\n el: $carouselItemEl,\n });\n\n if (\n $carouselItemEl.getAttribute('data-carousel-item') ===\n 'active'\n ) {\n defaultPosition = position;\n }\n });\n }\n\n const indicators: IndicatorItem[] = [];\n if ($carouselEl.querySelectorAll('[data-carousel-slide-to]').length) {\n Array.from(\n $carouselEl.querySelectorAll('[data-carousel-slide-to]')\n ).map(($indicatorEl: HTMLElement) => {\n indicators.push({\n position: parseInt(\n $indicatorEl.getAttribute('data-carousel-slide-to')\n ),\n el: $indicatorEl,\n });\n });\n }\n\n const carousel = new Carousel(items, {\n defaultPosition: defaultPosition,\n indicators: {\n items: indicators,\n },\n interval: interval ? interval : Default.interval,\n } as CarouselOptions);\n\n if (slide) {\n carousel.cycle();\n }\n\n // check for controls\n const carouselNextEl = $carouselEl.querySelector(\n '[data-carousel-next]'\n );\n const carouselPrevEl = $carouselEl.querySelector(\n '[data-carousel-prev]'\n );\n\n if (carouselNextEl) {\n carouselNextEl.addEventListener('click', () => {\n carousel.next();\n });\n }\n\n if (carouselPrevEl) {\n carouselPrevEl.addEventListener('click', () => {\n carousel.prev();\n });\n }\n });\n}\n\nexport default Carousel;\n","/* eslint-disable @typescript-eslint/no-empty-function */\nimport type { CollapseOptions } from './types';\nimport { CollapseInterface } from './interface';\n\nconst Default: CollapseOptions = {\n onCollapse: () => {},\n onExpand: () => {},\n onToggle: () => {},\n};\n\nclass Collapse implements CollapseInterface {\n _targetEl: HTMLElement | null;\n _triggerEl: HTMLElement | null;\n _options: CollapseOptions;\n _visible: boolean;\n\n constructor(\n targetEl: HTMLElement | null = null,\n triggerEl: HTMLElement | null = null,\n options: CollapseOptions = Default\n ) {\n this._targetEl = targetEl;\n this._triggerEl = triggerEl;\n this._options = { ...Default, ...options };\n this._visible = false;\n this._init();\n }\n\n _init() {\n if (this._triggerEl) {\n if (this._triggerEl.hasAttribute('aria-expanded')) {\n this._visible =\n this._triggerEl.getAttribute('aria-expanded') === 'true';\n } else {\n // fix until v2 not to break previous single collapses which became dismiss\n this._visible = !this._targetEl.classList.contains('hidden');\n }\n\n this._triggerEl.addEventListener('click', () => {\n this.toggle();\n });\n }\n }\n\n collapse() {\n this._targetEl.classList.add('hidden');\n if (this._triggerEl) {\n this._triggerEl.setAttribute('aria-expanded', 'false');\n }\n this._visible = false;\n\n // callback function\n this._options.onCollapse(this);\n }\n\n expand() {\n this._targetEl.classList.remove('hidden');\n if (this._triggerEl) {\n this._triggerEl.setAttribute('aria-expanded', 'true');\n }\n this._visible = true;\n\n // callback function\n this._options.onExpand(this);\n }\n\n toggle() {\n if (this._visible) {\n this.collapse();\n } else {\n this.expand();\n }\n // callback function\n this._options.onToggle(this);\n }\n}\n\nif (typeof window !== 'undefined') {\n window.Collapse = Collapse;\n}\n\nexport function initCollapses() {\n document\n .querySelectorAll('[data-collapse-toggle]')\n .forEach(($triggerEl) => {\n const targetId = $triggerEl.getAttribute('data-collapse-toggle');\n const $targetEl = document.getElementById(targetId);\n\n // check if the target element exists\n if ($targetEl) {\n new Collapse(\n $targetEl as HTMLElement,\n $triggerEl as HTMLElement\n );\n } else {\n console.error(\n `The target element with id \"${targetId}\" does not exist. Please check the data-collapse-toggle attribute.`\n );\n }\n });\n}\n\nexport default Collapse;\n","/* eslint-disable @typescript-eslint/no-empty-function */\nimport type { DialOptions, DialTriggerType } from './types';\nimport { DialInterface } from './interface';\n\nconst Default: DialOptions = {\n triggerType: 'hover',\n onShow: () => {},\n onHide: () => {},\n onToggle: () => {},\n};\n\nclass Dial implements DialInterface {\n _parentEl: HTMLElement;\n _triggerEl: HTMLElement;\n _targetEl: HTMLElement;\n _options: DialOptions;\n _visible: boolean;\n\n constructor(\n parentEl: HTMLElement | null = null,\n triggerEl: HTMLElement | null = null,\n targetEl: HTMLElement | null = null,\n options: DialOptions = Default\n ) {\n this._parentEl = parentEl;\n this._triggerEl = triggerEl;\n this._targetEl = targetEl;\n this._options = { ...Default, ...options };\n this._visible = false;\n this._init();\n }\n\n _init() {\n if (this._triggerEl) {\n const triggerEventTypes = this._getTriggerEventTypes(\n this._options.triggerType\n );\n triggerEventTypes.showEvents.forEach((ev: string) => {\n this._triggerEl.addEventListener(ev, () => {\n this.show();\n });\n this._targetEl.addEventListener(ev, () => {\n this.show();\n });\n });\n triggerEventTypes.hideEvents.forEach((ev: string) => {\n this._parentEl.addEventListener(ev, () => {\n if (!this._parentEl.matches(':hover')) {\n this.hide();\n }\n });\n });\n }\n }\n\n hide() {\n this._targetEl.classList.add('hidden');\n if (this._triggerEl) {\n this._triggerEl.setAttribute('aria-expanded', 'false');\n }\n this._visible = false;\n\n // callback function\n this._options.onHide(this);\n }\n\n show() {\n this._targetEl.classList.remove('hidden');\n if (this._triggerEl) {\n this._triggerEl.setAttribute('aria-expanded', 'true');\n }\n this._visible = true;\n\n // callback function\n this._options.onShow(this);\n }\n\n toggle() {\n if (this._visible) {\n this.hide();\n } else {\n this.show();\n }\n }\n\n isHidden() {\n return !this._visible;\n }\n\n isVisible() {\n return this._visible;\n }\n\n _getTriggerEventTypes(triggerType: DialTriggerType) {\n switch (triggerType) {\n case 'hover':\n return {\n showEvents: ['mouseenter', 'focus'],\n hideEvents: ['mouseleave', 'blur'],\n };\n case 'click':\n return {\n showEvents: ['click', 'focus'],\n hideEvents: ['focusout', 'blur'],\n };\n case 'none':\n return {\n showEvents: [],\n hideEvents: [],\n };\n default:\n return {\n showEvents: ['mouseenter', 'focus'],\n hideEvents: ['mouseleave', 'blur'],\n };\n }\n }\n}\n\nif (typeof window !== 'undefined') {\n window.Dial = Dial;\n}\n\nexport function initDials() {\n document.querySelectorAll('[data-dial-init]').forEach(($parentEl) => {\n const $triggerEl = $parentEl.querySelector('[data-dial-toggle]');\n\n if ($triggerEl) {\n const dialId = $triggerEl.getAttribute('data-dial-toggle');\n const $dialEl = document.getElementById(dialId);\n\n if ($dialEl) {\n const triggerType =\n $triggerEl.getAttribute('data-dial-trigger');\n new Dial(\n $parentEl as HTMLElement,\n $triggerEl as HTMLElement,\n $dialEl as HTMLElement,\n {\n triggerType: triggerType\n ? triggerType\n : Default.triggerType,\n } as DialOptions\n );\n } else {\n console.error(\n `Dial with id ${dialId} does not exist. Are you sure that the data-dial-toggle attribute points to the correct modal id?`\n );\n }\n } else {\n console.error(\n `Dial with id ${$parentEl.id} does not have a trigger element. Are you sure that the data-dial-toggle attribute exists?`\n );\n }\n });\n}\n\nexport default Dial;\n","/* eslint-disable @typescript-eslint/no-empty-function */\nimport type { DismissOptions } from './types';\nimport { DismissInterface } from './interface';\n\nconst Default: DismissOptions = {\n transition: 'transition-opacity',\n duration: 300,\n timing: 'ease-out',\n onHide: () => {},\n};\n\nclass Dismiss implements DismissInterface {\n _targetEl: HTMLElement | null;\n _triggerEl: HTMLElement | null;\n _options: DismissOptions;\n\n constructor(\n targetEl: HTMLElement | null = null,\n triggerEl: HTMLElement | null = null,\n options: DismissOptions = Default\n ) {\n this._targetEl = targetEl;\n this._triggerEl = triggerEl;\n this._options = { ...Default, ...options };\n this._init();\n }\n\n _init() {\n if (this._triggerEl) {\n this._triggerEl.addEventListener('click', () => {\n this.hide();\n });\n }\n }\n\n hide() {\n this._targetEl.classList.add(\n this._options.transition,\n `duration-${this._options.duration}`,\n this._options.timing,\n 'opacity-0'\n );\n setTimeout(() => {\n this._targetEl.classList.add('hidden');\n }, this._options.duration);\n\n // callback function\n this._options.onHide(this, this._targetEl);\n }\n}\n\nif (typeof window !== 'undefined') {\n window.Dismiss = Dismiss;\n}\n\nexport function initDismisses() {\n document.querySelectorAll('[data-dismiss-target]').forEach(($triggerEl) => {\n const targetId = $triggerEl.getAttribute('data-dismiss-target');\n const $dismissEl = document.querySelector(targetId);\n\n if ($dismissEl) {\n new Dismiss($dismissEl as HTMLElement, $triggerEl as HTMLElement);\n } else {\n console.error(\n `The dismiss element with id \"${targetId}\" does not exist. Please check the data-dismiss-target attribute.`\n );\n }\n });\n}\n\nexport default Dismiss;\n","/* eslint-disable @typescript-eslint/no-empty-function */\nimport type { DrawerInstance, DrawerOptions, PlacementClasses } from './types';\nimport { DrawerInterface } from './interface';\n\nconst Default: DrawerOptions = {\n placement: 'left',\n bodyScrolling: false,\n backdrop: true,\n edge: false,\n edgeOffset: 'bottom-[60px]',\n backdropClasses:\n 'bg-gray-900 bg-opacity-50 dark:bg-opacity-80 fixed inset-0 z-30',\n onShow: () => {},\n onHide: () => {},\n onToggle: () => {},\n};\n\nclass Drawer implements DrawerInterface {\n _targetEl: HTMLElement;\n _triggerEl: HTMLElement;\n _options: DrawerOptions;\n _visible: boolean;\n\n constructor(\n targetEl: HTMLElement | null = null,\n options: DrawerOptions = Default\n ) {\n this._targetEl = targetEl;\n this._options = { ...Default, ...options };\n this._visible = false;\n this._init();\n }\n\n _init() {\n // set initial accessibility attributes\n if (this._targetEl) {\n this._targetEl.setAttribute('aria-hidden', 'true');\n this._targetEl.classList.add('transition-transform');\n }\n\n // set base placement classes\n this._getPlacementClasses(this._options.placement).base.map((c) => {\n this._targetEl.classList.add(c);\n });\n\n // add keyboard event listener to document\n document.addEventListener('keydown', (event) => {\n if (event.key === 'Escape') {\n // if 'Escape' key is pressed\n if (this.isVisible()) {\n // if the Drawer is visible\n this.hide(); // hide the Drawer\n }\n }\n });\n }\n\n hide() {\n // based on the edge option show placement classes\n if (this._options.edge) {\n this._getPlacementClasses(\n this._options.placement + '-edge'\n ).active.map((c) => {\n this._targetEl.classList.remove(c);\n });\n this._getPlacementClasses(\n this._options.placement + '-edge'\n ).inactive.map((c) => {\n this._targetEl.classList.add(c);\n });\n } else {\n this._getPlacementClasses(this._options.placement).active.map(\n (c) => {\n this._targetEl.classList.remove(c);\n }\n );\n this._getPlacementClasses(this._options.placement).inactive.map(\n (c) => {\n this._targetEl.classList.add(c);\n }\n );\n }\n\n // set accessibility attributes\n this._targetEl.setAttribute('aria-hidden', 'true');\n this._targetEl.removeAttribute('aria-modal');\n this._targetEl.removeAttribute('role');\n\n // enable body scroll\n if (!this._options.bodyScrolling) {\n document.body.classList.remove('overflow-hidden');\n }\n\n // destroy backdrop\n if (this._options.backdrop) {\n this._destroyBackdropEl();\n }\n\n this._visible = false;\n\n // callback function\n this._options.onHide(this);\n }\n\n show() {\n if (this._options.edge) {\n this._getPlacementClasses(\n this._options.placement + '-edge'\n ).active.map((c) => {\n this._targetEl.classList.add(c);\n });\n this._getPlacementClasses(\n this._options.placement + '-edge'\n ).inactive.map((c) => {\n this._targetEl.classList.remove(c);\n });\n } else {\n this._getPlacementClasses(this._options.placement).active.map(\n (c) => {\n this._targetEl.classList.add(c);\n }\n );\n this._getPlacementClasses(this._options.placement).inactive.map(\n (c) => {\n this._targetEl.classList.remove(c);\n }\n );\n }\n\n // set accessibility attributes\n this._targetEl.setAttribute('aria-modal', 'true');\n this._targetEl.setAttribute('role', 'dialog');\n this._targetEl.removeAttribute('aria-hidden');\n\n // disable body scroll\n if (!this._options.bodyScrolling) {\n document.body.classList.add('overflow-hidden');\n }\n\n // show backdrop\n if (this._options.backdrop) {\n this._createBackdrop();\n }\n\n this._visible = true;\n\n // callback function\n this._options.onShow(this);\n }\n\n toggle() {\n if (this.isVisible()) {\n this.hide();\n } else {\n this.show();\n }\n }\n\n _createBackdrop() {\n if (!this._visible) {\n const backdropEl = document.createElement('div');\n backdropEl.setAttribute('drawer-backdrop', '');\n backdropEl.classList.add(\n ...this._options.backdropClasses.split(' ')\n );\n document.querySelector('body').append(backdropEl);\n backdropEl.addEventListener('click', () => {\n this.hide();\n });\n }\n }\n\n _destroyBackdropEl() {\n if (this._visible) {\n document.querySelector('[drawer-backdrop]').remove();\n }\n }\n\n _getPlacementClasses(placement: string): PlacementClasses {\n switch (placement) {\n case 'top':\n return {\n base: ['top-0', 'left-0', 'right-0'],\n active: ['transform-none'],\n inactive: ['-translate-y-full'],\n };\n case 'right':\n return {\n base: ['right-0', 'top-0'],\n active: ['transform-none'],\n inactive: ['translate-x-full'],\n };\n case 'bottom':\n return {\n base: ['bottom-0', 'left-0', 'right-0'],\n active: ['transform-none'],\n inactive: ['translate-y-full'],\n };\n case 'left':\n return {\n base: ['left-0', 'top-0'],\n active: ['transform-none'],\n inactive: ['-translate-x-full'],\n };\n case 'bottom-edge':\n return {\n base: ['left-0', 'top-0'],\n active: ['transform-none'],\n inactive: ['translate-y-full', this._options.edgeOffset],\n };\n default:\n return {\n base: ['left-0', 'top-0'],\n active: ['transform-none'],\n inactive: ['-translate-x-full'],\n };\n }\n }\n\n isHidden() {\n return !this._visible;\n }\n\n isVisible() {\n return this._visible;\n }\n}\n\nif (typeof window !== 'undefined') {\n window.Drawer = Drawer;\n}\n\nconst getDrawerInstance = (id: string, instances: DrawerInstance[]) => {\n if (instances.some((drawerInstance) => drawerInstance.id === id)) {\n return instances.find((drawerInstance) => drawerInstance.id === id);\n }\n};\n\nexport function initDrawers() {\n const drawerInstances = [] as DrawerInstance[];\n document.querySelectorAll('[data-drawer-target]').forEach(($triggerEl) => {\n // mandatory\n const drawerId = $triggerEl.getAttribute('data-drawer-target');\n const $drawerEl = document.getElementById(drawerId);\n\n if ($drawerEl) {\n // optional\n const placement = $triggerEl.getAttribute('data-drawer-placement');\n const bodyScrolling = $triggerEl.getAttribute(\n 'data-drawer-body-scrolling'\n );\n const backdrop = $triggerEl.getAttribute('data-drawer-backdrop');\n const edge = $triggerEl.getAttribute('data-drawer-edge');\n const edgeOffset = $triggerEl.getAttribute(\n 'data-drawer-edge-offset'\n );\n\n if (!getDrawerInstance(drawerId, drawerInstances)) {\n drawerInstances.push({\n id: drawerId,\n object: new Drawer($drawerEl, {\n placement: placement ? placement : Default.placement,\n bodyScrolling: bodyScrolling\n ? bodyScrolling === 'true'\n ? true\n : false\n : Default.bodyScrolling,\n backdrop: backdrop\n ? backdrop === 'true'\n ? true\n : false\n : Default.backdrop,\n edge: edge\n ? edge === 'true'\n ? true\n : false\n : Default.edge,\n edgeOffset: edgeOffset\n ? edgeOffset\n : Default.edgeOffset,\n } as DrawerOptions),\n });\n }\n } else {\n console.error(\n `Drawer with id ${drawerId} not found. Are you sure that the data-drawer-target attribute points to the correct drawer id?`\n );\n }\n });\n\n document.querySelectorAll('[data-drawer-toggle]').forEach(($triggerEl) => {\n const drawerId = $triggerEl.getAttribute('data-drawer-toggle');\n const $drawerEl = document.getElementById(drawerId);\n\n if ($drawerEl) {\n const drawer: DrawerInstance = getDrawerInstance(\n drawerId,\n drawerInstances\n );\n\n if (drawer) {\n $triggerEl.addEventListener('click', () => {\n drawer.object.toggle();\n });\n } else {\n console.error(\n `Drawer with id ${drawerId} has not been initialized. Please initialize it using the data-drawer-target attribute.`\n );\n }\n } else {\n console.error(\n `Drawer with id ${drawerId} not found. Are you sure that the data-drawer-target attribute points to the correct drawer id?`\n );\n }\n });\n\n document\n .querySelectorAll('[data-drawer-dismiss], [data-drawer-hide]')\n .forEach(($triggerEl) => {\n const drawerId = $triggerEl.getAttribute('data-drawer-dismiss')\n ? $triggerEl.getAttribute('data-drawer-dismiss')\n : $triggerEl.getAttribute('data-drawer-hide');\n const $drawerEl = document.getElementById(drawerId);\n\n if ($drawerEl) {\n const drawer = getDrawerInstance(drawerId, drawerInstances);\n\n if (drawer) {\n $triggerEl.addEventListener('click', () => {\n drawer.object.hide();\n });\n } else {\n console.error(\n `Drawer with id ${drawerId} has not been initialized. Please initialize it using the data-drawer-target attribute.`\n );\n }\n } else {\n console.error(\n `Drawer with id ${drawerId} not found. Are you sure that the data-drawer-target attribute points to the correct drawer id`\n );\n }\n });\n\n document.querySelectorAll('[data-drawer-show]').forEach(($triggerEl) => {\n const drawerId = $triggerEl.getAttribute('data-drawer-show');\n const $drawerEl = document.getElementById(drawerId);\n\n if ($drawerEl) {\n const drawer = getDrawerInstance(drawerId, drawerInstances);\n\n if (drawer) {\n $triggerEl.addEventListener('click', () => {\n drawer.object.show();\n });\n } else {\n console.error(\n `Drawer with id ${drawerId} has not been initialized. Please initialize it using the data-drawer-target attribute.`\n );\n }\n } else {\n console.error(\n `Drawer with id ${drawerId} not found. Are you sure that the data-drawer-target attribute points to the correct drawer id?`\n );\n }\n });\n}\n\nexport default Drawer;\n","/* eslint-disable @typescript-eslint/no-empty-function */\nimport { createPopper } from '@popperjs/core';\nimport type {\n Options as PopperOptions,\n Instance as PopperInstance,\n} from '@popperjs/core';\nimport type { DropdownOptions } from './types';\nimport { DropdownInterface } from './interface';\n\nconst Default: DropdownOptions = {\n placement: 'bottom',\n triggerType: 'click',\n offsetSkidding: 0,\n offsetDistance: 10,\n delay: 300,\n onShow: () => {},\n onHide: () => {},\n onToggle: () => {},\n};\n\nclass Dropdown implements DropdownInterface {\n _targetEl: HTMLElement;\n _triggerEl: HTMLElement;\n _options: DropdownOptions;\n _visible: boolean;\n _popperInstance: PopperInstance;\n _clickOutsideEventListener: EventListenerOrEventListenerObject;\n\n constructor(\n targetElement: HTMLElement | null = null,\n triggerElement: HTMLElement | null = null,\n options: DropdownOptions = Default\n ) {\n this._targetEl = targetElement;\n this._triggerEl = triggerElement;\n this._options = { ...Default, ...options };\n this._popperInstance = this._createPopperInstance();\n this._visible = false;\n this._init();\n }\n\n _init() {\n if (this._triggerEl) {\n this._setupEventListeners();\n }\n }\n\n _setupEventListeners() {\n const triggerEvents = this._getTriggerEvents();\n\n // click event handling for trigger element\n if (this._options.triggerType === 'click') {\n triggerEvents.showEvents.forEach((ev) => {\n this._triggerEl.addEventListener(ev, () => {\n this.toggle();\n });\n });\n }\n\n // hover event handling for trigger element\n if (this._options.triggerType === 'hover') {\n triggerEvents.showEvents.forEach((ev) => {\n this._triggerEl.addEventListener(ev, () => {\n if (ev === 'click') {\n this.toggle();\n } else {\n setTimeout(() => {\n this.show();\n }, this._options.delay);\n }\n });\n this._targetEl.addEventListener(ev, () => {\n this.show();\n });\n });\n triggerEvents.hideEvents.forEach((ev) => {\n this._triggerEl.addEventListener(ev, () => {\n setTimeout(() => {\n if (!this._targetEl.matches(':hover')) {\n this.hide();\n }\n }, this._options.delay);\n });\n this._targetEl.addEventListener(ev, () => {\n setTimeout(() => {\n if (!this._triggerEl.matches(':hover')) {\n this.hide();\n }\n }, this._options.delay);\n });\n });\n }\n }\n\n _createPopperInstance() {\n return createPopper(this._triggerEl, this._targetEl, {\n placement: this._options.placement,\n modifiers: [\n {\n name: 'offset',\n options: {\n offset: [\n this._options.offsetSkidding,\n this._options.offsetDistance,\n ],\n },\n },\n ],\n });\n }\n\n _setupClickOutsideListener() {\n this._clickOutsideEventListener = (ev: MouseEvent) => {\n this._handleClickOutside(ev, this._targetEl);\n };\n document.body.addEventListener(\n 'click',\n this._clickOutsideEventListener,\n true\n );\n }\n\n _removeClickOutsideListener() {\n document.body.removeEventListener(\n 'click',\n this._clickOutsideEventListener,\n true\n );\n }\n\n _handleClickOutside(ev: Event, targetEl: HTMLElement) {\n const clickedEl = ev.target as Node;\n if (\n clickedEl !== targetEl &&\n !targetEl.contains(clickedEl) &&\n !this._triggerEl.contains(clickedEl) &&\n this.isVisible()\n ) {\n this.hide();\n }\n }\n\n _getTriggerEvents() {\n switch (this._options.triggerType) {\n case 'hover':\n return {\n showEvents: ['mouseenter', 'click'],\n hideEvents: ['mouseleave'],\n };\n case 'click':\n return {\n showEvents: ['click'],\n hideEvents: [],\n };\n case 'none':\n return {\n showEvents: [],\n hideEvents: [],\n };\n default:\n return {\n showEvents: ['click'],\n hideEvents: [],\n };\n }\n }\n\n toggle() {\n if (this.isVisible()) {\n this.hide();\n } else {\n this.show();\n }\n this._options.onToggle(this);\n }\n\n isVisible() {\n return this._visible;\n }\n\n show() {\n this._targetEl.classList.remove('hidden');\n this._targetEl.classList.add('block');\n\n // Enable the event listeners\n this._popperInstance.setOptions((options: PopperOptions) => ({\n ...options,\n modifiers: [\n ...options.modifiers,\n { name: 'eventListeners', enabled: true },\n ],\n }));\n\n this._setupClickOutsideListener();\n\n // Update its position\n this._popperInstance.update();\n this._visible = true;\n\n // callback function\n this._options.onShow(this);\n }\n\n hide() {\n this._targetEl.classList.remove('block');\n this._targetEl.classList.add('hidden');\n\n // Disable the event listeners\n this._popperInstance.setOptions((options: PopperOptions) => ({\n ...options,\n modifiers: [\n ...options.modifiers,\n { name: 'eventListeners', enabled: false },\n ],\n }));\n\n this._visible = false;\n\n this._removeClickOutsideListener();\n\n // callback function\n this._options.onHide(this);\n }\n}\n\nif (typeof window !== 'undefined') {\n window.Dropdown = Dropdown;\n}\n\nexport function initDropdowns() {\n document\n .querySelectorAll('[data-dropdown-toggle]')\n .forEach(($triggerEl) => {\n const dropdownId = $triggerEl.getAttribute('data-dropdown-toggle');\n const $dropdownEl = document.getElementById(dropdownId);\n\n if ($dropdownEl) {\n const placement = $triggerEl.getAttribute(\n 'data-dropdown-placement'\n );\n const offsetSkidding = $triggerEl.getAttribute(\n 'data-dropdown-offset-skidding'\n );\n const offsetDistance = $triggerEl.getAttribute(\n 'data-dropdown-offset-distance'\n );\n const triggerType = $triggerEl.getAttribute(\n 'data-dropdown-trigger'\n );\n const delay = $triggerEl.getAttribute('data-dropdown-delay');\n\n new Dropdown(\n $dropdownEl as HTMLElement,\n $triggerEl as HTMLElement,\n {\n placement: placement ? placement : Default.placement,\n triggerType: triggerType\n ? triggerType\n : Default.triggerType,\n offsetSkidding: offsetSkidding\n ? parseInt(offsetSkidding)\n : Default.offsetSkidding,\n offsetDistance: offsetDistance\n ? parseInt(offsetDistance)\n : Default.offsetDistance,\n delay: delay ? parseInt(delay) : Default.delay,\n } as DropdownOptions\n );\n } else {\n console.error(\n `The dropdown element with id \"${dropdownId}\" does not exist. Please check the data-dropdown-toggle attribute.`\n );\n }\n });\n}\n\nexport default Dropdown;\n","/* eslint-disable @typescript-eslint/no-empty-function */\nimport type { ModalInstance, ModalOptions } from './types';\nimport { ModalInterface } from './interface';\n\nconst Default: ModalOptions = {\n placement: 'center',\n backdropClasses:\n 'bg-gray-900 bg-opacity-50 dark:bg-opacity-80 fixed inset-0 z-40',\n backdrop: 'dynamic',\n closable: true,\n onHide: () => {},\n onShow: () => {},\n onToggle: () => {},\n};\n\nclass Modal implements ModalInterface {\n _targetEl: HTMLElement | null;\n _options: ModalOptions;\n _isHidden: boolean;\n _backdropEl: HTMLElement | null;\n _clickOutsideEventListener: EventListenerOrEventListenerObject;\n _keydownEventListener: EventListenerOrEventListenerObject;\n\n constructor(\n targetEl: HTMLElement | null = null,\n options: ModalOptions = Default\n ) {\n this._targetEl = targetEl;\n this._options = { ...Default, ...options };\n this._isHidden = true;\n this._backdropEl = null;\n this._init();\n }\n\n _init() {\n if (this._targetEl) {\n this._getPlacementClasses().map((c) => {\n this._targetEl.classList.add(c);\n });\n }\n }\n\n _createBackdrop() {\n if (this._isHidden) {\n const backdropEl = document.createElement('div');\n backdropEl.setAttribute('modal-backdrop', '');\n backdropEl.classList.add(\n ...this._options.backdropClasses.split(' ')\n );\n document.querySelector('body').append(backdropEl);\n this._backdropEl = backdropEl;\n }\n }\n\n _destroyBackdropEl() {\n if (!this._isHidden) {\n document.querySelector('[modal-backdrop]').remove();\n }\n }\n\n _setupModalCloseEventListeners() {\n if (this._options.backdrop === 'dynamic') {\n this._clickOutsideEventListener = (ev: MouseEvent) => {\n this._handleOutsideClick(ev.target);\n };\n this._targetEl.addEventListener(\n 'click',\n this._clickOutsideEventListener,\n true\n );\n }\n\n this._keydownEventListener = (ev: KeyboardEvent) => {\n if (ev.key === 'Escape') {\n this.hide();\n }\n };\n document.body.addEventListener(\n 'keydown',\n this._keydownEventListener,\n true\n );\n }\n\n _removeModalCloseEventListeners() {\n if (this._options.backdrop === 'dynamic') {\n this._targetEl.removeEventListener(\n 'click',\n this._clickOutsideEventListener,\n true\n );\n }\n document.body.removeEventListener(\n 'keydown',\n this._keydownEventListener,\n true\n );\n }\n\n _handleOutsideClick(target: EventTarget) {\n if (\n target === this._targetEl ||\n (target === this._backdropEl && this.isVisible())\n ) {\n this.hide();\n }\n }\n\n _getPlacementClasses() {\n switch (this._options.placement) {\n // top\n case 'top-left':\n return ['justify-start', 'items-start'];\n case 'top-center':\n return ['justify-center', 'items-start'];\n case 'top-right':\n return ['justify-end', 'items-start'];\n\n // center\n case 'center-left':\n return ['justify-start', 'items-center'];\n case 'center':\n return ['justify-center', 'items-center'];\n case 'center-right':\n return ['justify-end', 'items-center'];\n\n // bottom\n case 'bottom-left':\n return ['justify-start', 'items-end'];\n case 'bottom-center':\n return ['justify-center', 'items-end'];\n case 'bottom-right':\n return ['justify-end', 'items-end'];\n\n default:\n return ['justify-center', 'items-center'];\n }\n }\n\n toggle() {\n if (this._isHidden) {\n this.show();\n } else {\n this.hide();\n }\n\n // callback function\n this._options.onToggle(this);\n }\n\n show() {\n if (this.isHidden) {\n this._targetEl.classList.add('flex');\n this._targetEl.classList.remove('hidden');\n this._targetEl.setAttribute('aria-modal', 'true');\n this._targetEl.setAttribute('role', 'dialog');\n this._targetEl.removeAttribute('aria-hidden');\n this._createBackdrop();\n this._isHidden = false;\n\n // prevent body scroll\n document.body.classList.add('overflow-hidden');\n\n // Add keyboard event listener to the document\n if (this._options.closable) {\n this._setupModalCloseEventListeners();\n }\n\n // callback function\n this._options.onShow(this);\n }\n }\n\n hide() {\n if (this.isVisible) {\n this._targetEl.classList.add('hidden');\n this._targetEl.classList.remove('flex');\n this._targetEl.setAttribute('aria-hidden', 'true');\n this._targetEl.removeAttribute('aria-modal');\n this._targetEl.removeAttribute('role');\n this._destroyBackdropEl();\n this._isHidden = true;\n\n // re-apply body scroll\n document.body.classList.remove('overflow-hidden');\n\n if (this._options.closable) {\n this._removeModalCloseEventListeners();\n }\n\n // callback function\n this._options.onHide(this);\n }\n }\n\n isVisible() {\n return !this._isHidden;\n }\n\n isHidden() {\n return this._isHidden;\n }\n}\n\nif (typeof window !== 'undefined') {\n window.Modal = Modal;\n}\n\nconst getModalInstance = (id: string, instances: ModalInstance[]) => {\n if (instances.some((modalInstance) => modalInstance.id === id)) {\n return instances.find((modalInstance) => modalInstance.id === id);\n }\n return null;\n};\n\nexport function initModals() {\n const modalInstances = [] as ModalInstance[];\n\n // initiate modal based on data-modal-target\n document.querySelectorAll('[data-modal-target]').forEach(($triggerEl) => {\n const modalId = $triggerEl.getAttribute('data-modal-target');\n const $modalEl = document.getElementById(modalId);\n\n if ($modalEl) {\n const placement = $modalEl.getAttribute('data-modal-placement');\n const backdrop = $modalEl.getAttribute('data-modal-backdrop');\n\n if (!getModalInstance(modalId, modalInstances)) {\n modalInstances.push({\n id: modalId,\n object: new Modal(\n $modalEl as HTMLElement,\n {\n placement: placement\n ? placement\n : Default.placement,\n backdrop: backdrop ? backdrop : Default.backdrop,\n } as ModalOptions\n ),\n });\n }\n } else {\n console.error(\n `Modal with id ${modalId} does not exist. Are you sure that the data-modal-target attribute points to the correct modal id?.`\n );\n }\n });\n\n // support pre v1.6.0 data-modal-toggle initialization\n document.querySelectorAll('[data-modal-toggle]').forEach(($triggerEl) => {\n const modalId = $triggerEl.getAttribute('data-modal-toggle');\n const $modalEl = document.getElementById(modalId);\n\n if ($modalEl) {\n const placement = $modalEl.getAttribute('data-modal-placement');\n const backdrop = $modalEl.getAttribute('data-modal-backdrop');\n\n let modal: ModalInstance = getModalInstance(\n modalId,\n modalInstances\n );\n if (!modal) {\n modal = {\n id: modalId,\n object: new Modal(\n $modalEl as HTMLElement,\n {\n placement: placement\n ? placement\n : Default.placement,\n backdrop: backdrop ? backdrop : Default.backdrop,\n } as ModalOptions\n ),\n };\n modalInstances.push(modal);\n }\n\n $triggerEl.addEventListener('click', () => {\n modal.object.toggle();\n });\n } else {\n console.error(\n `Modal with id ${modalId} does not exist. Are you sure that the data-modal-toggle attribute points to the correct modal id?`\n );\n }\n });\n\n // show modal on click if exists based on id\n document.querySelectorAll('[data-modal-show]').forEach(($triggerEl) => {\n const modalId = $triggerEl.getAttribute('data-modal-show');\n const $modalEl = document.getElementById(modalId);\n\n if ($modalEl) {\n const modal: ModalInstance = getModalInstance(\n modalId,\n modalInstances\n );\n if (modal) {\n $triggerEl.addEventListener('click', () => {\n if (modal.object.isHidden) {\n modal.object.show();\n }\n });\n } else {\n console.error(\n `Modal with id ${modalId} has not been initialized. Please initialize it using the data-modal-target attribute.`\n );\n }\n } else {\n console.error(\n `Modal with id ${modalId} does not exist. Are you sure that the data-modal-show attribute points to the correct modal id?`\n );\n }\n });\n\n // hide modal on click if exists based on id\n document.querySelectorAll('[data-modal-hide]').forEach(($triggerEl) => {\n const modalId = $triggerEl.getAttribute('data-modal-hide');\n const $modalEl = document.getElementById(modalId);\n\n if ($modalEl) {\n const modal: ModalInstance = getModalInstance(\n modalId,\n modalInstances\n );\n\n if (modal) {\n $triggerEl.addEventListener('click', () => {\n if (modal.object.isVisible) {\n modal.object.hide();\n }\n });\n } else {\n console.error(\n `Modal with id ${modalId} has not been initialized. Please initialize it using the data-modal-target attribute.`\n );\n }\n } else {\n console.error(\n `Modal with id ${modalId} does not exist. Are you sure that the data-modal-hide attribute points to the correct modal id?`\n );\n }\n });\n}\n\nexport default Modal;\n","/* eslint-disable @typescript-eslint/no-empty-function */\nimport { createPopper } from '@popperjs/core';\nimport type {\n Options as PopperOptions,\n Instance as PopperInstance,\n} from '@popperjs/core';\nimport type { PopoverOptions } from './types';\nimport { PopoverInterface } from './interface';\n\nconst Default: PopoverOptions = {\n placement: 'top',\n offset: 10,\n triggerType: 'hover',\n onShow: () => {},\n onHide: () => {},\n onToggle: () => {},\n};\n\nclass Popover implements PopoverInterface {\n _targetEl: HTMLElement;\n _triggerEl: HTMLElement;\n _options: PopoverOptions;\n _popperInstance: PopperInstance;\n _clickOutsideEventListener: EventListenerOrEventListenerObject;\n _visible: boolean;\n\n constructor(\n targetEl: HTMLElement | null = null,\n triggerEl: HTMLElement | null = null,\n options: PopoverOptions = Default\n ) {\n this._targetEl = targetEl;\n this._triggerEl = triggerEl;\n this._options = { ...Default, ...options };\n this._popperInstance = this._createPopperInstance();\n this._visible = false;\n this._init();\n }\n\n _init() {\n if (this._triggerEl) {\n this._setupEventListeners();\n }\n }\n\n _setupEventListeners() {\n const triggerEvents = this._getTriggerEvents();\n\n triggerEvents.showEvents.forEach((ev) => {\n this._triggerEl.addEventListener(ev, () => {\n this.show();\n });\n this._targetEl.addEventListener(ev, () => {\n this.show();\n });\n });\n triggerEvents.hideEvents.forEach((ev) => {\n this._triggerEl.addEventListener(ev, () => {\n setTimeout(() => {\n if (!this._targetEl.matches(':hover')) {\n this.hide();\n }\n }, 100);\n });\n this._targetEl.addEventListener(ev, () => {\n setTimeout(() => {\n if (!this._triggerEl.matches(':hover')) {\n this.hide();\n }\n }, 100);\n });\n });\n }\n\n _createPopperInstance() {\n return createPopper(this._triggerEl, this._targetEl, {\n placement: this._options.placement,\n modifiers: [\n {\n name: 'offset',\n options: {\n offset: [0, this._options.offset],\n },\n },\n ],\n });\n }\n\n _getTriggerEvents() {\n switch (this._options.triggerType) {\n case 'hover':\n return {\n showEvents: ['mouseenter', 'focus'],\n hideEvents: ['mouseleave', 'blur'],\n };\n case 'click':\n return {\n showEvents: ['click', 'focus'],\n hideEvents: ['focusout', 'blur'],\n };\n case 'none':\n return {\n showEvents: [],\n hideEvents: [],\n };\n default:\n return {\n showEvents: ['mouseenter', 'focus'],\n hideEvents: ['mouseleave', 'blur'],\n };\n }\n }\n\n _setupClickOutsideListener() {\n this._clickOutsideEventListener = (ev: MouseEvent) => {\n this._handleClickOutside(ev, this._targetEl);\n };\n document.body.addEventListener(\n 'click',\n this._clickOutsideEventListener,\n true\n );\n }\n\n _removeClickOutsideListener() {\n document.body.removeEventListener(\n 'click',\n this._clickOutsideEventListener,\n true\n );\n }\n\n _handleClickOutside(ev: Event, targetEl: HTMLElement) {\n const clickedEl = ev.target as Node;\n if (\n clickedEl !== targetEl &&\n !targetEl.contains(clickedEl) &&\n !this._triggerEl.contains(clickedEl) &&\n this.isVisible()\n ) {\n this.hide();\n }\n }\n\n isVisible() {\n return this._visible;\n }\n\n toggle() {\n if (this.isVisible()) {\n this.hide();\n } else {\n this.show();\n }\n this._options.onToggle(this);\n }\n\n show() {\n this._targetEl.classList.remove('opacity-0', 'invisible');\n this._targetEl.classList.add('opacity-100', 'visible');\n\n // Enable the event listeners\n this._popperInstance.setOptions((options: PopperOptions) => ({\n ...options,\n modifiers: [\n ...options.modifiers,\n { name: 'eventListeners', enabled: true },\n ],\n }));\n\n // handle click outside\n this._setupClickOutsideListener();\n\n // Update its position\n this._popperInstance.update();\n\n // set visibility to true\n this._visible = true;\n\n // callback function\n this._options.onShow(this);\n }\n\n hide() {\n this._targetEl.classList.remove('opacity-100', 'visible');\n this._targetEl.classList.add('opacity-0', 'invisible');\n\n // Disable the event listeners\n this._popperInstance.setOptions((options: PopperOptions) => ({\n ...options,\n modifiers: [\n ...options.modifiers,\n { name: 'eventListeners', enabled: false },\n ],\n }));\n\n // handle click outside\n this._removeClickOutsideListener();\n\n // set visibility to false\n this._visible = false;\n\n // callback function\n this._options.onHide(this);\n }\n}\n\nif (typeof window !== 'undefined') {\n window.Popover = Popover;\n}\n\nexport function initPopovers() {\n document.querySelectorAll('[data-popover-target]').forEach(($triggerEl) => {\n const popoverID = $triggerEl.getAttribute('data-popover-target');\n const $popoverEl = document.getElementById(popoverID);\n\n if ($popoverEl) {\n const triggerType = $triggerEl.getAttribute('data-popover-trigger');\n const placement = $triggerEl.getAttribute('data-popover-placement');\n const offset = $triggerEl.getAttribute('data-popover-offset');\n\n new Popover(\n $popoverEl as HTMLElement,\n $triggerEl as HTMLElement,\n {\n placement: placement ? placement : Default.placement,\n offset: offset ? parseInt(offset) : Default.offset,\n triggerType: triggerType\n ? triggerType\n : Default.triggerType,\n } as PopoverOptions\n );\n } else {\n console.error(\n `The popover element with id \"${popoverID}\" does not exist. Please check the data-popover-target attribute.`\n );\n }\n });\n}\n\nexport default Popover;\n","/* eslint-disable @typescript-eslint/no-empty-function */\nimport type { TabItem, TabsOptions } from './types';\nimport { TabsInterface } from './interface';\n\nconst Default: TabsOptions = {\n defaultTabId: null,\n activeClasses:\n 'text-blue-600 hover:text-blue-600 dark:text-blue-500 dark:hover:text-blue-500 border-blue-600 dark:border-blue-500',\n inactiveClasses:\n 'dark:border-transparent text-gray-500 hover:text-gray-600 dark:text-gray-400 border-gray-100 hover:border-gray-300 dark:border-gray-700 dark:hover:text-gray-300',\n onShow: () => {},\n};\n\nclass Tabs implements TabsInterface {\n _items: TabItem[];\n _activeTab: TabItem;\n _options: TabsOptions;\n\n constructor(items: TabItem[] = [], options: TabsOptions = Default) {\n this._items = items;\n this._activeTab = options ? this.getTab(options.defaultTabId) : null;\n this._options = { ...Default, ...options };\n this._init();\n }\n\n _init() {\n if (this._items.length) {\n // set the first tab as active if not set by explicitly\n if (!this._activeTab) {\n this._setActiveTab(this._items[0]);\n }\n\n // force show the first default tab\n this.show(this._activeTab.id, true);\n\n // show tab content based on click\n this._items.map((tab) => {\n tab.triggerEl.addEventListener('click', () => {\n this.show(tab.id);\n });\n });\n }\n }\n\n getActiveTab() {\n return this._activeTab;\n }\n\n _setActiveTab(tab: TabItem) {\n this._activeTab = tab;\n }\n\n getTab(id: string) {\n return this._items.filter((t) => t.id === id)[0];\n }\n\n show(id: string, forceShow = false) {\n const tab = this.getTab(id);\n\n // don't do anything if already active\n if (tab === this._activeTab && !forceShow) {\n return;\n }\n\n // hide other tabs\n this._items.map((t: TabItem) => {\n if (t !== tab) {\n t.triggerEl.classList.remove(\n ...this._options.activeClasses.split(' ')\n );\n t.triggerEl.classList.add(\n ...this._options.inactiveClasses.split(' ')\n );\n t.targetEl.classList.add('hidden');\n t.triggerEl.setAttribute('aria-selected', 'false');\n }\n });\n\n // show active tab\n tab.triggerEl.classList.add(...this._options.activeClasses.split(' '));\n tab.triggerEl.classList.remove(\n ...this._options.inactiveClasses.split(' ')\n );\n tab.triggerEl.setAttribute('aria-selected', 'true');\n tab.targetEl.classList.remove('hidden');\n\n this._setActiveTab(tab);\n\n // callback function\n this._options.onShow(this, tab);\n }\n}\n\nif (typeof window !== 'undefined') {\n window.Tabs = Tabs;\n}\n\nexport function initTabs() {\n document.querySelectorAll('[data-tabs-toggle]').forEach(($triggerEl) => {\n const tabItems: TabItem[] = [];\n let defaultTabId = null;\n $triggerEl\n .querySelectorAll('[role=\"tab\"]')\n .forEach(($triggerEl: HTMLElement) => {\n const isActive =\n $triggerEl.getAttribute('aria-selected') === 'true';\n const tab: TabItem = {\n id: $triggerEl.getAttribute('data-tabs-target'),\n triggerEl: $triggerEl,\n targetEl: document.querySelector(\n $triggerEl.getAttribute('data-tabs-target')\n ),\n };\n tabItems.push(tab);\n\n if (isActive) {\n defaultTabId = tab.id;\n }\n });\n new Tabs(tabItems, {\n defaultTabId: defaultTabId,\n } as TabsOptions);\n });\n}\n\nexport default Tabs;\n","/* eslint-disable @typescript-eslint/no-empty-function */\nimport { createPopper } from '@popperjs/core';\nimport type {\n Options as PopperOptions,\n Instance as PopperInstance,\n} from '@popperjs/core';\nimport type { TooltipOptions } from './types';\nimport { TooltipInterface } from './interface';\n\nconst Default: TooltipOptions = {\n placement: 'top',\n triggerType: 'hover',\n onShow: () => {},\n onHide: () => {},\n onToggle: () => {},\n};\n\nclass Tooltip implements TooltipInterface {\n _targetEl: HTMLElement | null;\n _triggerEl: HTMLElement | null;\n _options: TooltipOptions;\n _popperInstance: PopperInstance;\n _clickOutsideEventListener: EventListenerOrEventListenerObject;\n _visible: boolean;\n\n constructor(\n targetEl: HTMLElement | null = null,\n triggerEl: HTMLElement | null = null,\n options: TooltipOptions = Default\n ) {\n this._targetEl = targetEl;\n this._triggerEl = triggerEl;\n this._options = { ...Default, ...options };\n this._popperInstance = this._createPopperInstance();\n this._visible = false;\n this._init();\n }\n\n _init() {\n if (this._triggerEl) {\n this._setupEventListeners();\n }\n }\n\n _setupEventListeners() {\n const triggerEvents = this._getTriggerEvents();\n triggerEvents.showEvents.forEach((ev) => {\n this._triggerEl.addEventListener(ev, () => {\n this.show();\n });\n });\n triggerEvents.hideEvents.forEach((ev) => {\n this._triggerEl.addEventListener(ev, () => {\n this.hide();\n });\n });\n }\n\n _createPopperInstance() {\n return createPopper(this._triggerEl, this._targetEl, {\n placement: this._options.placement,\n modifiers: [\n {\n name: 'offset',\n options: {\n offset: [0, 8],\n },\n },\n ],\n });\n }\n\n _getTriggerEvents() {\n switch (this._options.triggerType) {\n case 'hover':\n return {\n showEvents: ['mouseenter', 'focus'],\n hideEvents: ['mouseleave', 'blur'],\n };\n case 'click':\n return {\n showEvents: ['click', 'focus'],\n hideEvents: ['focusout', 'blur'],\n };\n case 'none':\n return {\n showEvents: [],\n hideEvents: [],\n };\n default:\n return {\n showEvents: ['mouseenter', 'focus'],\n hideEvents: ['mouseleave', 'blur'],\n };\n }\n }\n\n _setupClickOutsideListener() {\n this._clickOutsideEventListener = (ev: MouseEvent) => {\n this._handleClickOutside(ev, this._targetEl);\n };\n document.body.addEventListener(\n 'click',\n this._clickOutsideEventListener,\n true\n );\n }\n\n _removeClickOutsideListener() {\n document.body.removeEventListener(\n 'click',\n this._clickOutsideEventListener,\n true\n );\n }\n\n _handleClickOutside(ev: Event, targetEl: HTMLElement) {\n const clickedEl = ev.target as Node;\n if (\n clickedEl !== targetEl &&\n !targetEl.contains(clickedEl) &&\n !this._triggerEl.contains(clickedEl) &&\n this.isVisible()\n ) {\n this.hide();\n }\n }\n\n isVisible() {\n return this._visible;\n }\n\n toggle() {\n if (this.isVisible()) {\n this.hide();\n } else {\n this.show();\n }\n }\n\n show() {\n this._targetEl.classList.remove('opacity-0', 'invisible');\n this._targetEl.classList.add('opacity-100', 'visible');\n\n // Enable the event listeners\n this._popperInstance.setOptions((options: PopperOptions) => ({\n ...options,\n modifiers: [\n ...options.modifiers,\n { name: 'eventListeners', enabled: true },\n ],\n }));\n\n // handle click outside\n this._setupClickOutsideListener();\n\n // Update its position\n this._popperInstance.update();\n\n // set visibility\n this._visible = true;\n\n // callback function\n this._options.onShow(this);\n }\n\n hide() {\n this._targetEl.classList.remove('opacity-100', 'visible');\n this._targetEl.classList.add('opacity-0', 'invisible');\n\n // Disable the event listeners\n this._popperInstance.setOptions((options: PopperOptions) => ({\n ...options,\n modifiers: [\n ...options.modifiers,\n { name: 'eventListeners', enabled: false },\n ],\n }));\n\n // handle click outside\n this._removeClickOutsideListener();\n\n // set visibility\n this._visible = false;\n\n // callback function\n this._options.onHide(this);\n }\n}\n\nif (typeof window !== 'undefined') {\n window.Tooltip = Tooltip;\n}\n\nexport function initTooltips() {\n document.querySelectorAll('[data-tooltip-target]').forEach(($triggerEl) => {\n const tooltipId = $triggerEl.getAttribute('data-tooltip-target');\n const $tooltipEl = document.getElementById(tooltipId);\n\n if ($tooltipEl) {\n const triggerType = $triggerEl.getAttribute('data-tooltip-trigger');\n const placement = $triggerEl.getAttribute('data-tooltip-placement');\n\n new Tooltip(\n $tooltipEl as HTMLElement,\n $triggerEl as HTMLElement,\n {\n placement: placement ? placement : Default.placement,\n triggerType: triggerType\n ? triggerType\n : Default.triggerType,\n } as TooltipOptions\n );\n } else {\n console.error(\n `The tooltip element with id \"${tooltipId}\" does not exist. Please check the data-tooltip-target attribute.`\n );\n }\n });\n}\n\nexport default Tooltip;\n","class Events {\n private _eventType: string;\n private _eventFunctions: EventListener[];\n\n constructor(eventType: string, eventFunctions: EventListener[] = []) {\n this._eventType = eventType;\n this._eventFunctions = eventFunctions;\n }\n\n init() {\n this._eventFunctions.forEach((eventFunction) => {\n if (typeof window !== 'undefined') {\n window.addEventListener(this._eventType, eventFunction);\n }\n });\n }\n}\n\nexport default Events;\n","// The module cache\nvar __webpack_module_cache__ = {};\n\n// The require function\nfunction __webpack_require__(moduleId) {\n\t// Check if module is in cache\n\tvar cachedModule = __webpack_module_cache__[moduleId];\n\tif (cachedModule !== undefined) {\n\t\treturn cachedModule.exports;\n\t}\n\t// Create a new module (and put it into the cache)\n\tvar module = __webpack_module_cache__[moduleId] = {\n\t\t// no module.id needed\n\t\t// no module.loaded needed\n\t\texports: {}\n\t};\n\n\t// Execute the module function\n\t__webpack_modules__[moduleId].call(module.exports, module, module.exports, __webpack_require__);\n\n\t// Return the exports of the module\n\treturn module.exports;\n}\n\n","// define getter functions for harmony exports\n__webpack_require__.d = function(exports, definition) {\n\tfor(var key in definition) {\n\t\tif(__webpack_require__.o(definition, key) && !__webpack_require__.o(exports, key)) {\n\t\t\tObject.defineProperty(exports, key, { enumerable: true, get: definition[key] });\n\t\t}\n\t}\n};","__webpack_require__.o = function(obj, prop) { return Object.prototype.hasOwnProperty.call(obj, prop); }","// define __esModule on exports\n__webpack_require__.r = function(exports) {\n\tif(typeof Symbol !== 'undefined' && Symbol.toStringTag) {\n\t\tObject.defineProperty(exports, Symbol.toStringTag, { value: 'Module' });\n\t}\n\tObject.defineProperty(exports, '__esModule', { value: true });\n};","import './flowbite.css';\n\n// core components\nimport Accordion, { initAccordions } from './components/accordion';\nimport Carousel, { initCarousels } from './components/carousel';\nimport Collapse, { initCollapses } from './components/collapse';\nimport Dial, { initDials } from './components/dial';\nimport Dismiss, { initDismisses } from './components/dismiss';\nimport Drawer, { initDrawers } from './components/drawer';\nimport Dropdown, { initDropdowns } from './components/dropdown';\nimport Modal, { initModals } from './components/modal';\nimport Popover, { initPopovers } from './components/popover';\nimport Tabs, { initTabs } from './components/tabs';\nimport Tooltip, { initTooltips } from './components/tooltip';\nimport Events from './dom/events';\n\nconst events = new Events('load', [\n initAccordions,\n initCollapses,\n initCarousels,\n initDismisses,\n initDropdowns,\n initModals,\n initDrawers,\n initTabs,\n initTooltips,\n initPopovers,\n initDials,\n]);\nevents.init();\n\nexport default {\n Accordion,\n Carousel,\n Collapse,\n Dial,\n Drawer,\n Dismiss,\n Dropdown,\n Modal,\n Popover,\n Tabs,\n Tooltip,\n Events,\n};\n"],"names":[],"sourceRoot":""}